Efektywność ekonomiczna wybranych instytucji systemu finansowego samorządu terytorialnego

Urszula Rabiej

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.010

Abstrakt


Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w sferze ekonomicznej opiera się na regulacjach prawnych w obszarze prawa finansowego, które służą rozwiązywaniu określonych problemów gospodarczo-społecznych. Analiza efektywności ekonomicznej wprowadzanych regulacji ma szczególne znaczenie przy zmianie podejścia Unii Europejskiej do wpływu, jaki wywiera na gospodarkę działalność samorządu terytorialnego. Realizacja budżetów samorządowych opierających się na przepisach, których efektywność ekonomiczna nie została oszacowana na etapie legislacji, może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnych oraz na sytuację gospodarczą państwa. Częste zmiany przepisów prawa finansowego powodują, podejmowanie działań, których skutków finansowych nie można przewidzieć. Ponadto niestabilne przepisy uniemożliwiają prawidłowe zaplanowanie podstawowych pozycji budżetowych, co ma duże znaczenie w aspekcie poprawności wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Słowa kluczowe


budżet; jednostka samorządu terytorialnego; efektywność ekonomiczna; analiza ekonomiczna prawa; poziom zadłużenia; metoda wskaźnikowa; program postępowania naprawczego; zobowiązania dłużne; indywidualny wskaźnik zadłużenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boratyński J., Sprawiedliwość społeczna w Konstytucji, „Edukacja Prawnicza” 2009, nr 5, s. 12–13.

Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, t.1, Warszawa 2003.

Miemiec W., Sawicka K., Miemiec M., Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Public finances in EMU – 2000, „European Economy” 2000, nr 3.

Report on Public finances in EMU 2012, „European Economy” 2012, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.2765/18911

Salachna J.M., Granice samodzielności legislacyjnej jednostek samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk 2012.

Sedlaczek T., Ekonomia to niebezpieczna religia, „Dziennik Gazeta Prawna” 2012, nr 233 (z dn. 30 listopada 2012 r.).

Stelmach J., Brożek B., Metody prawnicze, wyd. 2, Wolters Kluwer, Kraków 2006.

Stelmach J., Brożek B., Załuski W., Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2007 .

Swianiewicz T., Finanse lokalne – teoria i praktyka, Municipium, Warszawa 2004.

Stroiński R.T., Ekonomiczna analiza prawa czyli w oszukiwaniu efektywności, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2002, nr 3, s. 549–583.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism