Przejmowanie dochodów podatkowych przez gminy – niektóre problemy prawne

Andrzej Borodo

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.026

Abstrakt


Prawo jednostki samorządu terytorialnego do przejmowania wpływów podatkowych może prowadzić do sporu danego samorządu z inną jednostką samorządu (na obszarze której znajduje się nieruchomość, budowla, zorganizowany zakład, miejsce zamieszkania osoby fizycznej, miejsce położenia przedmiotów opodatkowania) lub ze Skarbem Państwa, jeżeli sprawa dotyczy udziału samorządu w podatku, do którego udział ma także Skarb Państwa. Spory te nie są kwestią stosunku: organ podatkowy – podatnik. Dotyczą określenia, który samorząd ma prawo do przejęcia podatku.

Słowa kluczowe


samorząd; przejmowanie podatków; zasady prawne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borodo A., Kompetencje do przejmowania wpływów podatkowych i inne kompetencje podatkowe samorządów terytorialnych, [w:] W. Konieczny (red.), Ius suum quique. Studia prawnofinansowe, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wacławowi Goronowskiemu, Liber, Warszawa 2005, s. 149–160.

Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, LexisNexis, Warszawa 2012.

Staśkiewicz W. (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011.

Zimmermann H., Allgemeine Probleme und Methoden des Finanzausgleichs, [w:] Handbuch der Finanzwissenschaft, t. IV, Tübingen 1983.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism