Ukryte formy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – próba oceny zjawiska

Mateusz Langer

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.038

Abstrakt


Artykuł porusza najistotniejsze kwestie związane z ukrywaniem zadłużenia przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Analizie zostały poddane rozmaite formy ukrywania zadłużenia, które  wykorzystywane są przez jednostki samorządowe do dokapitalizowania swoich budżetów. Ukazano również obowiązujące na przestrzeni kilku minionych lat rozwiązania regulacyjne, które zostały wdrożone po to, by doprowadzić do ograniczenia nadmiernego rozrostu tego zjawiska. Całość omówionych zagadnień znajduje swoje dopełnienie w ostatniej części artykułu, w której autor dochodzi do konkluzji – wyrażając potrzebę uwzględnienia zadłużenia narosłego wskutek posługiwania się tymi formami w obowiązujące sprawozdawczości budżetowej.

Słowa kluczowe


jednostki samorządu terytorialnego; ukryte formy długu; granice zadłużenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babczuk A., Zadłużenie spółek komunalnych w Polsce. Próba oceny skali i zróżnicowania regionalnego, „Finanse Komunalne” 2012, nr 9, s. 5–16.

Borodo A., Głos w sprawie zakresu i kształtu długu oraz deficytu jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2012, nr 1–2, s. 52–57.

Czaja-Hliniak I., Nieprzestrzegania ustawy o finansach publicznych a dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego, „Państwo i Prawo” 2011, nr 6, s. 44–50.

Czajkowska-Matosiuk K., Prawo gospodarcze i spółek, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Dobrowolski P., Kryzys zadłużenia uderzy w samorządy, „Wspólnota” 2011, nr 5, s. 10–11.

Grobelny R., Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie stanu finansów miast na tle całego sektora finansów publicznych, „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 4, 88–90.

Gutowski M., Umowa leasingu, [w:] A. Koch, J. Niedbała (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Kamiński A., Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Klupczyński M., Wielka ucieczka przed wskaźnikiem, „Wspólnota” 2014, nr 8, s. 60–62.

Klupczyński M., W jakich długach toną samorządy, „Wspólnota” 2014, nr 18, s. 54–56.

Kruczalak K., Factoring i jego gospodarcze zastosowanie, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997.

Kulesza M., Bitner M., Nowa definicja państwowego długu publicznego? Problemy związane z interpretacją przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 23.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym Skarbu Państwa, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 11, s. 15–30.

Marchewka-Bartkowiak K., Korolewska M., Zadłużenie miast na prawach powiatu i województw w świetle badań ankietowych, „Analizy BAS” 2011, nr 13 (57), s. 1–10.

Mazurkiewicz M., Problem zgodności z Konstytucją art. 72 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w zw. z par 3 jej rozporządzenia wykonawczego – zagadnienia dyskusyjne, „Finanse Komunalne” 2011, nr 4, s. 5–13.

Miemiec W., Kategoria kredytu i pożyczki jako tytułów zaliczanych do państwowego długu publicznego w ustawie o finansach publicznych i w rozporządzeniu wydanym na jej podstawie, [w:] Szołno-Koguc J., Pomorska A. (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Ostrzołek G., Problemy finansowania inwestycji wierzytelnościami przez jednostki samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2010, nr 3, s. 18–33.

Piecek G., Analiza wybranych form pozabudżetowego finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2010, nr 1–2, s. 130–136.

Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Swianiewicz P., Łukomska J., Kto żyje na kredyt, „Wspólnota” 2013, nr 19, s. 51–54.

Swianiewicz P., Łukomska J., Miasta nadal w długach, gminy i powiaty oszczędzają, „Wspólnota” 2014, nr 19, s. 42–51.

Ślusarczyk R., Rosnące zadłużenie gmin a partnerstwo publiczno-prywatne,

„Finanse Komunalne” 2013, nr 9, s. 46–55.

Walczak P., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego oraz przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i spłaty zobowiązań w świetle wyników kontroli regionalnych izb obrachunkowych, „Finanse Komunalne” 2014, nr 9, s. 55–71.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism