Historia czasopisma

Pierwszy numer kwartalnika "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" ukazał się w 2013 r. Idea jego utworzenia narodziła się w Katedrze Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Adminstracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od tego czasu kwartalnik ustawicznie rozwija się i doskonali. Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach: BazEkon, DOAJ, EBSCO, ERIH+ oraz Index Copernicus. Obecnie zaś czynione są starania o uzyskanie wpisu do kolejnych baz.
Każdy artykuł opublikowany na łamach PBPiS opatrywany jest numerem DOI.
Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. kwartalnik "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" znalazł się w wykazie punktowanych czasopism naukowych z przypisaną liczbą 20 punktów za każdą publikację.

W celu dotarcia do szerokiego grona odbiorców, w tym zagranicznych, podjęto od 2018 r. działania zmierzające do publikacji tekstów naukowych w języku angielskim. Nr 4/2018 i Nr 4/2019 kwartalnika „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” zostały przygotowane i upowszechnione w wersji anglojęzycznej dzięki wsparciu MNiSW.

State and Local Government Budget Law 4(6)2018, 4(7)2019 - zadanie finansowane w ramach umowy 704/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.Partnerzy platformy czasopism