Courses Preparing for Teaching English in Early School Education at Selected Polish Universities – an Example of (Dis)unity?

Paula Weronika Budzyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2016.073

Abstract


In the following paper, the author attempts to investigate whether the fact that the curricula of courses preparing for teaching English in pre- and early school education in Poland are supposed to follow the same formal guidelines included in both European and national regulations is reflected in their unification indeed or still certain discrepancies between them exist that can influence their quality. In order to achieve the anticipated goal, the author studies selected curricula of teacher training courses in Poland with the view to comparing them and, hence, demonstrating potential similarities and contrasts between them. The research is based on four teaching programmes organized by Adam Mickiewicz University in Poznań, Jagiellonian University in Cracow, and the University of Warsaw. Importantly, to provide the answer to the question posed in the very title of the article, the author scrutinizes the Polish Qualifications Framework and the guidelines for organizing teacher training included in specific national regulations that constitute the background to the further examination of the problem in the paper. Then, a thorough analysis of the curricula of the aforementioned teaching courses is conducted. In the next step, the studied programmes are compared and the author concludes that in spite of the apparent unification of standards in terms of teacher training organized by Polish education institutions, certain discrepancies between the courses still emerge and they may influence the quality of the programmes. Thus, the final part of the paper is devoted to a brief consideration of the question, whether diversifying the curricula of teaching training courses constitutes an asset for students or rather it may have pejorative consequences leading to inequality of the gained qualifications that are supposed to be satisfactory in each case.


Keywords


early school education; English teachers; Polish schools; university curriculum; teacher training

Full Text:

PDF (Polish)

References


Droździał-Szelest K. (2007), Kształcenie nauczycieli języka angielskiego w kontekście założeń Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, w: M. Pawlak i J. Fisiak (red.), Dokumenty Rady Europy a nauczanie języków obcych w polskim systemie edukacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź, s. 245–254.

Instytut Anglistyki UW, Efekty kształcenia do program kształcenia nauczycieli w Instytucie Anglistyki UW (zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.), http://www.ia.uw.edu.pl/images/ksztalcenie-nauczycieli/Efekty_kszta%C5%82cenia_do_program_kszta%C5%82cenia_nauczycieli_w_Instytucie_Anglistyki_UW.pdf, DOA February 14, 2016.

MEN. (1990), Zarządzenie nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych, http://www.oswiata.abc.com.pl/akt1/-/akt/dz-urz-men-90-7-44, DOA December 15, 2015.

MEN. (2009), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, http://www.dn.uj.edu.pl/documents/2991994/cdd5e853-4ac2-4bea-82bc-d0bf9b215421, DOA December 15, 2015.

MEN. (2012), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, https://wsm.warszawa.pl/dokumenty_do_pobrania/SJO/nauczyciel.pdf, DOA December 22, 2015.

MEN. (2014), Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/05/zalacznik_nr_1_pp_wychowania_przedszkolnego_do_podpisu.pdf, DOA December 21, 2015.

MEN. (2014), Załącznik nr 2 – Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych, https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/08/zalacznik_2.pdf, DOA December 20, 2015.

MNiSW. (2011), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/478e9241dffed3a0bcd4fb28792392a8.pdf, DOA January 28, 2016.

MNiSW. (2012), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, http://www.procesbolonski.uw.edu.pl/dane/standardy_ksztalcenia_dla_nauczycieli.pdf, DOA January 28, 2016.

Sławiński S. and Dębowski H (eds.) (2013), Referencing Report. Referencing the Polish Qualifications Framework to the European Qualifications Framework, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/Polish%20Referencing%20Report.pdf, DOA January 30, 2016.

Szpotowicz, M., Nowa podstawa programowa dla języka obcego nowożytnego w klasach I–III, http://www.bc.ore.edu.pl/Content/135/Nowa+podstawa+programowa+dla+j%-C4%99zyka+obcego+nowo%C5%BCytnego+w+klasach+I+–+III+–+dr+Magdalena+Szpotowicz.pdf, DOA December 28, 2015.

The Bergen Conference of European Ministers Responsible for Higher Education. (2005), The framework of qualifications for the European Higher Education Area, http://www.ehea.info/Uploads/qualification/QF-EHEA-May2005.pdf, DOA January 31, 2016.

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Efekty kształcenia dla kierunku studiów Filologia angielska, pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/word_doc/0005/104873/Zacznik-nr-1-Wydzia-Anglistyki-filologia-angielska.doc, DOA February 14, 2016.

Uniwersytet Jagielloński, Program studiów pierwszego stopnia, http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/documents/4285783/c405ad81-eaaf-4cd2-ba6a-f837fa3650b6, DOA February 14, 2016.

Uniwersytet Jagielloński, Efekty kształcenia dla specjalności: filologia angielska, http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/documents/4285783/cdf7a450-842a-4fc6-a2c5-38b3c6f9ef21, DOA February 14, 2016.

http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=398, DOA January 31, 2016.

http://www.ehea.info/, DOA January 31, 2016

https://ec.europa.eu/ploteus/en/compare, DOA February 12, 2016.

http://www.perspektywy.pl/RSW2015/ranking-kierunkow-studiow/kierunkihumanistyczne/filologie-jezyki-obce-i-jezykoznawstwo, DOA February 15, 2016.

http://wa.amu.edu.pl/studia-przedszkola/program.html, DOA February 15, 2016.

http://wa.amu.edu.pl/studia-przedszkola/faq.html, DOA February 15, 2016.






Partnerzy platformy czasopism