Reguły wydatkowe dotyczące budżetu państwa (na gruncie ustawy o finansach publicznych z 2009 r.)

Małgorzata Cilak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2013.003

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest regułom wydatkowym dotyczącym budżetu państwa, określonym w ustawie o finansach publicznych. Przedmiotem analizy jest konstrukcja i funkcjonowanie reguł wydatkowych. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o skuteczność tego rodzaju ograniczeń prowadzenia polityki budżetowej. Analizie poddano reguły określone w art. 112a−112d i art. 86 ustawy o finansach publicznych.

Słowa kluczowe


reguła wydatkowa; budżet państwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Budzyński T.M., Opinia o ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1062), Opinie i Ekspertyzy OE-159, grudzień 2010, http://ww2.senat.pl/k7/dok/opinia/2010/oe-159.pdf (dostęp: 19 września 2013 r.).

Kantorowicz J., Reguły fiskalne ─ co się sprawdza?, [w:] Analiza FOR nr 3/2012,

http://www.for.org.pl/pl/a/2067,Analiza-32012-Reguly-fiskalne-co-sie-sprawdza (dostęp: 13 września 2013 r.), s. 1–20.

Marchewka-Bartkowiak K., Reguły fiskalne, Analizy BAS nr 7/2010, s. 1–7.

Marchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro, Warszawa 2011.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism