Integrated Education of Children with Intellectual Disability – Critical Review of the First Structural Changes in the Educational System

Sławomira Sadowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2016.076

Abstract


The analysis refers to the idea of integrated education with its systemic solutions on the one hand, and on the other to particular actions, both open and hidden patterns of thinking and behaviours of teachers and other people connected with the introduction of these changes.
Pedagogical reflection is set in certain values. On the basis of the analysis of reforms of the educational system there are mechanisms, which play a role in fulfilling the idea of justice and equality at school. As far as the students with intellectual disability are concerned, there are numerous obstructions (environmental, these concerning the strategies of learning and teaching, behavioural, organizational and administrational) presented. These obstructions make it impossible for children with intellectual disability to take full part in educational process. On this basis key issues concerning the discursive sensitivity and teaching hermeneutical reflection have been drawn.

Keywords


school practice, integrated education, intellectual disability, culture at school, values

Full Text:

PDF (Polish)

References


Błuszkowska K. (2012), Doświadczenia edukacyjne pełnosprawnych absolwentów klas integracyjnych – niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Sławomiry Sadowskiej, Gdańsk.

Buksiński T., Podstawy aksjologiczne sfery publicznej, „Filo – Sofija”, nr 1.

Chrzanowska I. (2002), Uczeń z upośledzeniem umysłowym w szkole ogólnodostępnej, w: W. Dykcik, C. Kosakowski, J. Kuczyńska-Kwapisz (red.), Pedagogika specjalna szansą na realizacje potrzeb osób z odchyleniami od normy, Wyd. Naukowe PTP, Olsztyn–Poznań–Warszawa.

Chrzanowska I. (2013), Strategia kształcenia osób niepełnosprawnych. Diagnoza pozoru, w: Z. Gajdzica (red.), Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, OW „Impuls”, Kraków.

Dudzikowa M., Czerepaniak-Walczak M. (2010), Codzienność w szkole, szkoła w codzienności, w: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia – Procesy – Konteksty, t. 5, Gdańsk.

Eckert U. (1999), Powiązania pedagogiki specjalnej z pedagogiką ogólną jako element jakości edukacji, w: J. Pańczyk, W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna wobec zagrożeń i wyzwań XXI wieku. Materiały z obrad XVI sekcji III Zjazdu Pedagogicznego w Poznaniu (21–23 wrzesień 1998), Wyd. UAM, Poznań.

Gabryś K. (2005), Kategorie personalistyczne w myśleniu o osobach niepełnosprawnych intelektualnie, w: Klinik A., Rottermund J., Gajdzica Z. (red.), Edukacja – socjalizacja – autonomia w życiu osoby niepełnosprawnej, OW „Impuls”, Kraków.

Gołubiew-Konieczna M. (2002), Program wychowawczy szkoły narzędziem wspierania integracji w placówce oświatowej, w: W. Dykcik, C. Kosakowski, J. Kuczyńska-Kwapisz (red.), Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób z odchyleniami od normy, Olsztyn–Poznań–Warszawa.

Grzelak P., Kubicki P., Orłowska M. (2014), Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów – raport końcowy, Wyd. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Grzyb B. (2013), Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych, OW „Impuls”, Kraków.

Klus-Stańska D. (2010), Dzień jak co dzień. O barierach zmiany kultury szkoły, w: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia – Procesy – Konteksty, t. 5, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Kłakówna Z.A. (2014), Jakoś i jakość. Subiektywna kronika wypadków przy reformowaniu szkoły (1989–2013), UNIVERSITAS, Kraków.

Kopaczyńska I. (2013), Podstawa programowa dla klas I–III szkoły podstawowej jako punkt wyjścia działań pozornych, w: M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, Kraków.

Kowalik S. (2001), Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych, w: B. Kaja (red.), Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja – psychokorekcja, Wyd. Uczelniane Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.

Krause A. (2004), Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych, Wyd. „Impuls”, Kraków.

Kwaśnica R. (2014), Dyskurs edukacyjny po inwazji rozumu instrumentalnego. O potrzebie refleksyjności, Wyd. DSW, Wrocław.

Magrian K. (2012), Nauczycielskie koncepcje edukacji o niepełnosprawności w szkole ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi – niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Sławomiry Sadowskiej, Gdańsk.

Materny K. (2012), Biografia miejsca – obraz szkoły specjalnej w narracjach uczniów, w: Krause A., Belzyt J., Sadowska S. (red.), Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, nr 10. Szkoła dla osób z niepełnosprawnością. Wzory – Codzienność – Wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

McLaren P. (1994), Pedagogika Freirego wobec postmodernizmu i kondycji Akademii, w: J. Brzeziński, L. Witkowski (red.), Edukacja wobec zmiany społecznej, Wyd. Edytor, Poznań–Toruń.

Melosik Z. (2003), Edukacja, młodzież i kultura współczesna. Kilka uwag o teorii i praktyce pedagogicznej, „Chowanna” tom 1.

Męczkowska A. (2002), Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego. Nauczycielskie koncepcje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia, OW „Impuls”, Kraków.

Mittler P. (2000), Czyje potrzeby? Czyje interesy?, w: G. Fairbairn, S. Fairbairn (red.), Integracja dzieci o specjalnych potrzebach. Wybrane zagadnienia etyczne, Wyd. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa.

Papuda-Dolińska B. (2012), Realizacja koncepcji inkluzji edukacyjnej w szkołach Planu Jenajskiego – doświadczenia holenderskie, w: N. Starik, A. Zduniak (red.), Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań, Poznań, s. 427–439.

Puchalski Z. (2014), Kształcić odważnych obywateli, w: A. Rękawek, J. Kostynowicz (red.), 25 LAT warszawskiej edukacji w wolnej Polsce. Skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy, dokąd idziemy? Rozmowy. Inspiracje, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń 30 maja 2014; http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/informacje-dla-nauczycieli-i-dyrektorow/6034/attachments/25_lat_warszawskiej_edukacji_4_06_2014.pdf, dostęp: 18.02.2016.

Rawls J. (1994), Teoria sprawiedliwości, przekład: Maciej Panufnik, Jarosław Pasek, Adam Romaniuk, PWN, Warszawa.

Sadownik A. (2011), Na rozstajnych drogach. Studium etnopedagogiczne kontrastowych karier szkolnych młodzieży, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.

Sadowska S. (2005), Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych, Wyd. Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń.

Sadowska S. (2006a), Drogi (i bezdroża) nauczania matematyki uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w: S. Sadowska (red.), Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wyd. Edukacyjne „Akapit”, Toruń, s. 165–188.

Sadowska S. (2006b), Jakość życia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, OW „Impuls”, Kraków.

Sadowska S. (2013), Egzamin gimnazjalny 2012 dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – o jawnych i ukrytych sposobach myślenia osób zaangażowanych we wdrażanie zmian, „Szkoła Specjalna”, s. 325–343.

Sadowska S. (2015), Praktyka tworzenia edukacyjnej wspólnoty – o edukacyjnej codzienności w kontekście jawnych i ukrytych wzorów kultury szkolnej, „Studia Edukacyjne”, nr 34, s. 71–88.

Sadowska S., Janiszewska-Nieścioruk Z. (2015a), O dobrodziejstwie starej, dobrej szkoły specjalnej w perspektywie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów niepełnosprawnych – napięcia między ideą integracji a rzeczywistością, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 21, vol. 2, s. 137–152.

Sadowska S., Janiszewska-Nieścioruk Z. (2015b), Sukcesy w dziedzinie zewnętrznego sprawdzania efektów kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami? Refleksje w odniesieniu do sprawdzianu po szkole podstawowej, „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej”, nr 20, s. 86–110.

Sandel M. J. (2013), Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?, przekład: O. Siara, Wyd. Kurhaus, Warszawa.

Stańczyk P. (2012), Praca, w: M. Cackowska, L. Kopciewicz, M. Patalon, P. Stańczyk, K. Starego, T. Szkudlarek (red.), Dyskursywna konstrukcja podmiotu. Przyczynek do rekonstrukcji pedagogiki kultury, Wyd. UG, Gdańsk.

Szczecińska D. (2010), Kultura organizacyjna efektywnej szkoły, w: I. Nowosad, I. Mortag, J. Ondráková (red.), Jakość życia i jakość szkoły. Wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

Szumski G. (2004), Od kształcenia integracyjnego do edukacji inkluzyjnej – przemiany idei i praktyki – przemiany idei i praktyki, w: C. Kosakowski, A. Krause (red.), Dyskursy pedagogiki specjalnej. Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany, Wyd. UWM, Olsztyn.

Szumski G. (2010), Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wyd. APS, Warszawa.

Śliwerski B. (1998), Lęk wobec nauczycielskiej wolności, w: W. Prokopiuk (red.), Rozwój nauczyciela w okresie transformacji, Wyd. Uniwersyteckie „TRANS HUMANA”, Białystok.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95, poz. 425).


Partnerzy platformy czasopism