Ukierunkowani na karierę? Orientacje życiowe młodzieży z zespołów szkół zawodowych

Lucyna Myszka-Strychalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2018.003

Abstrakt


W niniejszym artykule podjęto rozważania nad ukierunkowaniami życiowymi przyjmowanymi przez młodzież partycypującą we współczesnej rzeczywistości rozpatrywanymi w kontekście jej wyborów zawodowych. Przymierzając się do odpowiedzi na pytanie: „Jakie zmienne osobowościowe i społeczne rzutują na rodzaj i jakość przejawianych orientacji życiowych przez badaną młodzież?”, w tekście zaprezentowano wyniki analiz empirycznych wycinka obszernych eksploracji dotyczących orientacji zawodowych młodzieży z zespołów szkół zawodowych. Były to badania przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego, wśród 697 uczniów wybranych szkół zawodowych oraz techników położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Z pozoru mogłoby się wydawać, iż znaczącą pozycję wśród orientacji egzystencjalnych tej grupy młodych ludzi, która po uzyskaniu uprawnień do wykonywania wybranego zawodowo zajęcia stanie się aktywnym uczestnikiem rynku pracy, zajmie kariera zawodowa. Okazuje się jednak, iż dominującymi ukierunkowanymi życiowymi respondentów są rodzina oraz hedonistyczny styl życia, w związku z czym przedsięwzięto próbę wyjaśnienia owej prawidłowości.


Słowa kluczowe


młodzież; orientacje życiowe; kariera; szkoły zawodowe; orientacje zawodowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anasz, W. (1995). Wartości młodego pokolenia w dobie transformacji ustrojowej Polski. Studium teoretyczno-empiryczne. Częstochowa: Wydawnictwo WSP.

Arthur, M. B. (1994), The Boundaryless Career: a New Perspective for Organizational Inquiry, Journal of Organizational Behavior, 15(4), 295–306.

Arthur, M. B., Inkson, K., Pringle, J. K. (1999). The New Careers. Individual Action and Economic Change. London: SAGE Publications Ltd.

Bauman, Z. (1965). Kariera. Cztery szkice socjologiczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry”.

Beck, U. (2004). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Cudowska, A. (1997). Orientacje życiowe współczesnych studentów. Białystok: Trans Humana.

Cybal-Michalska, A. (2006). Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Cybal-Michalska, A. (2013). Młodzież akademicka a kariera zawodowa. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Czerniawska, M. (2010). Kolektywizm versus indywidualizm – zmiany wartości i postaw młodzieży w okresie przeobrażeń ustrojowych. Studium interdyscyplinarne. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.

Gańczarczyk, A. (1994). Orientacje życiowe młodzieży w warunkach transformacji ustroju. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Gerstmann, S. (1987). Podstawy psychologii konkretnej. Warszawa: PWN.

Hejnicka-Bezwińska, T. (1991). Orientacje życiowe młodzieży. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Idzikowski, B. (1998). Orientacje życiowe młodzieży szkolnej miasta przygranicznego. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.

Jacyno, M. (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jakubaszek, W. (2010). Orientacje życiowe młodzieży. Na przykładzie badań w ośrodku szkolenia i wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kanclerz, B. (2015). Orientacje życiowe młodzieży akademickiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Latusek, A. (red.) (2008). Wielki słownik wyrazów obcych. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.

Mainiero, L. A., Sullivan S. E. (2006). The Opt-Out Revolt: Why People are Leaving Companies to Create Kaleidoscope Careers. California: Nicholas Brealey Publishing.

Mariański, J. (1995). Młodzież między tradycją i ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości maturzystów. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Miś, A. (2006). Kształtowanie karier w organizacji, W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Myszka-Strychalska, L. (2016). Orientacje zawodowe młodzieży z zespołów szkół zawodowych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Myszka-Strychalska, L. (2016). Środowisko rodzinne jako jeden z czynników oddziałujących na wybory zawodowe młodzieży, W: E. Karmolińska-Jagodzik (red.), Międzygeneracyjne procesy komunikacji w rodzinie. Relacje młodzieży z rodzicami (s. 189–211). Leszno: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie.

Sęk, H. (1980). Orientacja w sytuacjach społecznych. Studium teoretyczno-kliniczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Strykowska, M. (2002). Zawód – praca – kariera. Dynamika zmian w funkcjonowaniu współczesnych organizacji, W: M. Strykowska (red.), Współczesne organizacje – wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna (s. 15–34). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Szafraniec, K. (2011). Młodzi 2011. Warszawa.

Szafraniec K. (2011). Orientacje życiowe uczącej się młodzieży, W: K. Szafraniec (red.), Młodzież jako problem i wyzwanie ponowoczesności (s. 31–53). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Szumigraj, M. (2011). Poradnictwo kariery. Systemy i sieci. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie Oficyna Wydawnicza Łośgraf Wiesław Łoś.

Szymczak, M. (red.) (2007). Słownik języka polskiego PWN, T. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Świda-Ziemba, H. (1995). Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: Zakład Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism