Uczeń (dziecko) niewidzące i niedowidzące w edukacji inkluzyjnej

Marzenna Zaorska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2014.014

Abstrakt


Edukacja inkluzyjna, polegająca zasadniczo na kształceniu uczniów z różnego typu niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością wzrokową, w systemie szkolnictwa ogólnodostępnego budzi wiele wątpliwości nie tylko natury organizacyjnej, ale również związanych z obowiązującymi unormowaniami prawa oświatowego. Stąd, w tekście danego artykułu, podjęto próbę wskazania wybranych problemów w planowaniu i realizacji procesu edukacyjnego adresowanego do uczniów z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnością wzrokową, kształcących się w systemie inkluzyjnym oraz problemów obejmujących kwestie udzielania takim uczniom adekwatnej do ich potrzeb pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Słowa kluczowe


edukacja, edukacja inkluzyjna, niepełnosprawność, niepełnosprawność wzrokowa, uczeń z niepełnosprawnością, uczeń z niepełnosprawnością wzrokową.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejewska J., Sitarczyk M. (2012), Specjalne potrzeby edukacyjne w przestrzeni systemu

oświaty. Teoretyczne i metodologiczne założenia programu: praca z uczniem ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi – wsparcie kadry nauczycielskiej, Akademia Humanistyczno-

Ekonomiczna w Łodzi, Lublin.

Bogucka J. (1996), Nauczanie integracyjne w Polsce, w: Wychowanie i nauczanie integracyjne.

Nowe doświadczenia, J. Bogucka, M. Kościelska (red.), Centrum Metodyczne

Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa.

Kaczmarek B.M. (red.) (2011), Raport z diagnozy świdczonych usług z zakresu rehabilitacji

społecznej dla osób niepełnosprawnychnych w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki

Społecznej, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), Warszawa.

Nilsen S. (2010), Moving towards an educational policy for inclusion? Main reform stages

in the development of Norwegian unitary school system, „International Journal of Inclusive

Education”, nr 5.

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012 (2012), GUS, Warszawa.

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. Nr 228, 2010.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, www.men.gov.pl, data dostępu: 20.11.2013.

Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Sens i granice zmiany edukacyjnej,

PWN, APS, Warszawa 2006.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. Nr 256, poz. 2572, 2004.

Zalecenie nr 5 dla państw członkowskich – Plan Działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie (2006), Council of Europe. www.org.edu.pl, dostęp: 20.10.2013 r.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism