Przesłanki pozytywne umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

Zbigniew Ofiarski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.014

Abstrakt


Dopuszczalne jest stosowanie ulg w zapłacie składek na ubezpieczenie społeczne, które polegają albo na definitywnej rezygnacji wierzyciela z całości lub odpowiedniej części należnej kwoty (umorzenie częściowe lub całkowite), albo jedynie na czasowej rezygnacji z takich kwot (odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie płatności na raty). Zastosowanie takich ulg możliwe jest po zaistnieniu przesłanek określonych w ustawie, np. w przypadku całkowitej nieściągalności składek, ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zainteresowanego. Wyżej wymienione przesłanki mają charakter klauzul generalnych, pozwalających na ich elastyczne dostosowanie do konkretnych sytuacji. Podmioty uprawnione do udzielania ulg w zapłacie składek na ubezpieczenie społeczne działają w granicach uznania administracyjnego. Nie jest to jednak działanie w pełni swobodne, ponieważ skutki ekonomiczne wynikające z zastosowania takich ulg mają bezpośredni wpływ na stan równowagi finansowej funduszy celowych, z których finansowane są świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego, w szczególności emerytury, renty oraz zasiłki.

Słowa kluczowe


składka na ubezpieczenie społeczne; ulga; umorzenie; odroczenie terminu płatności; rozłożenie płatności na raty

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antkowiak L., Demografia wymusza zmiany na rynku pracy, „Ubezpieczenia Społeczne” 2011, nr 4 s. 9–13.

Bartoszewicz M., Zakolska J., Glosa do wyroku SO we Wrocławiu z 20.05.2003 r., IV Ka 893/02, „Przegląd Legislacyjny” 2003, nr 5, s. 115–120.

Bień-Kacała A., Daniny publiczne. Próba rekonstrukcji pojęcia na tle postanowień Konstytucji RP z 1997 r., „Prawo i Administracja” 2003, t. 2, s. 99–112.

Bień-Kacała A., O definiowaniu danin publicznych raz jeszcze. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 lipca 2011 r. (P 9/09), [w:] R.M. Czarny, K. Spryszak (red.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań, t. 3.

Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2012, s. 517–529.

Jonik A., Umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników w świetle kodeksu postępowania administracyjnego, „Ubezpieczenia w Rolnictwie” 2007, nr 30, s. 32–41.

Koperkiewicz-Mordel K., Stanowienie przez rady gmin zwolnień i ulg podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych, „Finanse Komunalne” 2005, nr 1–2, s. 58–74.

Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne - podstawowe pojęcia konstytucyjne, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011, nr 2, s. 47–58.

Ruśkowski E., Salachna J.M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2013.

Wantoch-Rekowski J., Umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 3, s. 33–42.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism