Background przyszłych pedagogów. Na podstawie badań nad młodzieżą planującą podjąć studia pedagogiczne oraz badań nad studentami kończącymi pedagogikę

Dagna Dejna, Filip Nalaskowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2015.048

Abstrakt


Celem opracowania jest zaprezentowanie szeroko rozumianych źródeł dochodzenia do pedagogiki – jako kierunku studiów. Zrelacjonowany zostanie background przyszłych pedagogów. 

Zebrany zestaw danych pozwala sformułować odpowiedzi na pytania: jacy są przyszli pedagodzy? Skąd pochodzą? Z jakich rodzin? Po co chcą studiować/studiują pedagogikę? Jakie są ich motywacje do podjęcia studiów pedagogicznych? Jakim poziomem kapitałów: społecznego, ekonomicznego i kulturowego odznacza się młodzież planująca studiować pedagogikę? 

Dane prezentowane w tym tekście pochodzą z dwóch źródeł i były zbierane na przestrzeni kilku ostatnich lat. Pierwsze źródło stanowi projekt badawczy zatytułowany: Badanie planów edukacyjnych młodzieży Grudziądza i okolic

Dotarliśmy do 72% (2025 z 2800) wszystkich uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych szkół Grudziądza i regionu (w promieniu 30 km; Świecie, Nowe, Łasin). 

Drugim źródłem danych jest autorskie ogólnopolskie badanie nad studentami pedagogiki. Badaniu poddano 246 studentów III roku pedagogiki, tryb stacjonarny, w trzech ośrodkach akademickich w Polsce. W każdym ośrodku analizy prowadzone były zarówno w uczelni publicznej, jak i niepublicznej. 

 

Po pierwsze zaprezentowany zostanie garnitur danych obrazujących deklaracje maturzystów, którzy planują podjąć studia pedagogiczne, wobec tego kierunku studiów. Ponadto zrelacjonowane zostaną ich plany, aspiracje i motywacje, poziom kapitału symbolicznego oraz uwarunkowania związane z pochodzeniem. Przyszli pedagodzy (czyli ci, którzy deklarują chęć podjęcia studiów pedagogicznych) zostaną ukazani na tle pozostałych przebadanych maturzystów. 

Drugie zadanie wiąże się z Badaniami nad studentami i ściśle nawiązuje do poprzedniego. Zrelacjonowany zostanie  tytułowy background badanych, a więc ich korzenie, pochodzenie, sytuację rodzin, wyniki matur, pewien zakres planów oraz ścieżka dochodzenia do pedagogiki. 

W ten sposób wyselekcjonowane dane stanowią podstawę do formułowania uogólnionych wniosków dotyczących kondycji przyszłych pedagogów, ich korzeni oraz źródeł zainteresowania pedagogiką.  


Słowa kluczowe


edukacyjny potencjał; kapitał symboliczny; doświadczenie społeczne; szkoła wyższa; badania; pedagodzy; młodzież; studia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dejna D., Nalaskowski F. (2013), Publiczni i niepubliczni. Przełom, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Dejna D., Nalaskowski F. (2013), Pedagogika jako kierunek studiów w świetle ostatnich raportów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz badań własnych, „Społeczeństwo i polityka”, nr 3, s. 52–64.

Kowalczuk-Walendziak M. (2012), Poczucie społecznego sprawstwa pedagogów. Studium teoretyczno-empiryczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Trutkowski C., Mandes S. (2005), Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe

SCHOLAR, Warszawa.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism