Career Oriented? Life Orientation of the Youth from Vocational School

Lucyna Myszka-Strychalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2018.003

Abstract


In this article, considerations have been made about life orientations adopted by young people participating in contemporary reality in the context of their professional choices. In an attempt to answer the question: “What personality and social variables affect the kind and quality of the life orientation manifested by the studied youth?”, the text presents the results of empirical analyses of a section of an extensive exploration concerning the professional orientation of youth from vocational schools. It was a diagnostic survey conducted among 697 students of selected vocational schools and technical schools located in the Kuyavian-Pomeranian and Greater Poland regions. Apparently, it would seem that a significant position among the existential orientations of this group of young people who, after becoming qualified to perform the chosen occupation, become active participants in the labor market, will be taken up by career. It turns out, however, that dominant life orientations of respondents are family and hedonistic lifestyles, thus an attempt was made to explain that regularity.


Keywords


youth; life orientation; career; vocational schools; professional orientation

Full Text:

PDF (Polish)

References


Anasz, W. (1995). Wartości młodego pokolenia w dobie transformacji ustrojowej Polski. Studium teoretyczno-empiryczne. Częstochowa: Wydawnictwo WSP.

Arthur, M. B. (1994), The Boundaryless Career: a New Perspective for Organizational Inquiry, Journal of Organizational Behavior, 15(4), 295–306.

Arthur, M. B., Inkson, K., Pringle, J. K. (1999). The New Careers. Individual Action and Economic Change. London: SAGE Publications Ltd.

Bauman, Z. (1965). Kariera. Cztery szkice socjologiczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry”.

Beck, U. (2004). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Cudowska, A. (1997). Orientacje życiowe współczesnych studentów. Białystok: Trans Humana.

Cybal-Michalska, A. (2006). Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Cybal-Michalska, A. (2013). Młodzież akademicka a kariera zawodowa. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Czerniawska, M. (2010). Kolektywizm versus indywidualizm – zmiany wartości i postaw młodzieży w okresie przeobrażeń ustrojowych. Studium interdyscyplinarne. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.

Gańczarczyk, A. (1994). Orientacje życiowe młodzieży w warunkach transformacji ustroju. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Gerstmann, S. (1987). Podstawy psychologii konkretnej. Warszawa: PWN.

Hejnicka-Bezwińska, T. (1991). Orientacje życiowe młodzieży. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Idzikowski, B. (1998). Orientacje życiowe młodzieży szkolnej miasta przygranicznego. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.

Jacyno, M. (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jakubaszek, W. (2010). Orientacje życiowe młodzieży. Na przykładzie badań w ośrodku szkolenia i wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kanclerz, B. (2015). Orientacje życiowe młodzieży akademickiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Latusek, A. (red.) (2008). Wielki słownik wyrazów obcych. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.

Mainiero, L. A., Sullivan S. E. (2006). The Opt-Out Revolt: Why People are Leaving Companies to Create Kaleidoscope Careers. California: Nicholas Brealey Publishing.

Mariański, J. (1995). Młodzież między tradycją i ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości maturzystów. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Miś, A. (2006). Kształtowanie karier w organizacji, W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Myszka-Strychalska, L. (2016). Orientacje zawodowe młodzieży z zespołów szkół zawodowych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Myszka-Strychalska, L. (2016). Środowisko rodzinne jako jeden z czynników oddziałujących na wybory zawodowe młodzieży, W: E. Karmolińska-Jagodzik (red.), Międzygeneracyjne procesy komunikacji w rodzinie. Relacje młodzieży z rodzicami (s. 189–211). Leszno: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie.

Sęk, H. (1980). Orientacja w sytuacjach społecznych. Studium teoretyczno-kliniczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Strykowska, M. (2002). Zawód – praca – kariera. Dynamika zmian w funkcjonowaniu współczesnych organizacji, W: M. Strykowska (red.), Współczesne organizacje – wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna (s. 15–34). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Szafraniec, K. (2011). Młodzi 2011. Warszawa.

Szafraniec K. (2011). Orientacje życiowe uczącej się młodzieży, W: K. Szafraniec (red.), Młodzież jako problem i wyzwanie ponowoczesności (s. 31–53). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Szumigraj, M. (2011). Poradnictwo kariery. Systemy i sieci. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie Oficyna Wydawnicza Łośgraf Wiesław Łoś.

Szymczak, M. (red.) (2007). Słownik języka polskiego PWN, T. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Świda-Ziemba, H. (1995). Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: Zakład Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski.


Partnerzy platformy czasopism