Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na przykładzie powiatu włocławskiego

Marta Szarecka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.011

Abstrakt


Art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwala organowi stanowiącemu gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale, udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tematyki „dotacji zabytkowych” na przykładzie Powiatu Włocławskiego. W opracowaniu przedstawiono zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze powiatu włocławskiego oraz przedstawione zostały informacje na temat udzielanych dotacji przez powiat włocławski w latach 2012–2013.

Słowa kluczowe


dotacje; samorząd powiatowy; zabytki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Ruśkowski E., Salachna J.M. (red.), Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2010.

Salachna J.M., Granice samodzielności legislacyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Studium prawnofinansowe na gruncie ustrojowym, ODDK, Gdańsk 2012.

Tyniewicki M., Kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ustanawiania i udzielania dotacji celowych [w:] A. Borodo (red.), Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialne-go, TNOiK, Toruń 2013.

Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism