Blind and visually impaired student (child) in inclusive education

Marzenna Zaorska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2014.014

Abstract


Inclusive education is basically the process of education of students with different disabilities, including visually impaired ones, in the general school system and is considered questionable not only on the organizational level, but also when it comes to legal aspects of school legislation. Because of the aforementioned, the article undertakes an effort of highlighting chosen problems, in planning and realization, of the educational process aimed at disabled students, with special consideration for visually impaired pupils learning in the inclusive education system and the problems involved in the subject of providing these students with psycho-pedagogical help adequate to their needs.


Keywords


education, inclusive education, disability, visual impairment, disabled student, visually impaired student

Full Text:

PDF (Polish)

References


Andrzejewska J., Sitarczyk M. (2012), Specjalne potrzeby edukacyjne w przestrzeni systemu

oświaty. Teoretyczne i metodologiczne założenia programu: praca z uczniem ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi – wsparcie kadry nauczycielskiej, Akademia Humanistyczno-

Ekonomiczna w Łodzi, Lublin.

Bogucka J. (1996), Nauczanie integracyjne w Polsce, w: Wychowanie i nauczanie integracyjne.

Nowe doświadczenia, J. Bogucka, M. Kościelska (red.), Centrum Metodyczne

Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa.

Kaczmarek B.M. (red.) (2011), Raport z diagnozy świdczonych usług z zakresu rehabilitacji

społecznej dla osób niepełnosprawnychnych w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki

Społecznej, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), Warszawa.

Nilsen S. (2010), Moving towards an educational policy for inclusion? Main reform stages

in the development of Norwegian unitary school system, „International Journal of Inclusive

Education”, nr 5.

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012 (2012), GUS, Warszawa.

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. Nr 228, 2010.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, www.men.gov.pl, data dostępu: 20.11.2013.

Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Sens i granice zmiany edukacyjnej,

PWN, APS, Warszawa 2006.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. Nr 256, poz. 2572, 2004.

Zalecenie nr 5 dla państw członkowskich – Plan Działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie (2006), Council of Europe. www.org.edu.pl, dostęp: 20.10.2013 r.


Partnerzy platformy czasopism