Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Kwartalnik "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" jest czasopismem naukowym poświęconym prawnym aspektom budżetu państwowego, budżetu Unii Europejskiej oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Współcześnie problematyka ta nieustannie zyskuje na znaczeniu, co skłania do intensyfikacji badań i studiów prawno-budżetowych. Ich wyniki, publikowane na łamach kwartalnika, mogą okazać się interesujące nie tylko dla przedstawicieli środowiska akademickiego, ale również pracowników administracji państwowej i samorządowej, organów kontroli i nadzoru, sędziów, radców prawnych oraz wszystkich osób zobowiązanych do znajomości i stosowania przepisów prawa budżetowego.

 

Działy

Słowo wstępne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Glosy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Varia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Inne opracowania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

W celu zapewnienia profesjonalnej i obiektywnej oceny, artykuły zgłoszone do publikacji  są recenzowane, z zachowaniem reguły podwójnej anonimowości. Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek.

Po otrzymaniu uwag recenzentów Autor jest zobowiązany ustosunkować się do nich we wskazanym przez Redakcję terminie. Niedotrzymanie tego terminu zostanie uznane za rezygnację z publikacji pracy.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów, zmiany tytułów, śródtytułów oraz poprawek stylistycznych. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.


Procedura recenzowania tekstów publikowanych na łamach kwartalnika "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu"

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której afiliowany jest autor nadesłanego artykułu lub innego opracowania podlegającego recenzji (np. glosy).

2. W przypadku tekstów napisanych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Autorzy oraz recenzenci nie znają swoich tożsamości. Redakcja kwartalnika „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” stosuje model double blind review process.

4. W szczególnych przypadkach, gdy do oceny pracy nie jest możliwe powołanie recenzenta z jednostki innej niż ta, w której afiliowany jest autor nadesłanej pracy, recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, powinowactwo, inne relacje prawne, konflikt), relacje podległości służbowej, prowadzenie bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji oraz wszelkie inne okoliczności mogące skutkować brakiem obiektywizmu dokonywanej oceny.

5. Recenzja sporządzana jest w formie pisemnej na formularzu.

6. Każda recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem o: a) możliwości opublikowania pracy, b) możliwości opublikowania pracy pod warunkiem wprowadzenia w niej wskazanych poprawek, c) odrzuceniu pracy.

7. Publikowane są teksty, które uzyskały dwie pozytywne recenzje. Jeśli jedna z recenzji jest pozytywna, druga zaś negatywna - powoływany jest trzeci recenzent, kórego recenzja ma charakter rozstrzygający.

8. Do druku kwalifikowane są teksty oryginalne, nigdzie wcześniej nie publikowane, spełniające kryteria wskazane w formularzu recenzji. Należą do nich w szczególności: oryginalność ujęcia tematu, postawienie problemu badawczego, odpowiedni dobór źródeł, poprawność stylistyczno-językowa.

9. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów czasopisma nie są ujawniane. Wykaz recenzentów współpracujących z redakcją kwartalnika „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” w danym roku, publikowany jest na stronie internetowej czasopisma.

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Zasady etyczne

Etyka wydawnicza. Kwartalnik „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” stosuje zasady etyki publikacyjnej wynikające z Kodeksu Postępowania przyjętego przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej - Committee on Publication Ethics (COPE).

Standardy zachowań etycznych stosuje się wobec wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces publikacji.

Autorzy składają oświadczenia w zakresie oryginalności nadesłanego tekstu, przysługiwania im autorskich praw majątkowych, braku negatywnych zjawisk typu ghostwriting lub guest autorship.

W przypadku ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się zachowania nieetycznego (np. plagiat czy ponowna publikacja wydanej już uprzednio pracy bądź jej części) – przed podjęciem kroków przewidzianych w wytycznych COPE Redaktor Naczelny zwraca się do autora z prośbą o wyjaśnienia.

Recenzenci przygotowują recenzje w sposób istotny wspomagające proces redakcyjny w zakresie podejmowania decyzji o publikacji opracowania.

Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny, krytyka dotyczyć może zagadnień merytorycznych i formalnych a nie personalnych. Recenzenci są zobligowani do jasnego wyrażania swoich opinii. Tezy formułowane przez recenzentów powinny być poparte argumentami.

Recenzenci przed podjęciem się recenzji oceniają, czy z uwag na tematykę opracowania i proponowany czas wykonania recenzji są w stanie prawidłowo wywiązać się ze swojego obowiązku. Nie ujawnia się danych recenzenta publikacji – recenzja sporządzana jest na zasadzie double blind peer review.

Redaktor Naczelny wraz z Kolegium Redakcyjnym podejmuje decyzje, które z nadesłanych artykułów będą skierowane do dalszych prac redakcyjnych (w szczególności – do recenzji).  

Redaktor Naczelny ani żadne członek Kolegium Redakcyjnego nie ujawnia żadnych informacji o nadesłanej pracy osobom, które nie są związane z procedurą redakcyjną.

Wszystkie podmioty zaangażowane w proces redakcyjny zobowiązane są zgłosić każdy przypadek wystąpienia jakiegokolwiek konfliktu interesu.

