The System of Early Help and Support for Families of Children with Special Needs Early Age – Early Intervention – in the Czech Republic

Zdenka Šándorová

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2015.064

Abstract


The article reveals the historical and socio-cultural context of the establishment and development of early intervention system in the Czech Republic, following the traditions of
the European understanding of the nature of this social phenomenon. It presents a modern legislative framework in early intervention, based on the Law of the Czech Republic № 108/2006 Sb. „On social services“.

Keywords


early intervention; special needs; early age; child; family; social service; Czech Republic

Full Text:

PDF (Russian)

References


Čámský P., Sembdner J., Krutilová D. (2011), Sociální služby v ČR v teorii a praxi, Portál, Praha.

Matějček Z. (2002), Raná péče a její domácí kořeny, „Psychologie Dnes“, 6, Praha.

Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním (1998), Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, Praha.

Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením a kombinovaným postižením (1998), Středisko rané péče Praha, Haštalská 27, Praha.

Raná intervence v Evropě: organizace služeb, pomoci dětem a rodinám: trendy v 17 evropských zemích (2000), Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání, Praha.

Soriano V. (1998), Early intervention in Europe: organisation of services and support for children and their families; trends in 17 european countries, Modersmalet, Middlefart.

Šándorová Z. (2005), Základy komprehenzívní a integrativní speciální pedagogiky raného věku, Gaudeamus, Hradec Králové.

Šándorová Z. (2015), (Re)socializace v rané péči, Univerzita Pardubice, Pardubice.

Šándorová Z., Faltová B. (2015), Služba sociální prevence raná péče – alternativa pro ústavní péči i výzva pro sociální pedagogiku. Sociální pedagogika, “Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně”, 3 (2), Zlín.

Šándorová Z., Jirava P. (2015), Historie, současnost a perspektivy rané péče v Pardubickém kraji, “Speciální pedagogika”, 25 (2), Praha.

Úmluva o právech dítěte z roku 1989 (ve znění přijatém v ČR, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 104/1991).

Vyhláška č. 391/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (2011). [Online]. In: Sbírka zákonů České republiky. Praha, roč. 2011, částka 136/2011. URL: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-391

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění (2006). [Online]. In: Sbírka zákonů České republiky. Praha, č. 108, částka 37/2006. URL: http://www.zakonyprolidi. cz/cs/2006-108


Partnerzy platformy czasopism