Obligacje przychodowe a indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań

Mateusz Klupczyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.005

Abstrakt


Obligacje przychodowe istnieją w polskim systemie prawa od 2000 r. Do tej pory na ich emisję zdecydowała się zaledwie jedna jednostka samorządu terytorialnego. W pracy zbadano wpływ emisji obligacji przychodowych na indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań z ustawy o finansach publicznych na przykładzie miasta Lublin. Autor podjął także próbę wskazania przyczyn  niewielkiego praktycznego zainteresowania tym instrumentem finansowym ze strony samorządu terytorialnego.

Słowa kluczowe


obligacje przychodowe; obsługa zadłużenia; samorząd terytorialny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bitner M., Finansowanie strukturalne w jednostkach samorządu terytorialnego – skąd przyszło, dokąd zmierza? [w:] Obligacje komunalne w Polsce, „Zeszyty BRE-Bank – Case” 2006, nr 84, s. 29–36.

Bitner M., Obligacje przychodowe, „Prawo Papierów Wartościowych” 2001, nr 5, s. 14–19.

Chojecka I., Ostrowski J., Stępniewski M., Emisja obligacji przychodowych [w:] P. Śliwiński, M. Stępniewski (red.), Obligacje komunalne. Zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne, Twigger, Warszawa 2009.

Czerniawski R., Ustawa o obligacjach. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.

Lipiec-Warzecha L., Ustawa o obligacjach. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Łysak P., Obligacje przychodowe – mało popularne papiery wartościowe, „Finanse Komunalne” 2006, nr 7–8, s. 50–57.

Poniatowicz M., Obligacje przychodowe i sekurytyzacyjne jako innowacyjne instrumenty na polskim rynku komunalnych papierów wartościowych, „Finanse Komunalne” 2005, nr 3, s. 20–29.

Wiśniewski M., Nowe podejście do limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce [w:] T. Juja (red.), Dylematy i wyzwania finansów publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism