Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Marzena Szabłowska-Juckiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.030

Abstrakt


Osoby niepełnosprawne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wprowadzony przez ustawodawcę wyjątek od ogólnej reguły finansowania składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przez samych ubezpieczonych, w całości z własnych środków, jest jednym z instrumentów służących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wątpliwości budzi jednak zakres wymogów o charakterze techniczno-formalnym, które muszą zostać spełnione przez osobę ubiegającą się o refundację, oraz to, czy zasadne było zastąpienie przez ustawodawcę mechanizmu dofinansowania składek refundacją składek.

Słowa kluczowe


osoba niepełnosprawna; pozarolnicza działalność gospodarcza; ubezpieczenia społeczne; składka na ubezpieczenia społeczne; refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berenda-Łabędź K., Klimkiewicz L., Pałecka A., Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Akty wykonawcze. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.

Florczak-Nowak Z., Wsparcie ze środków publicznych dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, ,,Praca i Rehabilitacja Nie-pełnosprawnych” 2009, nr 5, s. 14–20.

Garbat M., Działalność gospodarcza osób niepełnosprawnych na własny rachunek, ,,Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” 2006, nr 11–12, s. 21–26.

Gudowska B., Strusińska-Żukowska J. (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Jędrasik-Jankowska I., Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, wyd. 3, LexisNexis, Warszawa 2010.

Kaczyńska-Wasiak I., Wsparcie działalności gospodarczej osoby niepełnosprawnej, ,,Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” 2008, nr 1–2, s. 6–12.

Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, wyd. 4, LexisNexis, Warszawa 2008.

Ratajczak W., Osoby niepełnosprawne a wykluczenie społeczne – bariery dostępu do pracy [w:] L. Frąckiewicz (red.), Wykluczenie społeczne, Katowice 2005, s. 219–229.

Szustak E., Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, Warszawa 2010.

Tyśkiewicz-Mazur A., Definicje niepełnosprawności na potrzeby rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia [w:] A. Giedrewicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juckiewicz (red.), Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Regulacje prawne, Difin, Toruń 2014, s. 38–48.

Wantoch-Rekowski J., Składki na ubezpieczenie emerytalne: konstrukcja i charakter prawny, TNOiK, Toruń 2005.

Wantoch-Rekowski J. (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, TNOiK, Toruń–Warszawa 2007, s. 69.

Żak A. [w:] A. Świątkowski (red.), Prawne pojęcie niepełnosprawności, ,,Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej” 2003/2004, s. 347–356.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism