Rola gminy w systemie organizacji i finansowania publicznego transportu zbiorowego

Krzysztof Czarnecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2013.004

Abstrakt


Zapewnienie publicznego transportu zbiorowego na szczeblu lokalnym należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zadanie to może być realizowane przez samorządowy zakład budżetowy, spółkę komunalną lub przez wykonawcę wybranego w trybie przepisów o zamówieniach publicznych bądź o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Artykuł przedstawia ogólną charakterystykę organizacji i finansowania publicznego transportu zbiorowego na szczeblu gminy, realizowaną za pomocą wymienionych powyżej form organizacyjno-prawnych.

Słowa kluczowe


budżet; gmina; finansowanie; publiczny transport zbiorowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borodo A., Prawo budżetowe, LexisNexis, Warszawa 2008.

Cilak M., Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez samorząd terytorialny. Problematyka prawnofinansowa, TNOiK, Toruń 2013.

Lachiewicz W., Jak finansować deficytowe usługi komunalne, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2009, nr 8 (296), s. 13–15.

Lewkowicz P.J., Komentarz do art. 15 u.f.p., [w:] E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2010.

Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów 2006.

Panasiuk A., Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno- -prywatne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Stasiak B., Poproszę bilet... na koszt państwa. Pomoc państwa a rekompensata za usługi o charakterze powszechnym w transporcie drogowym, [w:] B. Kurcz (red.) Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia, C.H. Beck, Warszawa 2009.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism