Teenage Violence Toward Parents – in Search of the Theoretical Bases of a Research Tool

Anna Weissbrot-Koziarska, Sławomir Kania

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2020.013

Abstract


The article contains an analysis of results of the available research on the phenomenon of children’s violence toward their parents. The main purpose of this interpretation is to search for the theoretical structure of a prepared research tool, initially called the Teen Violence Scale Toward Parents (TVSTP). The subject of the analyzes were works and research reports as well as police statistics containing information on the phenomenon of domestic violence, including teenage violence toward parents. As a result of the analysis, the theoretical function of the proposed research tool was distinguished, referring to types of violence possible to diagnose within this area. The proposed tool was positively evaluated by the Scientific Research Ethics Committee of Opole University in Poland and subsequently submitted for further elaboration with the aim to diagnose its relevance and reliability in conducting research


Keywords


youth; domestic violence; parent as a victim; diagnosis of violence

Full Text:

PDF

References


Agnew, R., & Huguley, S. (1989). Adolescent Violence Toward Parents. Journal of Marriage and the Family, 51(3), 699–711, doi: 10.2307/352169.

Calvete, E., Gamez-Guadix, M., Orue, I., Gonzalez-Diez, Z., de Arroyabe, E.L., Sampedro, R., & Borrajo, E. (2013). Brief Report: The Adolescent Child-to-Parent Aggression. Journal of Adolescence, 36(6), 1077–1081, doi: 10.1016/j.adolescence.2013.08.017.

CBOS (2005). Przemoc i konflikty w domu: Komunikat z badań [Violence and Conflicts in the Home. A Brief Report on Studies]. Retrived 13 April 2018 from http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_027_05.PDF.

CBOS. (2009). Przemoc i konflikty w domu: Komunikat z badań [Violence and Conflicts in the Home. A Report on Research]. Retrived 13 April 2018 from http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_035_09.PDF.

Cottrell, B., & Monk, P. (2004). Adolescent-to-parent Abuse. Journal of Family Issues, 25,1072–1095, doi: 10.1177/0192513X03261330

Dobrychłop, A., Jędrzejko, M., Kania, S., Kasprzak, K., Matejek, J., Prüfer, P., Sarzała, D., Sieroń, R., Szewdzik, A., & Taper, A. (2017). Zachowania ryzykowne nastolatków: nowa jakość ryzyka, ryzyka wielowymiarowe: ujęcie socjopedagogiczne [Risk Behaviors of Adolescents: a New Quality of Risk, Multifaceted Risks: a Socio-Pedagogical Approach]. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR; Centrum Profilaktyki Społecznej – Oficyna Wydawnicza von Velke.

Edenborough, M., Jackson, D., Mannix, J., & Wilkes, L.M. (2008). Living in the Red Zone: the Experience of Child-to-Mother Violence. Child and Family Social Work, 13, 464–473, doi: 10.1111/j.1365-2206.2008.00576.x.

Estévez, E., & Góngora, N. J. (2009). Adolescent Aggression Towards Parents: Factors Associated and Intervention Proposals. In: C. Quin, & S. Tawse (Eds.), Handbook of Aggressive Behavior (pp. 143–164). New York: Nova Science Publisher.

Gumowska, I. (2017). Skala i struktura przemocy w rodzinie [The Scale and Structure of Violence in the Family]. In: Ł. Wiruska, & P. Kozłowskiego (Eds.), Przemoc w rodzinie: Ujęcie interdyscyplinarne [Domestic Violence: an Interdisciplinary Approach], (pp. 94–105). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Haw, A. (2010). Understanding and Empowering Mothers Affected by Adolescent Violence in the Home; Final Report. Perth: The Patricia Giles Centre Inc.

Home office (2015). Information Guide: Adolescent to Parent Violence and Abuse (APVA). Retrived 13 April 2018 from https://assets.publishing.service.gov.uk/.

Kania, S. (2014). Moja pociecha mnie bije – problem przemocy nastolatków wobec rodziców [My Kid is Beating Me – the Problem of Teen Violence Toward Parents]. In: V. Kravets B. Buyak, T. Govorun, & I. Hutsulak (Eds.), Dytynstvo bez nasyllya: suspil’stvo, shkola i sim’ya na zakhysti prav ditey: Zbirnyk materialiv Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Childhood without Violence: Society, School and Family in Defense of Children’s Rights: Proceedings of the International Scientific-practical Conference], (pp. 379–381). Tarnopol: Stereoart.

Kania, S. (2017). Nowe zachowania ryzykowne młodzieży – charakterystyka i tendencje rozwoju [New Risk Behaviors of Youth – the Characteristics and Tendencies of Development]. Ogrody Nauk i Sztuk, 7(7), 373–382, doi: 10.15503/onis2017.373.382.

Klimek, M. (2013). Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jako wyzwanie dla samorządów lokalnych [Prevention of Violence in the Family as a Challenge to Local Governments]. In: W. Sajdek, & J. Mróz (Eds.), Przemoc jako przedmiot rozważań i badań [Violence as a Subject of Reflection and Research], (pp. 185–198). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Koral, J. (2007). Ubóstwo formą przemocy ekonomicznej [Poverty as a Form of Economic Abuse]. In: B. Szluz (Ed.), Przemoc: Konteksty społeczno-kulturowe: Tom 1: Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska [Violence: Socio-Cultural Contexts: Social and Psychological Aspects of the Phenomenon], v. 1, (pp. 101–113). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Laurent, A. & Derry, A. (1999). Violence of French Adolescents Toward Their Parents. Journal of Adolescence, 25(1), 21–26, doi: 10.1016/S1054-139X(98)00134-7.

Leśniewska, G. (2016). Przemoc ekonomiczna wobec kobiet-przeźroczysty problem [Economic Violence Against Women – the Transparent Problem]. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 418(7), 219–225, doi: 10.15611/pn.2016.418.22.

Markiewicz-Matyja, M. (2007). Przemoc jako zjawisko społeczne [Violence as a Social Phenomenon]. In: J. Wawrzyniak (Ed.), Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy [Sociological and Psycholopedagogical Aspects of Violence], (pp. 41–46). Łódź: Wydawnictwo WSHE w Łodzi.

Mazur, J. (2002). Przemoc w rodzinie: teoria i rzeczywistość [Violence in the Family: Theory and Reality]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Nancarrow, H., Hanley, Ch., & Viljoen, R. (2012). Domestic and Family Violence: Awareness, Attitudes and Experiences. Preliminary Findings. Sydney: Queensland Centre for Domestic and Family Violence Research.

Nowakowska, A. (2007). Konstruowanie męskości. U źródeł przemocy interpersonalnej [Constructing Masculinity. At the Source of Interpersonal Violence]. In: J. Wawrzyniak (Ed.), Różne spojrzenia na przemoc [Different Views on Violence], (pp. 147–163). Łódź: Wydawnictwo WSHE w Łodzi.

Ożóg, K. (2013). Zjawisko przemocy wobec dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym [The Phenomenon of Violence Toward a Child in a Family Affected by Alcoholism]. In: W. Sajdek, & J. Mróz (Eds.), Przemoc jako przedmiot rozważań i badań [Violence as a Subject of Reflection and Research], (pp. 233–250). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Paterson, R., Luntz, H., Perlesz, A., & Cotton, S. (2013). Adolescent Violence Towards Parents: Maintaining Family Connections When the Going Gets Tough. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, 23(2), 90–100, doi: 10.1002/j.1467-8438.2002.tb00493.x.

Pospiszyl, I. (2008). Przemoc w rodzinie [Violence in the Family]. In: B. Urban, & J. M. Stanik (Eds.), Resocjalizacja [Resocialization], v. 2, (pp. 57–79). Warszawa: PWN.

Przewłocka, J. (2015). Bezpieczeństwo uczniów i klimat społeczny w Polskich szkołach: Raport z badań [Safety of Students and Social Climate in Polish Schools: a Report on Studies]. Warszawa: IBE.

Pyżalski, J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży [Electronic Aggression and Cyberbullying as New Risk Behaviors of Youth]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Radochoński, M. (2007). Ewolucja zachowań agresywnych w cyklu życiowym człowieka [Evolution of Aggressive Behaviors in the Life Cycle of Human Beings]. In: B. Szluz (Ed.), Przemoc: konteksty społeczno-kulturowe: Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska [Violence: Socio-cultural Contexts: Social and Psychological Aspects of the Phenomenon], v.1, (pp. 205–218). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ruszkiewicz, D. (2007). Oschłość emocjonalna rodziców formą krzywdzenia dziecka [Parents’ Emotional Dryness as a Form of Hurting a Child]. In: B. Szluz (Ed.), Przemoc: konteksty społeczno-kulturowe: Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska [Violence: Socio-cultural Contexts: Social and Psychological Aspects of the Phenomenon], v. 1, (pp. 114–125). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Statystyka: Przemoc w rodzinie. [Statistic: Violence in the Family]. Retrived 13 April 2018 from http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html.

Stożek, M. (2009). Przemoc w rodzinie: Zapobieganie w świetle przepisów prawa [Violence in the Family: Prevention in the Light of the Law]. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Surzykiewicz, J. (2000). Agresja i przemoc w szkole [Aggression and Violence in School]. Warszawa: CMPPP.

Szymański, A. (2010). Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży: Wybrane problemy [Social Maladjustment of Children and Youth: Selected Problems]. Warszawa: Komandor.

Szyszkowa, M. (2010). Źródła przemocy oraz propozycja nowych wartości w edukacji [Sources of Violence and a Proposition of New Values in Education]. In: T. Sołtysiak, & A. Nowakowska (Eds.), Młode pokolenie ofiary czy sprawcy przemocy? [Young Generation of Victims or Perpetrators of Violence?], (pp. 13–19). Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW w Bydgoszczy.

TNS OBOP (2017). Polacy wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz opinie ofiar, sprawców i świadków o występowaniu i okolicznościach występowania przemocy w rodzinie: Wyniki badań TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Warszawa [The Polish Toward the Phenomenon of Violence in the Family and Victims’, Perpetrators’ and Witnesses’ Opinions on the Occurrence and Circumstances of the Violence. Results of Research]. Retrived 13 September 2018 from http://www.niebieskalinia.pl/.

Tracz-Dral, J. (2009). Uregulowania prawne dotyczące przemocy w rodzinie na tle wybranych rozwiązań legislacyjnych [Legal Regulations Connected with Violence in the Family Against the Background of Selected Legislative Solutions]. Warszawa: Kancelaria Senatu.

Tracz-Dral, J. (2012). Agresja i przemoc [Aggression and Violence]. Warszawa: Kancelaria Senatu

Tracz-Dral, J. (2015). Przemoc ekonomiczna [Economic Oppression]. Warszawa: Kancelaria Senatu.

Weissbrot-Koziarska, A. (2016a). Kompetencje przedstawicieli podmiotów lokalnej polityki społecznej w walce z przemocą [Competences of Representatives of Entities of Local Social Policy in Fighting Violence]. In: A. Furmańska-Maruszak, & A. Wójtewicz (Eds), Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych [Social Policy Towards Demographic Challenges and Social Changes], (pp. 237–253). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Weissbrot-Koziarska, A. (2016b). Asystent osoby starszej. Konieczność kształcenia do nowej specjalności w pracy socjalnej [Assistant to An Elderly Person. The Necessity of Educating Towards the New Specialization of Social Work]. Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, 29(1), 127–137, doi: 10.17951/ j.2016.29.1.127.

Widera-Wysoczańska, A. (2010). Mechanizmy przemocy w rodzinie: Z pokolenia na pokolenie [Mechanisms of Violence in the Family: From One Generation to Another]. Warszawa: Difin.


Partnerzy platformy czasopism