Vocational Education and Training in the Light of the Reforms of Polish Education System in the Years 1999–2017

Izabella Kust

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2020.012

Abstract


Vocational education and training (VET) is subject to permanent transformation, which results from the need to adapt it to the labour market and implement new technologies, as well as from globalisation, membership in the European Union, and modernisation of education systems. The aim of this article is to present changes in vocational education and training in Poland in the years 1999-2017 and their consequences. The results included, among other things, phasing out vocational education and training in favour of general education, which clearly deprived the labour market of qualified specialists. Bringing back the prestige of vocational education is currently one of the priorities of the state’s education policy. This attempt requires the involvement of various stakeholders, not only school community and educational circles, but also employers. The need to build a positive image of vocational education and training in society, both at the level of secondary and sectoral vocational schools offering training in blue collar jobs, which are in high demand in the labour market, currently poses a social challenge.


Keywords


vocational education and training; education system reform; effectiveness of education and training; qualifications; employers

Full Text:

PDF

References


Council of the EU (2008). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the Establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (2008/C 111/01). Retrieved 16th May 2020 from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ .

Denek, K. (1992). Nowe paradygmaty pomiaru efektywności w szkolnictwie zawodowym [New Paradigms for Measuring Performance in Vocational Education]. Pedagogika Pracy, (20/2), 41–50.

Denek, K. (2013). Rola edukacji w tworzeniu kapitału ludzkiego [The Role of Education in Human Capital Formation]. In: U. Szuścik (Ed.), Teoria i praktyka pedagogiczna w refleksji naukowej i praktycznej [Theory and Pedagogical Practice in Scientific and Practical Reflection], (pp. 11–37). Katowice: Cieszyński Almanach Pedagogiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Fundacja Warsaw Enterprise Institute WEI (2016). Efektywne szkolnictwo zawodowe jako kluczowy element nowoczesnej gospodarki. Raport. [Effective Vocational Education and Training as a Key Element of Modern Economy. Report]. Warszawa: Fundacja Warsaw Enterprise Institute). Retrieved 10 May 2020 from http://www.cwrkdiz.kalisz.pl/images/RAPORT_efektywne-szkolnictwo-zawodowe-2016-WEI.pdf.

Goźlińska, E., & Kruszewski, A. (2013). Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce [Condition of Vocational Education in Poland]. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

GUS (2017). Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017. [Education in 2016/2017 School Year]. Warszawa: Central Statistical Office (GUS). Retrieved 10 May 2020 from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/oswiata-i-wychowanie--w-roku-szkolnym-20162017,1,12.html#.

Jeruszka, U. (2000). Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy [Effectiveness of Vocational Training. Vocational Training and the Labour Market]. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Kabaj, M. (2012). Wpływ systemów kształcenia zawodowego na zatrudnienie i bezrobocie młodzieży. Projekt programu wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce [Impact of Vocational Education Systems on Youth Employability and Unemployment. Draft Programme for the Implementation of a Dual Vocational Training System in Poland]. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Karney, J.E. (2007). Psychopedagogika pracy: wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy [Psychopedagogy of Work: Selected Issues in Labour Psychology and Pedagogy]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Kwiatkowski, S.M. (1993). New Relationships Between the Labour Market and the Education System in Poland. Warszawa: OECD.

Kwiatkowski, S.M. (2002). Edukacja zawodowa wobec zmian społeczno-gospodarczych [Vocational Education and Socio-Economic Changes]. Pedagogika Pracy, 40 (02), 46–56

Kwiatkowski, S.M. (2017a). Wyznaczniki drogi zawodowej [Determinants of Carrer Path]. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 4(99), 148–156.

Kwiatkowski, S.M. (2017b). Edukacyjne funkcje współczesnych przedsiębiorstw [Educational Functions of Contemporary Enterprises]. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 4(99), 157–166.

Kwiatkowski, S.M. (2012). Standardy kwalifikacji i kompetencji zawodowych [Standards of Vocational Qualifications and Competencies]. In: S.M. Kwiatkowski (Ed.), Zawód i praca. W świecie urynkowienia i konkurencji globalnej [Occupation and Work in the Era of Economic Liberalisation and Global Competition]. Studia Pedagogiczne, LXV, 163–173.

MEN [Ministry of National Education] (2004). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 maja 2004 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodo wego (Dz. U. 2004, poz. 1195) [Decree by the Minister of National Education and Sport of May 8, 2004 on the classification of vocational education and training occupations, OJ 2004, item 1195]. Retrieved 12 December 2018 from http://isap.sejm.gov.pl/.

MEN [Ministry of National Education] (2012a). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2012, poz. 184) [Decree by the Minister of National Education of February 7, 2012, on core curriculum for vocational education in occupations, OJ 2012, item 184].

Retrieved 15 December 2019 from http://isap.sejm.gov.pl/.

MEN [Ministry of National Education] (2012b). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2012, poz. 262) [Decree by the Minister of National Education of February 24, 2012, on the conditions and method of assessing, classifying and promoting students and learners and on administering tests and examinations in public schools, OJ. 2012, item 262]. Retrieved 15 December 2019 from http://isap.sejm.gov.pl/.

MEN [Ministry of National Education] (2012c). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 2012, poz. 1117) [Decree by the Minister of National Education of September 14, 2012, on the apprentice examination, master craftsman examination and verification examination staged by examination boards at chambers of crafts, OJ 2012, item 1117]. Retrieved 10 December 2019 from http://isap.sejm.gov.pl/.

MEN [Ministry of National Education] (2012d). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2012, poz. 7) [Decree by the Minister of National Education of December 23, 2011, on the classification of occupations in vocational education and training, OJ 2012, item 7]. Retrieved 30 December 2019 from http://isap.sejm.gov.pl/.

MEN [Ministry of National Education] (2017). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej szkolnictwa ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017, poz. 356) [Decree by the Minister of National Education of

February 14, 2017, on core curriculum for preschool education and core curriculum for general education at primary schools, including core curriculum for students with moderate or significant intellectual disability, for general education at stage I sectoral vo cational schools, for general education at special needs schools offering work training and for general education at post-secondary schools, OJ 2017, item 356]. Retrieved 15 December 2019 from http://isap.sejm.gov.pl/.

MEN [Ministry of National Education] (2019). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019, poz. 316). [Decree by the Minister of National Education of February 15, 2019, on general objectives and tasks of training in vocational education occupations and the classification of sectoral vocational education occupations, OJ 2019, item 316]. Retrieved 15 December 2019 from http://isap.sejm.gov.pl/.

Nowacki, T. (1977). Podstawy dydaktyki zawodowej [Introduction to Vocational Training]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowacki, T.W. (1999). Zawodoznawstwo [Knowledge on Occupations and Jobs]. Radom: ITeE.

Nowacki, T.W. (2004). Leksykon pedagogiki pracy [Lexicon of Labour Pedagogy]. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.

Okoń, W. (2007), Nowy Słownik Pedagogiczny [New Dictionary of Pedagogical Terms]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Okoń, W. (1992). Słownik Pedagogiczny [Dictionary of Pedagogical Terms]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sławiński, S. (Ed.), (2014). Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji [Glossary of Key Terms Related to National Qualifications System]. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty (1998). Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, Dz.U. 1998, poz. 759 ze zm. [Act of 19 August 2011, the law amending the law on the system of education and certain other acts, OJ 1998, item 759 with changes].

The Bologna Process (2005). The European Higher Education Area: Achieving the Goals. Communique of the Conference of European Ministers responsible for Higher Education, Bergen, 19–20 May 2005. Retrieved 16th May 2020 from: http://www.ehea.info/page-ministerial-conference-bergen-2005.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (2011). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2011, poz. 1206 ze zm. [Act of August 19, 2011, amending the act on the system of education and certain other acts, OJ 2011, item 1206 with changes]. Ustawa Prawo oświatowe (2016). Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. 2017, poz. 59 ze zm. [Act of December 14, 2016, Law on school education, OJ 2017, item 59 with changes].

Ustawa przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (2016). Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, Dz.U. 2017, poz. 60 ze zm. [Act of December 14, 2016, Regulations introducing the law on school education, OJ 2017, item 60 with changes].


Partnerzy platformy czasopism