Umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Maria Bosak, Paweł Majka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.036

Abstrakt


Przedmiotem opracowania jest analiza linii orzeczniczych sądów administracyjnych dotyczących umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Autorzy dokonali przeglądu orzecznictwa sądowego w tym zakresie oraz podjęli próbę ustalenia rozbieżnych linii interpretacyjnych, a także ich oceny. Ponieważ składki na ubezpieczenia społeczne stanowią jedną z danin publicznych, analizę instytucji umorzenia przeprowadzono w szerszym kontekście, tj. porównano zasad umarzania składek na ubezpieczenia społeczne oraz pozostałych danin publicznych. Analiza regulacji prawnych dotyczących instytucji umorzenia danin publicznych pozwoliła stwierdzić, że nie ma jednolitego modelu tego postępowania wspólnego dla wszystkich danin.

Słowa kluczowe


składki na ubezpieczenia społeczne; umorzenie; ulgi w zapłacie; daniny publiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A., Ordynacja podatkowa. Komentarz. Zobowiązania podatkowe, TNOiK, Toruń 1999.

Brzeziński B., Masternak M., O tak zwanym ciężarze dowodu w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Podatkowy” 2004, nr 5, s. 56–60.

Florek L., Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa 2013.

Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.

Ofiarski Z., Prawno-finansowa specyfika podsektora ubezpieczeń społecznych [w:] E. Ruśkowski (red.), System prawa finansowego. Prawo finansowe sek-tora finansów publicznych, Tom II, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Orłowski J., Uznanie administracyjne w prawie podatkowym, ODDK, Gdańsk 2005.

Wantoch-Rekowski J., Umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 3, s. 33–39.

Wantoch-Rekowski J. (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, TNOiK, Toruń-Warszawa 2007.

Wójtowicz W., Daniny publiczne [w:] L. Etel (red.), System prawa finansowego. Prawo daninowe Tom III, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism