Udział organizacji pożytku publicznego w podatku dochodowym od osób fizycznych – zagadnienia prawno-finansowe

Robert Musiałkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.005

Abstrakt


Celem artykułu jest analiza prawna udziału organizacji pożytku publicznego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Autor definiuje organizacje pożytku publicznego, wskazując na warunki, które muszą spełnić, aby móc partycypować w podatku dochodowym od osób fizycznych. Najobszerniejsze rozważania dotyczą analizy konstrukcji prawnej instytucji 1%, jej zakresu przedmiotowego oraz procedury transferu środków z budżetu państwa na rzecz podmiotów uprawnionych. Artykuł przedstawia również skalę omawianego zagadnienia na tle praktycznego funkcjonowania finansów publicznych. Tekst podsumowują rozważania na temat racjonalności oraz istoty przekazywania środków publicznych na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Słowa kluczowe


podatek dochodowy od osób fizycznych; organizacje pozarządowe; organizacje pożytku publicznego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arczewska M., Test na filantropię, czyli 1% w polskim wykonaniu, „Trzeci Sek-tor” 2006, nr 7.

Brzeziński B., Prawo podatkowe, TNOiK, Toruń 2000.

Ceglarski A., Organizacje pożytku publicznego, LexisNexis, Warszawa 2005.

Hadzi-Miceva K., Prawne i instytucjonalne mechanizmy współpracy organizacji pozarządowych i administracji państwowej w Chorwacji, Estonii i na Wę-grzech. [w:] M. Rymsza (red.) Organizacje pozarządowe. Dialog Obywatel-ski. Polityka Państwa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.

Kurleto M.H., Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, LexisNexis, Warszawa 2008.

Huchla A., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Kopyra J.., Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2005.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism