Historia czasopisma

Pierwszy numer kwartalnika "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" ukazał się w 2013 r. Idea jego utworzenia narodziła się w Katedrze Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od tego czasu kwartalnik ustawicznie rozwija się i doskonali. Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach: BazEkon, DOAJ, ERIH+ oraz Index Copernicus. Obecnie zaś czynione są starania o uzyskanie wpisu do kolejnych baz.
Każdy artykuł opublikowany na łamach PBPiS opatrywany jest numerem DOI.
Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. kwartalnik "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" znalazł się w wykazie punktowanych czasopism naukowych z przypisaną liczbą 20 punktów za każdą publikację.Partnerzy platformy czasopism