Paradygmaty współczesnej pedagogiki jedności w Polsce

Bogusław Śliwerski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2017.018

Abstrakt


Przedmiotem analizy są trzy podejścia do edukacji we współczesnej pedagogice chrześcijańskiej w Polsce, dla których centralną kategorią stały się odpowiadające im idee: 1) idea uniwersalizmu; 2) idea holizmu i 3) idea post- i interdyscyplinarności nauk pedagogicznych. Autor charakteryzuje wkład polskiej myśli pedagogicznej oraz wybranych dokonań uczonych do budowania pedagogiki jedności w świecie.


Słowa kluczowe


pedagogika; uniwersalizm; holizm; ekumenizm; teologia procesu; postdyscyplinarność; interdyscyplinarność; współczesna myśl pedagogiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z. (2007). Szanse etyki w zglobalizowanym społeczeństwie. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Burszta W. J., Kuligowski W. (1999). Dlaczego kościotrup nie wstaje. Ponowoczesne pejzaże kultury. Wstępem opatrzył Zygmunt Bauman, Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Hermann U. (1996). Pädagogisches Argumentieren und Erziehungswissenschaftliche Forschung.: zur Verhältnisbestimmung der beiden Wissens- und Diskursformen ‘Pädagogik’ und ‘Erziehungswissenschaft’. W: Hoffmann D. (red.), Bilanz der Paradigmendiskussion in der Erziehungswissenschaft. Leistungen, Defizite, Grejzen, 2. Auflage, Weinheim: Deutscher Studien Verlag.

Jan Paweł II (2005). Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków: Wydawnictwo ZNAK.

Jaworski P. (2000). Brońmy polskiej szkoły. Nasz Dziennik (wkładka edukacyjna poświęcona podstawom programowym reformy edukacji z dn. 9–10 września)

Jusiak J. (brmw). Współczesna filozofia procesu. http://bacon.umcs.lublin.pl/~jjusiak/wspolczesna- filozofia-procesu/#1

Kojder A. (2016). Pobocza socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Kunowski S. (2000). Problematyka współczesnych systemów wychowania, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kwieciński Z. (1984). O edukację i pedagogikę radykalnie humanistyczną. Preprint referatu wygłoszonego w czasie Konferencji Naukowej Komitetu Prognozowania Perspektywicznego Rozwoju Kraju „POLSKA 2000”, Jabłonna, 29 listopada – 1 grudnia.

Kwieciński Z., Witkowski L. (red.) (1990). Ku pedagogii pogranicza. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Letz J. (2006). Personalistické metafyziky, Typi Universitatis Tyrnaviensis, Trnava: VEDA Vydavateľstvo Slovenskej Akadémie Vied.

Machnikowski R.M. (2002). Spór o relatywizm w XX-wiecznej socjologii wiedzy naukowej. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Makselon J. (red.) (1990). Psychologia dla teologów. Kraków: PAT, Kraków.

Marzec J. (2002). Dyskurs. Tekst. Narracja. Szkice o kulturze ponowoczesnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Merton R. K. (1982). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Milerski B. (1998). Religia a szkoła. Status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim. Warszawa: Wydawnictwo Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

Milerski B. (red.) (1998a). Elementy pedagogiki religijnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT.

Nawroczyński B. (1987). Współczesne prądy pedagogiczne. W: Nawroczyński B., Dzieła wybrane, t. 1, wybór, przedmowa i wstęp A. Mońka-Stanikowa, Warszawa: WSiP.

Palouš R., Svobodová Z. (2011). Homo educandus. Filosofické základy teorie výchovy. Praha: Nakladatelství Karolinum.

Panas W. (1991). W kręgu metody semiotycznej. Lublin: WN KUL.

Patalon M. (2007). Pedagogika ekumenizmu. Gdańsk: Wydawnictwo UG.

Prawda nigdy nie jest naga. Z prof. Paulem Ricoeurem, filozofem, rozmawia Jacek Poprzeczko, Polityka 1993 nr 28.

Szymański M. S. (1997). Podstawowe kierunki myślenia pedagogicznego w Niemczech. Kwartalnik Pedagogiczny, nr 3–4.

Śliwerski B. (1998). Program wychowawczy szkoły. Warszawa: WSiP.

Śliwerski B. (1998). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Theweleit K. (2016). Śmiech morderców. Breivik i inni. Psychogram przyjemności zabijania. Zanim SS sięgnęło po władzę, nawet Himmler był zwykłym „Templariuszem”. Breivik: niezrzeszony esesman. Przeł. Piotr Stronciwilk. Warszawa: PWN.

Tischner J. (2005). Etyka solidarności oraz Homo sovieticus. Wyd. 2 rozszerzone. Kraków: Znak.

Witkowski L. (2001). Dwoistość w pedagogice Bogdana Suchodolskiego (Z aneksem o Sergiuszu Hessenie). Kraków:Wydawnictwo Wit-Graf.

Wojtyła K. (1985). Osoba i czyn. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Zaborowski Z. (1973). Wstęp do metodologii badań pedagogicznych. Wrocław: Ossolineum.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism