Rozwiązania prawne dotyczące dyscypliny budżetowej i finansowej we Francji w świetle francuskiego kodeksu jurysdykcji finansowej

Małgorzata Cilak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.004

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie francuskich rozwiązań instytucjonalno-prawnych w przedmiocie dyscypliny finansów publicznych. Artykuł opisuje pozycję prawną i funkcjonowanie Trybunału Dyscypliny Budżetowej i Finansowej we Francji. Trybunał jest właściwy w sprawach poważnych naruszeń przepisów prawa finansowego. Jest on jednym z elementów systemu jurysdykcji w sprawach finansowych, stanowiącej wyspecjalizowany rodzaj sądownictwa administracyjnego. Aktem prawnym regulującym funkcjonowanie Trybunału, a także czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych i kary, jest ustawa Kodeks jurysdykcji finansowej (Code des juridictions financières).

Słowa kluczowe


Francja; dyscyplina finansów publicznych; jurysdykcja finansowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borodo A., Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, TNOiK, Toruń 2010.

Kosikowski C., Istota dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialności za jej naruszenie, [w:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red), Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

La Cour des comptes, éd. Centre National de la Recherche Scientifique, Paris 1984.

Salachna J.M., Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism