Przestrzeń aksjologiczna szkoły I. Konstrukt teoretyczny

Mariola Chomczyńska-Rubacha, Krzysztof Rubacha

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2016.077

Abstrakt


Artykuł jest metaanalizą prowadzącą do zbudowania konstruktu przestrzeni aksjologicznej szkoły, rozumianej jako struktura przekazów dotyczących moralności, doświadczanych w szkolnej codzienności. Elementy tej przestrzeni tworzą układ czynników potencjalnie oddziałujących na rozwój społeczno-moralny uczniów i uczennic. Jest to konstrukt hipotetyczny, który stanowi podstawę do operacjonalizacji szkolnej codzienności i badania jej udziału w poznawczych, afektywnych i behawioralnych efektach szkolnej edukacji moralnej.


Słowa kluczowe


szkolna edukacja społeczno-moralna; przestrzeń aksjologiczna szkoły; efekty edukacji moralnej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adrjan B. (2011), Kultura szkoły, Impuls, Kraków.

Baryła-Matejczuk M. (2013), Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki aktualnym zadaniem szkoły, Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Berkowitz M.W., Battistich V.A., Bier M.C. (2008), What Works in Character Education: What Is Known and What Needs to BE Known, in: Nucci L.P., Narvaez D. (eds.), Handbook of Moral and Character Education, Routledge, New York.

Chomczyńska-Rubacha M. (2003), Szkolne środowisko uczenia się, w: Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dudzikowa M. (2002), Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. Eseje etnopedagogiczne, Impuls, Kraków.

Dudzikowa M., Knasiecka-Falbierska K. (red.) (2013), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, Impuls, Kraków.

Garstka T., Leśniewska K. (2008), Jak tworzyć program wychowawczy szkoły – opis modelu, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

Gordon T. (2007), Wychowanie bez porażek w szkole, IW Pax, Warszawa.

Gurycka A. (1979), Struktura i dynamika procesu wychowawczego, PWN, Warszawa.

Jackson P. (1990), Live in the Classrooms, Teachers College Press, New York.

Janowski A. (1989), Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa.

Klus-Stańska D. (2000), Konstruowanie wiedzy w szkole, Wydawnictwo UW-M, Olsztyn.

Kwieciński Z. (1992), Socjopatologia edukacji, Edytor, Toruń.

Meighan R. (1993), Socjologia edukacji, tłum. Kiszkurno-Koziej E., Knutsen Z., Kwieciński P., Toruń.

Pankowska D. (2015), Programowanie i ewaluacja pracy wychowawczej, w: Pankowska D., Sokołowska-Dzioba T., Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela-wychowawcy, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Polak K. (2007), Kultura szkoły, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Rylke H. (1984), Drugi program w szkole, Rola osobistego wymiaru w pracy, „Kwartalnik Pedagogiczny” , nr 1.

Szymańska J. (2015), Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

Tuohy D. (2002), Dusza szkoły, tłum. Kruszewski K., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Woynarowska B. (2012), Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism