Źródła finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w Polsce – przegląd stosowanych rozwiązań

Anna Barczak, Ewa Kowalewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.003

Abstrakt


W ciągu ostatnich dziesięciu lat w Polsce odnotować należy znaczący rozwój inwestycji na rzecz ochrony środowiska. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie instrumentów finansowych stanowiących źródła finansowania zadań w sferze ochrony środowiska. Zwrócono uwagę na ich szczególną rolę. Podkreślono, iż bez udziału tych wszystkich instrumentów niemożliwe byłoby osiągnięcie zakładanych w Polityce Ekologicznej Państwa oraz samorządowych programach ochrony środowiska, zamierzeń i priorytetów ekologicznych. Niniejsze opracowanie jest kompleksową analizą materiału normatywnego oraz poglądów prezentowanych w literaturze prawa finansowego i prawa ochrony środowiska.

Słowa kluczowe


finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska; kredyty i pożyczki; fundusze ochrony środowiska; środki unijne; wsparcie finansowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barczak A., Europejska pomoc ekologiczna dla Polski i państw członkowskich (analiza prawnoporównawcza), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie” 2001, nr 63, s. 29–37.

Ciechanowicz-McLean J., Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [w:] J. Ciechanowicz-McLean (red.), Leksykon ochrony środowiska, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Ciechanowicz-McLean J., Bukowski Z., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2008.

Gajewski D., Kulon A., Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Art. 400−421 Prawa ochrony środowiska. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Gruszecki P., Źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce, [w:] Raport „Stan środowiska w Polsce w latach 1996–2001”, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2003.

Jendrośka J. [red.], Leksykon prawa ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Karlikowska B., Źródła finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce [w:] J. Zalewa (red.), Ekonomiczno-finansowe i prawne instrumenty ochrony środowiska naturalnego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.

Karpińska J., Finansowanie ochrony środowiska w Polsce ze źródeł europejskich w aspekcie okresu programowania 2007-2013, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego”, t. 2(17), s. 342–351.

Kozłowska B. [red.], Instrumenty polityki ekologicznej, Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, Łódź 2005.

Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Ofiarski Z., Prawo bankowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 191.

Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.

Smoleń P., Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, [w:] J. Stelmasiak (red.), Prawo ochrony środowiska, LexisNexis, Warszawa 2009.

Urban S., Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, [w:] M. Gór-ski, M. Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański, M. Bar, S. Urban, J. Jendrośka, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, C.H. Beck Warszawa 2011.

Wyzińska-Ludian J., Źródła finansowania ekorozwoju, [w:] J. Zalewa (red.), Ekonomiczno-finansowe i prawne instrumenty ochrony środowiska naturalnego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.

Ziembiński Z., Jak uzyskać kredyt lub gwarancję bankową?, „Monitor Podatkowy” 1994, nr 3, s. 78-89.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism