Individual Methodological Orientations – Theoretical Background and a Model of the Phenomenon

Sławomir Pasikowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2019.007

Abstract


The aim of the article is to present the issues of individual methodological orientations as well as to propose a model that can be the basis for making an empirical characterization of the phenomenon. Therefore, the theoretical background showing the semantic positioning of the concept in the network of synonymous concepts was drawn. Then, the theoretical construct and a model based on the category of opposition in the methodological discourse were derived based on the theory of Kazimierz Obuchowski’s orientation codes and James J. Gibson’s affordance concept. In the presentation of the model, an integrated system of three planes was used. Each of them serves to reflect the characteristics of the elements of cognition which takes place in the course of the undertaken research practice. The assumption of continuity of features allows for modelling individual methodological orientations in a transversal manner with respect to the divisions and classifications in the social sciences methodology. This creates the possibility of building individual characteristics, e.g. for the purpose of matching methodological education.


Keywords


individual methodological orientations; methodology; dichotomy principle; ppositions; ambivalence

Full Text:

PDF

References


Afeltowicz, Ł. (2012). Modele, artefakty, kolektywy. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Ajdukiewicz, K. (1975). Logika praktyczna. Warszawa: PWN.

Babbie, E. (2010). The Practice of Social Research. Belmont: Wadsworth, Cengage Learning.

Bachelard, G. (2000). Filozofia, która mówi nie. Esej o filozofii nowego ducha w nauce. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Badach, K., Smyk, K. (2016). Opozycje jako kategorie kulturowe. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Banaszak, S. (2017). Teoria i empiria – kilka uwag metodologicznych i praktycznych. In: D. Kubinowski, M. Chutorański (eds.), Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana: konsekwencje metodologiczne (pp. 83–93). Kraków: Impuls.

Barrows, E. M. (2011). Animal Behavior Desk Reference. A Dictionary of Animal Behavior. Boca Raton, London, New York: CRS Press.

Bateson, G. (1996). Umysł i przyroda. Jedność konieczna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Bauman, T. (2013). Kompetencje badawcze a świadomość metodologiczna. In: T. Bauman (ed.), Praktyka badań pedagogicznych (pp. 81–98). Kraków: Impuls.

Biedrzycki, M. (1998). Genetyka kultury. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Bilikiewicz, A. (2000). Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Błaszak, M. (2013). Ekotypy poznawcze człowieka. Przyczynek do kognitywistycznej teorii podmiotu. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Bolin, B. L., Lee, K. H., GlenMaye, L. F., Yoon, D. P. (2012). Impact of Research Orientation on Attitudes Toward Research of Social Work Students. Journal of Social Work Education, 48(2), pp. 223–243.

Bonner, A., Sando, J. (2008). Examining the knowledge, attitude and use of research by nurses. Journal of Nursing Management, 16, pp. 334–343.

Braun, M., Hemmersbach, R. (2008). Single-Cell Gravitropism and Gravitaxis. In: S. Gilroy, P. H. Masson, Plant Tropism (pp. 141–160). Ames, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing.

Brown, D. E. (2004). Human Universals, Human Nature, Human Culture. Daedalus, 133 (4), pp. 47–54.

Bryman, A. (1988). Quantity and Quality in Social Research. London, New York: Routledge.

Brzeziński, J. (1978). Metodologiczne i psychologiczne wyznaczniki procesu badawczego

w psychologii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Buczkowski, P., Klawiter, A. (1985). Rekonstrukcje, interpretacje, rozwinięcia. Przedmowa (Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, 9). In: P. Buczkowski, A. Klawiter (eds.), Warszawa– Poznań: PWN.

Bunge, M. (1983). Treatise on Basic Philosophy. Volume 5. Dordrecht, Boston, Lancaster: D. Reidel Publishing Company.

Cacioppo, J. T., Berntson, G. G. (1994). Relationship between attitudes and evaluative space: A critical review, with emphasis on the separability of positive and negative substrates. Psychological Bulletin, 115(3), pp. 401–423.

Cacioppo, J., Gardner, W., Berntson, G. (1997). Beyond Bipolar Conceptualizations and Measures: The Case of Attitudes and Evaluative Space. Personality and Social Psychology Review, 1(1), pp. 3–25.

Chojnicki, Z. (2000). Filozofia nauki. Orientacje, koncepcje, krytyki. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Cohen, L., Manion, L., Morison, K. (2007). Research Method in Education. 6th Edition. London, New York: Routledge.

Creswell, J. W. (2014). Research Design. Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches. Los Angeles, London: SAGE Publications.

Desimpelaere, P., Sulas, F., Duriez, B., Hutsebaut, D. (1999). Psycho-epistemological styles and religious beliefs. International Journal for the Psychology of Religion, 9(2), pp. 125–137.

Dotov, D. G., Nie, L., de Wit, M. M. (2012). Zrozumieć afordancje: przegląd badań nad główną tezą Jamesa J. Gibsona. Avant, 3(2), pp. 282–295.

Dusenbery, D. B. (2009). Living at Micro Scale: The Unexpected Physics of Being Small. Cambridge, London: Harvard University Press.

Eysenck, M. W., Keane, M. T. (2002). Attention and Performance Limitations. In: J. D. Levitin (ed.), Foundations Of Cognitive Psychology (pp. 363–398). Cambridge, London: The MIT Press.

Filmer, P., Jenks, C., Seale, C. (2010). Developments in social theory. In: C. Seale (ed.), Researching Society and Culture (pp. 33–46). London: Sage Publications.

Flakus, M. (2017). Znaczenie postaw wobec badań naukowych i statystyki w procesie kształcenia akademickiego psychologów. Przegląd literatury. Edukacja, 4(143), pp. 76–89.

Flick, U. (2008). Managing Quality in Qualitative Research. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: SAGE Publications.

Flick, U. (2009). An Introduction to Qualitative Research. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications.

Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: PWN.

Gibson, J. (1986/2015). The Ecological Approach to Visual Perception. New York, East Sussex: Taylor & Francis.

Giddens, A. (2001). Nowe zasady metody socjologicznej. Kraków: Zakład Wydawniczy “NOMOS”.

Gilroy, S., Masson, P. H. (2008). Preface. In: S. Gilroy, P. H. Masson (eds.), Plant Tropisms (pp. xiii–xv). Ames, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing.

Glaser, B.G., Strauss, A.L. (2009). Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Gnitecki, J. (1998). Zasada ambiwalencji zrównoważonej i zasada spójności w filozofii, nauce i edukacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Wydawnictwa Pedagogicznego.

Gnitecki, J. (2002). Filozofia nauki i edukacji. W okresie nowoczesności i ponowoczesności. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PTP, Oddz. w Poznaniu.

Gnitecki, J. (2006a). Orientacje metodologiczne we współczesnej pedagogice. In: D. Kubinowski, M. Nowak (eds.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie (pp. 29–74). Kraków: Impuls.

Gnitecki, J. (2006b). Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych (Tom 1). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Godoń, R. (2012). Między myśleniem a działanie. O ewolucji anglosaskiej filozofii. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Grobler, A. (2008). Metodologia nauk. Kraków: Aureus, Znak.

Groth-Marnat, G. (2003). The Handbook of Psychological Assessment. Hoboken: John Wiley and Sons.

Grzelak, J.Ł., Jarymowicz, M. (2000). Tożsamość i współzależność. In: J. Strelau (ed.), Psychologia. Podręcznik akademicki (Tom 3, pp. 107–146). Gdańsk: GWP.

Guba, E.G., Lincoln, Y.S. (2005). Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences. In: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (eds.), The Sage handbook of qualitative research (pp. 191–215). Thousand Oaks, CA: Sage.

Habermas, J. (1988). On the Logic of the Social Science. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Hajduk, Z. (2011). Ogólna metodologia nauk. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Hajduk, Z. (2017). Struktury metodologiczne w nauce. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Harris. (1976). History and Significance of the Emic/Etic Distinction. Annual Review of Anthropology, 5, pp. 329–350.

Hutchinson, S.R., Lovell, C.D. (2004). A Review of Methodological Characteristics of Research Published in Key Journals in Higher Education: Implications for Graduate Research Training. Research in Higher Education, 45(4), pp. 382–403.

Jaroszyński, J. (1987). Zespoły zaburzeń psychicznych. In: S. Dąbrowski, J. Jaroszyński, S. Pużyński (eds.), Psychiatria, Tom 1, (pp. 20–41). Warszawa: PZWL.

Juszczyk, S. (2013). Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kamiński, S. (1992). Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Kaplan, K. J. (1972). On the ambivalence-indifference problem in attitude theory and measurement: A suggested modification of the semantic differential technique. Psychological Review, 77, pp. 361–372.

Kielar-Turska, M. (2000). Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia. In: J. Strelau (ed.), Psychologia. Podręcznik akademicki (pp. 285–332). Gdańsk: GWP.

Klawiter, A. (1989). Trzy postawy wobec nauki – uczestnik, rozumiejący obserwator, badacz. In: J. Brzeziński, K. Łastowski (eds.), Filozoficzne i metodologiczne podstawy teorii naukowych (Poznańskie Studia z Filozofii Nauk, 11) (pp. 11–28). Warszawa–Poznań: PWN.

Knyazheva, I. A. (2012). Methodological Culture as a Socio-Cultural Phenomenon. Journal Education and Pedagogical Science, 3(152) pp. 33–37.

Kolańczyk, A. (2009). Trójczynnikowy model intuicji twórczej. Niejawna samokontrola, uwaga. In: J. Kozielecki (ed.), Nowe idee w psychologii (pp. 40–65). Gdańsk: GWP.

Kolańczyk, A. (2011). Uwaga ekstensywna. Model ekstensywności vs. intensywności uwagi. Studia Psychologiczne, 49(3), pp. 7–27.

Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN.

Kubinowski, D. (2017). Badania pedagogiczne w kalejdoskopie paradygmatów, orientacji, podejść, metod nauk humanistycznych, społecznych i stosowanych. In: D. Kubinowski, M. Chutorański (eds.), Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana: konsekwencje metodologiczne (pp. 15–24). Kraków: Impuls.

Larsen, J. T., Norris, C., McGraw, A. P., Hawkley, L. C., Cacioppo, J. T. (2009). The Evaluative Space Grid: A Single-Item Measure of Positivity and Negativity. Cognition and Emotion, 23, pp. 453–480.

Latour, B. (2005/2010). Splatając na nowo, to co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Kraków: Universitas.

Levi-Strauss, C. (2011). Antropologia strukturalna. Warszawa: Aletheia.

Łukowski, P. (2012). Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji. Warszawa: Wolters Kluwer.

Malewski, M. (1990). Andragogika w perspektywie metodologicznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Malewski, M. (2017). Badania jakościowe w metodologicznej pułapce scjentyzmu. Teraźniejszość– Człowiek–Edukacja, 20, 2(78), pp. 129–136.

Marshall, B., Cardon, P., Poddar, A., Fontenot, R. (2013). Does sample size matter in qualitative research?: A review of qualitative interviews in is research. Journal of Computer Information System, 54 (1), pp. 11–22.

Maruszewski, T. (2002). Psychologia poznania. Gdańsk: GWP.

Masasuke, K. (1987). Trzy typy nauk: nomotetyczne, idiograficzne oraz „idiomodyficzne”. Colloquia Communia, 1–2/30–31, pp. 33–35.

Mądrzycki, T. (2002). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Mitterer, J. (1996). Tamta strona filozofii. Przeciwko dualistycznej zasadzie poznania. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Mitterer, J. (2004). Ucieczka z dowolności. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Morawski, R. Z. (2011). Etyczne aspekty działalności badawczej w naukach empirycznych. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Mudyń, K. (2007). W poszukiwaniu prywatnych orientacji ontologicznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Murphy, R. O., Ackermann, K. A., Handgraaf, M. J. (2011). Measuring Social Value Orientation. Judgment and Decision Making, 6(8), pp. 771–781.

Newman, I., Benz, C. (1999). Qualitative-quantitative Research Methodology: Exploring the Interactive Continuum. Carbondale, Edwardsville: Southern Illinois University Press.

Nęcka, E. (2000). Procesy uwagi. In: J. Strelau (ed.), Psychologia. Podręcznik Akademicki (pp. 77–96). Gdańsk: GWP.

Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN, Academica SWPS.

Niglas, K. (2010). The multidimensional model of research methodology: An integrated set of continua. In: A. Tashakkori, C. Teddlie (eds.), Mixed methods in social and behavioral research (pp. 215–236). Thousand Oaks, London: Sage.

Nosal, C. S. (1986). Indywidualne style poznawcze a preferencje metodologiczne badaczy. Zagadnienie Naukoznawstwa, 4 (88), pp. 627–644.

Nosal, C. S. (1992). Diagnoza typów umysłu. Warszawa: PWN.

Nowak, L. (1977). Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki. Warszawa: PWN.

Obuchowski, K. (1982). Kody orientacji i struktura procesów emocjonalnych. Warszawa: PWN.

Obuchowski, K. (1985). Adaptacja twórcza. Warszawa: Książka i Wiedza.

Palka, S. (1998a). Metodologiczne aspekty uprawiania pedagogiki. In: S. Palka (ed.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych (pp. 9–14). Kraków: Wydawnictwo UJ.

Palka, S. (1998b). Wstęp. In: S. Palka (ed.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych (p. 7). Kraków: Wydawnictwo UJ.

Palka, S. (2018). Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej. Kraków: Impuls.

Papanastasiou, E. C. (2005). Factor Structure of the Attitude Toward Research Scale. Statistics Education Research Journal, 4(1), pp. 16–26.

Pasikowski, S. (2014). Kultura metodologiczna i raportowanie badań empirycznych publikowanych w wiodących czasopismach poświęconych zagadnieniom edukacji. Kultura i Edukacja, 2, pp. 103–133.

Pasikowski, S. (2016). Blitzkrieg i (re)kapitulacja w drodze do Twierdzy. Poza wizję radykalnych ataków i reaktywnych obron w budowaniu wiarygodnej wiedzy. In: M. Dudzikowa, S. Jaskulska (eds.), Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian? (pp. 182–202). Warszawa: Wolters Kluwer SA.

Pasikowski, S. (2017). Między swoistością a uniwersalnością w metodologii badań pedagogicznych. In: D. Kubinowski, M. Chutorański (eds.), Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana: konsekwencje metodologiczne (pp. 69–82). Kraków: Impuls.

Pasikowski, S. (2018). The Problem of Matching Rating Scales in Educational Measurement of Variables Modelled as Sets of Oppositional Pairs. The New Educational Review, 54(4), pp. 271–284.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. Thousand Oaks, CA: Sage.

Peachey, A. A., Baller, S., Schubert, C. (2018). Improvements in Research Orientation and Reductions in Barriers to Research Utilization among Undergraduate Students in Health Sciences. The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice, 16(2), p. 7.

Piekarski, J. (2010). Kryteria waloryzacji praktyki badawczej – między inhibicją metodologiczną a permisywnym tolerantyzmem. In: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K. Szmidt (eds.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki (pp. 151–174). Kraków: Impuls.

Piekarski, J. (2013). Badawcza praktyka i jakość wiedzy – wybrane uwarunkowania. In: T. Bauman (ed.), Praktyka badań pedagogicznych (pp. 13–34). Kraków: Impuls.

Pilch, T., Bauman, T. (2010). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Pinker, S. (2005). Tabula rasa. Spory o naturę ludzką. Gdańsk: GWP.

Plante, T. G. (2005). Contemporary Clinical Psychology. Hoboken: John Wiley & Sons.

Povee, K., Roberts, L. D. (2014). Qualitative research in psychology: Attitudes of psychology students and academic staff. Australian Journal of Social Research Methodology, 66, pp. 28–37.

Povee, K., Roberts, L. D. (2015). Attitudes toward mixed methods research in psychology: the best of both worlds? International Journal of Social Research Methodology, 18(1), pp. 41–57.

Priester, J. R., Petty, R. E. (1996). The Gradual Threshold Model of Ambivalence: Relating the Positive and Negative Bases of Attitudes to Subjective Ambivalence. Journal of Personality and Social Psychology, 71 (3), pp. 431–449.

Reykowski, J. (1990). Ukryte założenia normatywne jako osiowy składnik mentalności. In: J. Rejkowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski (eds.), Orientacje społeczne jako element mentalności (pp. 1–11). Poznań: Wydawnictwo Nakom.

Reykowski, J. (2000). Psychologia polityczna. In: J. Strelau (ed.), Psychologia. Podręcznik akademicki (pp. 379–404). Gdańsk: GWP.

Rickert, H. (1984). Obiektywność historii kultury. In: B. K. Borowicz-Sierocka (ed.), Neokantyzm (pp. 55–70). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ritter, S. E. (2012). Methodological Orientation of Research Articles (Tomy Theses, Dissertations and Capstones. Paper 211). Huntington, WV: Marshall University Marshall Digital Scholar.

Rost, J. (2008). Analiza danych empirycznych: aktualne pytania i rozwiązania. In: R. Stachowski, W. Zeidler (eds.), Opisowa metodologia badań psychologicznych. Studia i przykłady (pp. 12–26). Warszawa: Vizja Press & IT.

Royce, J., Mos, L. (1980). Manual: Psycho-Epistemological Profile. Center for Advanced Study in Theoretical Psychology, The University of Alberta.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Rubacha, K. (2017). Interpretacja wyników badania jako kryterium analizy procesu badawczego. In: M. Dudzikowa, S. Juszczyk (eds.), Pułapki epistemologiczne i metodologiczne w badaniach nad edukacją (pp. 137–147). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Rudolph, L. (2006). Spaces of ambivalence: Qualitative mathematics in the modelling of complex fluid phenomena. Estudios de Psicología/Studies in Psychology, 27 (1), pp. 67–83.

Rydlewski, M. (2016). Opozycja jako kategoria kulturowa w perspektywie poznańskiej szkoły kulturoznawczej. Opozycja jako wynalazek i element gramatyki europejskiej. In: M. Badach, K. Smyk (eds.), Opozycje jako kategoria kulturowa (pp. 23–34). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Schraw, G. (2013). Conceptual Integration and Measurement of Epistemological and Ontological Beliefs in Educational Research. ISRN Education, pp. 1–19.

Sęk, H. (2001). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa: Scholar.

Sheehan, M. D., Johnson, R. B. (2012). Philosophical and methodological beliefs of instructional design faculty and professionals. Educational Technology Research and Development, 60(1), pp. 131–153.

Silverman, D. (2015). Interpreting qualitative data. Los Angeles, London: SAGE Publications.

Sojak, R. (2004). Paradoks antropologiczny. Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Spendel, Z. (2005). Metodologia badań psychologicznych jako forma świadomości historycznej. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Staiti, A. (2013). Heinrich Rickert. In: E.N. Zalta, U. Nodelman, C. Allen (eds.), Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford: The Metaphysic Research Lab, Center for the Study of Language and Information. Retrived 10, January from https://plato.stanford.edu.

Steczkowski, J., Zeliaś, A. (1981). Statystyczne metody analizy cech jakościowych. Warszawa: PWN.

Stomma, L. (2002). Tablice Mendelejewa. In: L. Stomma (ed.), Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku oraz wybrane eseje (pp. 185–236). Łódź: Piotr Dopierała.

Sułkowski, Ł. (2012). Metodologie emic i etic w badaniach kultury w zarządzaniu. Management and Business Administration. Central Europe, 1 (108), pp. 64–71.

Thompson, M. M., Zanna, M. P. (1995). The Conflicted Individual: Personality-Based and Individual Methodological Orientations Domain-Specific Antecedents of Ambivalent Social Attitudes. Journal of Personality, 63(2), 260–288.

Thompson, M. M., Zanna, M. P., Griffin, D. W. (1995). Let’s Not Be Indifferent About (Attitudinal) Ambivalence. In: R. E. Petty, J. A. Krosnick (eds.), Attitude strength: Antecedents and consequences (pp. 361–386). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Turvey, M. T. (1992). Affordances and Prospective Control: An Outline of the Ontology. Ecological Psychology, 4 (3), pp. 173–187.

Urbaniak-Zając, D. (2006). W poszukiwaniu kryteriów oceny badań jakościowych. In: D. Kubinowski, M. Nowak (eds.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie (pp. 209–222). Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Urbaniak-Zając, D. (2011). Badania jakościowe jako źródło (naukowej) wiedzy pedagogicznej. In: T. Hejnicka-Bezwińska (ed.), Pedagogika ogólna. Dyskurs o statusie naukowym i dydaktycznym (pp. 93–109). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Urbaniak-Zając, D. (2013). Jakościowa orientacja w badaniach pedagogicznych. In: D. Urbaniak- Zając, E. Kos (eds.), Badania jakościowe w pedagogice (pp. 19–90). Warszawa: PWN.

Urbaniak-Zając, D. (2017). Proces badawczy jako podejmowanie decyzji – refleksja metodologiczna. In: D. Kubinowski, M. Chutorański (eds.), Pedagogika jako humanistyczno- społeczna nauka stosowana: konsekwencje metodologiczne (pp.181 195). Kraków: Impuls.

Urbaniak-Zając, D., Piekarski, J. (2003). Badania jakościowe – uwagi wprowadzające. In: D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (eds.), Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały (pp. 13–31). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Urbański, M. (2009). Rozumowania abdukcyjne. Modele i procedury. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Van Lange, P. A., De Bruin, E. M., Otten, W., Joireman, J. A. (1997). Development of Prosocial, Individualistic, and Competitive Orientations: Theory and Preliminary Evidence. Journal nf Personality and Social Psychology, 73(4), pp. 733–746.

Wehler, J. (1998). Zarys racjonalnego obrazu świata. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Wilden, A. (1980). System and Structure. Essays in Communication and Exchange. New York: Tavistock Publication.

Windelband, W. (1900/1984). Historia a przyrodoznawstwo. In: B. K. Borowicz-Sierocka (ed.), Neokantyzm (pp. 15–44). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Windelband, W. (1900/1998). History and Natural Science. Theory & Psychology, 8(1), pp. 5–22.

Witkowski, L. (2013). Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka. Kraków: Impuls.

Witkowski, L. (2015). Versus. O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eriksona. Kraków: Impuls.

Wittgenstein, L. (1922/2012). Tractatus logico-philosophicus. Warszawa: PWN.

Ziółkowski, M. (1990). Orientacje indywidualne a system społeczny. In: J. Rejkowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski (eds.), Orientacje społeczne jako element mentalności (pp. 53–76). Poznań: Wydawnictwo Nakom.


Partnerzy platformy czasopism