 

Indeksowanie

Kwartalnik "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" indeksowany jest w następujących bazach:

Arianta

BazEkon

DOAJ

EBSCO

ERIH+

Index Copernicus

PBN

 

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Andrzej Borodo
Katedra Prawa Administracyjnego i Ochrony 
Środowiska, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
Katedra Prawa Finansowego,
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. US
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego,
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. dr hab. Wiesława Miemiec
Katedra Prawa Finansowego,
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Joanna M. Salachna
Katedra Nauk Prawnych, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR
Zakład Prawa Finansowego, Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB
Katedra Prawa Podatkowego, Wydział Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku

Dr Türker Ertaş, Wydział Prawa
Uniwersytet Dokuz Eylül, İzmir, Turcja

Dr Piero Gambale
Uniwersytet w Sienie, Włochy

Dr Pavel Klima
Uniwersytet Karola w Pradze, Republika Czeska

Dr Milan Hodas
Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Republika Słowacka

 

Lista recenzentów

Wykaz recenzentów, którzy sporządzili recenzje tekstów publikowanych w kwartalniku "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" w roku 2014:

dr Jan Adamiak, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

prof. dr hab. Andrzej Borodo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr hab. Jolanta Ciak, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

dr Małgorzata Cilak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Rafał Dowgier, Uniwersytet w Białymstoku

dr Paweł Majka, Uniwersytet Rzeszowski

prof. nadzw. dr hab. Alicja Młynarczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

dr Robert Musiałkiewicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

prof. dr hab. Joanna M. Salachna, Uniwersytet w Białymstoku

dr Tomasz Sowiński, Uniwersytet Gdański

dr Klaudia Stelmaszczyk, Uniwersytet Opolski

dr Marcin Tyniewicki, Uniwersytet w Białymstoku

 

Wykaz recenzentów, którzy sporządzili recenzje tekstów publikowanych w kwartalniku "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" w roku 2015:

dr Jan Adamiak, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

prof. dr hab. Andrzej Borodo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr hab. Paweł Borszowski, prof. UWr

dr hab. Jolanta Ciak, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

dr Małgorzata Cilak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Rafał Dowgier, Uniwersytet w Białymstoku

dr Paweł Majka, Uniwersytet Rzeszowski

prof. nadzw. dr hab. Alicja Młynarczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

dr Robert Musiałkiewicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski, Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Joanna M. Salachna, Uniwersytet w Białymstoku

dr Tomasz Sowiński, Uniwersytet Gdański

dr Klaudia Stelmaszczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

dr Marcin Tyniewicki, Uniwersytet w Białymstoku

 

Wykaz recenzentów, którzy sporządzili recenzje tekstów publikowanych w kwartalniku "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" w roku 2016:

dr Jan Adamiak, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

prof. dr hab. Andrzej Borodo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr hab. Paweł Borszowski, prof. UWr

dr hab. Jolanta Ciak, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

dr hab. Rafał Dowgier, Uniwersytet w Białymstoku

dr Paweł Majka, Uniwersytet Rzeszowski

prof. nadzw. dr hab. Alicja Młynarczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

dr Robert Musiałkiewicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

dr hab. Tomasz Nieborak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski, Uniwersytet Szczeciński

dr Przemysław Pest, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Joanna M. Salachna, Uniwersytet w Białymstoku

dr Klaudia Stelmaszczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

dr Marcin Tyniewicki, Uniwersytet w Białymstoku

 

Wykaz recenzentów, którzy sporządzili recenzje tekstów publikowanych w kwartalniku "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" w roku 2017:

dr Jan Adamiak, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

dr Wojciech Bożek, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. UWr Paweł Borszowski, Uniwersytet Wrocławski

dr Tomasz Brzezicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. prof. WSB Jolanta Ciak, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D., Uniwersytet Masaryka w Brnie

dr hab. Rafał Dowgier, Uniwersytet w Białymstoku

dr Paweł Majka, Uniwersytet Rzeszowski

dr Marian Masternak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Robert Musiałkiewicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

dr hab. prof. UAM Tomasz Nieborak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Przemysław Pest, Uniwersytet Wrocławski

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., Uniwersytet Masaryka w Brnie

JUDr. Anna Romanova, Ph.D., Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach

prof. dr hab. Joanna M. Salachna, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

dr Klaudia Stelmaszczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

dr Marcin Tyniewicki, Uniwersytet w Białymstoku


Wykaz recenzentów, którzy sporządzili recenzje tekstów publikowanych w kwartalniku "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" w roku 2018:

dr Jan Adamiak, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., Uniwersytet Karola w Pradze

dr hab. Paweł Borszowski, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

dr Wojciech Bożek, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Jolanta Ciak, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

dr mgr Damian Czudek, Ph.D., Uniwersytet Masaryka w Brnie

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Michał Kania, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D., Uniwersytet Mendla w Brnie

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Paweł Majka, Uniwersytet Rzeszowski

dr Robert Musiałkiewicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

dr Paweł Nowicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski, Uniwersytet Szczeciński

dr Przemysław Pest, Uniwersytet Wrocławski

dr Klaudia Stelmaszczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

dr Marcin Tyniewicki, Uniwersytet w Białymstoku

 

Wykaz recenzentów, którzy sporządzili recenzje tekstów publikowanych w kwartalniku "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" w roku 2019:

mgr Richard Bartes, Uniwersytet Masaryka w Brnie

prof. dr hab. Paweł Borszowski, Uniwersytet Wrocławski

dr Wojciech Bożek, Uniwersytet Szczeciński

dr Tomasz Brzezicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr mgr Damian Czudek, Ph.D., Uniwersytet Masaryka w Brnie

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

dr Milan Hodas, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie

dr Daniel Jurewicz, Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

JUDr. Ing. Ph.D. Libor Kyncl, Uniwersytet Masaryka w Brnie

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Paweł Lenio, Uniwersytet Wrocławski

dr Paweł Majka, Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr Renato Braz Mehanna Khamis, Uniwersytet Św. Cecylii w Santos

dr Ireneusz Nowak, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Anna Ostrowska, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

dr hab. Przemysław Pest, Uniwersytet Wrocławski

dr Klaudia Stelmaszczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

dr Marcin Tyniewicki, Uniwersytet w BiałymstokuPartnerzy platformy czasopism