Fundusz sołecki w świetle nowych regulacji prawnych

Michał Wójcik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.040

Abstrakt


Artykuł analizuje uwarunkowania prawne szczególnej formy budżetu partycypacyjnego jaką jest fundusz sołecki. Jego pięcioletni okres funkcjonowania dał podstawy do pozytywnej oceny tego przedsięwzięcia i dokonania określonych zmian ustawodawczych w tym zakresie. Uczyniono to w nowej ustawie o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r., która reguluje zasady tworzenia funduszu oraz zwrotu części wydatków. Praca ta bada zarówno stare, jak i nowe przepisy ustawy oraz dokonuje egzegezy regulacji obowiązujących od bieżącego roku.

Słowa kluczowe


budżet partycypacyjny; fundusz sołecki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustyniak M., Jednostki pomocnicze gmin, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Kębłowski W., Budżet partycypacyjny – krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013, http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/

uploads/2013/03/budzet_partycypacyjny.pdf (dostęp: 29.05.2014 r.).

Kornberger-Sokołowska E., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, LexisNexis, Warszawa 2012.

Krzysztofowicz D., Mieszkańcy chcą sami decydować o wydatkach, „Wspólnota” nr 13/1123, 22 czerwca 2013 r.

Nowacka E., Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2010.

Ruczkowski P., Status prawny jednostek pomocniczych gminy – na przykładzie jednostek pomocniczych utworzonych na obszarze województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2009.

Sobiesiak-Penszko P., Partycypacja publiczna w sołectwach, czyli o mechanizmie funduszy sołeckich – studia przypadku, [w:] P. Sobiesiak-Penszko (red.), Prawo a partycypacja publiczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/2116917468.pdf (dostęp: 29.05.2014 r.).
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism