Bariery aktywności psychospołecznej osób z niepełnosprawnością – mity i rzeczywistość

Joanna Konarska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2015.053

Abstrakt


Analiza elementów definicji i sposobów definiowania pojęcia „niepełnosprawność” prowadzi do refleksji, że bariery aktywności osób z niepełnosprawnością mogą dotyczyć każdego wieku i każdego obszaru działalności. Bariery te mogą być związane z samą niepełnosprawnością, a więc z biologicznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami, ale mogą też być niezależne od osoby z niepełnosprawnością i te szczególnie poddano analizie. Prezentacja najważniejszych aktów prawnych poddaje w wątpliwość brak dbałości o zabezpieczenie warunków do realizowania zadań życiowych przez osoby niepełnosprawne na każdym etapie życiowym. Jednak realizacja i egzekwowanie praw należnych osobom niepełnosprawnym wiąże się z brakiem gotowości do integracji ze strony pełnosprawnych członków społeczeństwa i to jest bariera, której pokonanie wymaga czasu ze względu na konieczne zmiany postaw wobec niepełnosprawności. Rozwój techniki i informatyki likwiduje ogromną ilość dotychczas istniejących barier wynikających z konieczności szeroko pojętego oprotezowania, ale nadal istnieje poważna bariera ekonomiczna.


Słowa kluczowe


bariera; niepełnosprawność; zadania życiowe; aktywność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chodkowska M. (2002), Wielowymiarowość procesu integracji w edukacji i życiu społecznym, w: Chodkowska M. (red.), Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej, UMCS, Lublin.

Grabowska-Pałecka H. (2004), Niepełnosprawni w obszarach i obiektach zabytkowych. Problem dostępności, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.

Jaranowska K. (1996), Osoby niepełnosprawne w środowisku miejskim, COBO – PROFIL, Warszawa.

Konarska J. (2003), Zmiana wartości czy moralności? (Niesprawność nabyta), GWSP, Mysłowice.

Konarska J. (2008), Przemiany społeczne szansą dla osób z niesprawnością, w: Miłkowska G., Olczak-Krzyżanowska B. (red.), Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian, Impuls, Kraków.

Konarska J. (2008a), Inny – nie znaczy gorszy, w: Frąckiewicz L. (red.), Przeciw wykluczeniu

społecznemu osób niepełnosprawnych, IPiSS, Warszawa, s. 134–144.

Konarska J. (2008b), Wolontariat – niewykorzystany potencjał w rehabilitacji, w: Palak Z. (red.), Pedagog specjalny procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji, UMCS, Lublin, s. 120–132.

Konarska J. (2012), Integrácia-inkluzia alebo špecjálne vzdelávane? w: Lechta V. (red.), Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie, IRIS, Bratislava, s. 128–134.

Konarska J. (2013), Reflection of Inclusion in Education of Children with Visual Disability, w: Lechta V., Kudláčová B. (eds.), Reflection of Inclusive Education of the 21st Century in Correlative Scientific Fields, Peter Lang International Academic Publishers, Frankfurt

am Main, s. 131–137.

Kowalik S. (2007), Psychologia rehabilitacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Lipińska-Lokś J. (2004), Psychospołeczne funkcjonowanie uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych, w: J. Bąbka (red.), Człowiek niepełnosprawny w różnych

fazach życia, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Przybylski S. (2003), Refleksje nad barierami występującymi przy wdrażaniu integracji osób

niepełnosprawnych w Polsce na początku nowego tysiąclecia, w: Kazanowski Z., Osik-Chudowolska D. (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Reykowski J. (1971), Osobowość a trwały stres, w: Larkowa H. (red.), Problemy psychologiczne

w rehabilitacji inwalidów, PZWL, Warszawa.

Akty prawne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 30 i 32).

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

dn. 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

osób niepełnosprawnych. Dz.U. 1997, Nr 123, poz. 776

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 256, poz. 2572 ze zm., 2004 r.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U., Nr 23, poz. 133). Dz.U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm. www.who.int/whosis/icd10/; dostęp: 2016
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism