GST – ogólna teoria napięcia a nieletni sprawcy przestępstw seksualnych

Agnieszka Kinas-Zalewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2013.017

Abstrakt


     Artykuł traktuje o nieletnich sprawcach czynów karalnych oraz jednostkach za­żywających narkotyki w ujęciu GST- ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew. Chary­zma tej teorii kryje się w tym, iż jako jedyna nawiązuje do relacji negatywnych,  jako czynnika ryzyka przestępczości młodzieży. Ze względu na zainteresowania autorki tekstu- szczególna uwaga skupiona jest na sprawcach przestępstw seksualnych. Wy­jaśnione zostają aspekty prawne tychże zachowań oraz podstawowe pojęcia wynika­jące z koncepcji teoretycznej, w której autorka artykułu postanawia osadzić własne badania.


Słowa kluczowe


nieletni; napięcie motywacyjne; relacje rodzinne; ogólna teoria napięcia; przestępstwa seksualne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agnew R. (1992), Foundation for a general strain theory of crime and delinquency, „Criminology”, vol. 30, issne 1, s. 47–87, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-9125.1992. tb01093.x.

Agnew R., White H. R. (1992), An empirical test of general strain theory, „Criminology”, vol. 30, no. 4, s. 475–499, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-9125.1992.tb01113.x.

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K. (2001), Kryminologia, Wydawnictwo Arche, Gdańsk.

Bojarska K. (red.) (2012), Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych. Stan prawny na 10 kwietnia 2012 roku, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.

Bylica J. (2010), Harmonizując napięcie: nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Czerwińska-Jakimiuk E. (2011), Przestępczość młodocianych: interpretacja zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

Denzin N. K., Lincoln I. S. (2010), Metody badań jakościowych, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Filar M. (1999), Przestępstwa seksualne w nowym polskim kodeksie karnym, „Problemy Rodziny”, nr 2–3, s. 53–58.

Filar M. (2004), Nowelizacja kodeksu karnego w zakresie tzw. przestępstw seksualnych, „Prokuratura i Prawo”, nr 11–12, s. 4.

Góral R. (1998), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa.

Góral R. (2005), Kodeks karny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.

Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Warszawa.

Kowalczyk M. H. (2010), Zabójcy i mordercy: czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Marek A. (2000), Komentarz do kodeksu karnego: część szczególna, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.

Marzec-Holka K. (2011), Przemoc seksualna wobec dziecka: studium pedagogiczno-kryminologiczne, Wydawnictwo Impuls, Kraków.

Mozgawa M. (2006), Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (rozdz. XXV), w: M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Wydawnictwo Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.

Pospiszyl K. (2005), Przestępstwa seksualne. Geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Reykowski J. (1979), Emocje i motywacja, w: T. Tomaszewski (red.), Psychologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków.

Siemaszko A. (1993), Granice tolerancji: o teoriach zachowań dewiacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Starowicz Z. L. (2007), Seksuologia sądowa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Urban B. (2000), Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Wąsek A. (2006), Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (rozdz. XXV), w: A. Wąsek (red.), Kodeks karny: część szczególna. Komentarz do artykułów 117– –221, t. 1, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.

Wojciechowski J. (2000), Kodeks karny: komentarz, orzecznictwo, Wydawnictwo „Librata”, Warszawa.

Netografia

http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przestepczosc-nieletni/50256, PRZESTEPCZOSC-NIELETNICH-w-LATACH-1990-2012.html (dostęp: 15.10.2013)
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism