Umowy cywilnoprawne a składki na ubezpieczenia społeczne – zarys problemu

Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.015

Abstrakt


Zawierane przez strony umowy cywilnoprawne wywołują skutki w sferze prawa nie tylko prywatnego, ale i publicznego, głównie w prawie podatkowym i prawie ubezpieczeń społecznych. W zakresie umów o dzieło obserwuje się profiskalne podejście Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który błędnie uznaje, że część umów o dzieło to umowy o świadczenie usług, a przychody z nich osiągnięte powinny podlegać „oskładkowaniu”.

Słowa kluczowe


umowy cywilnoprawne; umowa o dzieło; składki na ubezpieczenia społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bladowski B., Umowa o dzieło i umowa zlecenia, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1987.

Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, TNOiK, Toruń 2001.

Brzozowski A. [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa 2011.

Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, PWN, Warszawa 1974.

Gerdsorf M., Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1993.

Kopaczyńska-Pieczniak K., Komentarz do art. 750 k.c., LEX 2010 (elektr.).

Kozieł G. [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część szczególna, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, TNOiK, Toruń 2002.

Ogiegło L. [w:] J. Rajski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 7. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Prejs E., Granice swobody umów cywilnoprawnych a zobowiązanie umowne gminy do zwolnienia w podatku od nieruchomości, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2014, nr 2, s. 12–17.

Rzetecka-Gil A., Komentarz do art. 3531 k.c., LEX 2011 (elektr.).

Wałachowska M., Ziemiak M.P., Odszkodowanie z ubezpieczenia autocasco a VAT, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2012, nr 1, s. 47–65.

Wantoch-Rekowski J., System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa. Studium prawnofinansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Wiśniewski T. [w:] G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania – tom 1, LexisNexis, Warszawa 2011.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism