Podstawy prawne skarbowości samorządowej w II RP

Anna Tarnowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2013.010

Abstrakt


Autorka przyczynku omawia pokrótce podstawę prawną systemu skarbowości komunalnej w II Rzeczypospolitej. Wskazuje na nieprzezwyciężony do wybuchu II Wojny Światowej problem partykularyzmów, istniejących na terenie byłych dzielnic zaborczych: pruskiej, austriackiej i rosyjskiej, czy wreszcie autonomicznego Województwa Śląskiego. Ustawa o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych z 1923 r., w zamierzeniu przejściowa, doczekała się kilkudziesięciu nowelizacji, lecz nie została zastąpiona unifikacyjną regulacją. Z kolei kwestie tworzenia budżetów komunalnych, kasowości unormowane zostały w sposób ramowy w rozporządzeniu Prezydenta RP z 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne oraz licznych aktach wykonawczych do tego rozporządzenia. Regulacje składały się na system, który zasadnie można oceniać jako skomplikowany, nadmiernie rozbudowany i doraźny.

Słowa kluczowe


samorząd międzywojenny; skarbowość samorządowa; podatki samorządowe; budżet samorządowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogacz D., Tkaczuk M. (red.), Podstawy materialne państwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.

Borodo A., Dochody samorządu terytorialnego. w Polsce. Studium finansowo-prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1993.

Gdulewicz E., Gwiżdż A., Witkowski Z., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1935 r. [w:] M. Kallas (red.), Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, s. 141−216.

Gulczyński A., Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej (1919–1922), Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1995.

Hausner R., Poczynania organizacyjno-oszczędnościowe w Polsce w latach 1918–1934, Drukarnia Gaz. Adm. i P.P., Warszawa 1935.

Jaworski W. L., Prawa Państwa Polskiego, Zeszyt II A. Konstytucja z dnia 17 marca 1921. Prawo polityczne od 2 października 1919 do 4 lipca 1921, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1921.

Kallas M. (red.), Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.

Kraczkowski R., Dekretowanie ustaw w Polsce w latach 1918–1926, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994.

Kokot K., Zakres działania województwa śląskiego jako jednostki samorządu terytorialnego, Wydawnictwa Instytutu Śląskiego, Katowice 1939.

Oddłużenie samorządu terytorialnego. Sprawozdanie Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu, Warszawa 1937.

Tarnowska A., Podatki jako źródło dochodów samorządu b. dzielnicy pruskiej – między partykularyzmem a unifikacją, [w:] D. Bogacz, M. Tkaczuk (red.), Podstawy materialne państwa. Zagadnienia historyczno-prawne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 277–293.

Weinfeld I., Skarbowość polska. Zeszyt 5. Przedsiębiorstwa – Samorząd – Śląsk, wyd. IV, Wydawnictwo „Bibljoteka Prawnicza”, Warszawa 1935.

Witkowski A., Dorobek badań nad skarbowością Polski międzywojennej, [w:] „Studia z dziejów państwa i prawa polskiego”, t. VIII, Lublin-Łódź 2002, s. 79–90.

Zawadzki A. W., Finanse samorządu terytorialnego w latach 1918–1939, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1971.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism