„Uczyć się od mistrzów” – zastosowanie tanatoedukacji do nauczania historii najnowszej

Agnieszka Janiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2018.013

Abstrakt


Artykuł wskazuje, jak można wykorzystać metodę uwrażliwienia społecznego młodzieży - wprowadzanie tzw. trudnych tematów takich, jak umieranie, śmierć,  żałoba, do których można się odwołać w nauczaniu historii najnowszej. Nawiązując do orientacji metodologicznej action research poddano oglądowi dwa zrealizowane działania tanatoedukacyjne: interwencyjne i zaplanowane, uwzględniając w fazie analizy i interpretacji perspektywę dydaktyka historii. Artykuł stanowi rodzaj propozycji metodycznej pokazującej na konkretnych działaniach, jak praca z emocjami, tworzenie szkolnej wspólnoty pamięci, wykorzystanie ego – dokumentów i cmentarza - miejsca pamięci, realizuje postulat nauczania historii   jako „okazji do indywidualnych poszukiwań, odkryć i wzruszeń”, a z kolei eksponowanie wątków tanatologicznych w edukacji historii - i szerzej: przedmiotów humanistycznych  - stwarza sposobność konfrontacji ucznia (i nauczyciela) z jedną z trudniejszych trosk egzystencjalnych – śmiercią.


Słowa kluczowe


tanatopedagogika; tanatoedukacja nauczanie historii najnowszej; kompetencje społeczne; umiejętności społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balk, D. (ed.). (2012). Handbook of Thanatology. The essential body of knowledge for the study of death, dying, and bereavement. New York–London: Routledge.

Binnebesel, J. (2013). Tanatopedagogika w doświadczeniu wielowymiarowości człowieka i śmierci. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Binnebesel, J., Janowicz, A., Krakowiak, P. (red.). (2009). Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. Gdańsk: Biblioteka Fundacji Hospicyjnej.

Cervinkova, H., Gołębniak, B. D. (red.). (2010). Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Cervinkova, H., Gołębniak B. D. (red.). (2013). Edukacyjne badania w działaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Chorąży, E., Konieczka-Śliwińska, D., Roszak, S. (2009). Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czerepaniak-Walczak, M. (2014) Badanie w działaniu w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Przegląd Badań Edukacyjnych, 19(2), 181–194.

DeSpedler, L. A., Strickland, A. (1999). The Last Dance. Encountering Death and Dying, (ed. V), Mountain View – London – Boston: Mayfield Publishing Company.

Fenstermacher, G. D., Soltis, J. F. (2000). Style nauczania. Przeł. K. Kruszewski. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Górniewicz, J. (1997). Kategorie pedagogiczne. Odpowiedzialność, podmiotowość, samorealizacja, tolerancja, twórczość, wyobraźnia. Olsztyn: UWM.

Jagiełło, M. (2012). Spotkania, które zmieniają. O spotkaniu jako kategorii pedagogicznej i wydarzeniu wychowującym na drodze życia. Kraków: Impuls.

Majchrzak, K. (2014). O edukacyjnych badaniach w działaniu w teorii i praktyce, repozytorium UMK. Pobrano z: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2592/o%20 edukacyjnych%20badaniach%20w%20dzia%C5%82aniu%20w%20teotii%20i%20 praktyce.pdf?sequence=1.

Miszczyk, A. (2012). Miszczu – mistrz życia. Wrocław: Wydawnictwo PPI Intrograf E.J. Buss.

Nowak-Dziemianowicz, M. (2013). W poszukiwaniu nowej pedagogiki, nowej edukacji, nowej szkoły – reminescencje. W: H. Cervinkova, B. D. Gołębniak (red.), Edukacyjne badania w działaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Pałka, M. M. (2015). Ona po prostu zniknęła. Chicago: b.wyd.

Rembowski, J. (1989). Empatia. Studium psychologiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Steiner, G. (2007). Nauki Mistrzów. Przeł. J. Łoziński. Poznań: Zysk i S-ka.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism