Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Formuła programowa czasopisma "Przegląd Badań Edukacyjnych"

Czasopismo "Przegląd Badań Edukacyjnych" jest  półrocznikiem, wychodzącym od 2005 roku, w całości poświęconym raportom z badań nad procesami edukacyjnymi. Stanowi naukowe forum wymiany wyników prowadzonych badań i źródło wzorców pracy badawczej. Nastawienie na metodologiczne aspekty działalności badawczej ma do spełnienia dwie funkcje: motywowanie do podejmowania nowych problemów badawczych oraz definiowanie standardów w tej dziedzinie.

Przegląd Badań Edukacyjnych znajduje się na liście B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację w naszym czasopiśmie autorzy/ki otrzymują 13 punktów.


Czasopismo składa się z następujących działów:

-   Oryginalne artykuły badawcze

-   Metaanalizy badań edukacyjnych

-   Krótkie artykuły badawcze

-   Metody zbierania i analizy danych w badaniach edukacyjnych

-   Wyróżnione teksty młodych badaczy

-   Doniesienia z praktyki edukacyjnej

-   Informacje o autorach i afiliacjach tekstów

-   Zasady przygotowania artykułów do drukuOryginalne artykuły badawcze

W dziale tym drukujemy oryginalne artykuły, stanowiące raporty z badań nad danym zagadnieniem. Tytuł artykułu powinien zawierać informację o zmiennych poddanych badaniu. W strukturze artykułu należy umieścić część poświęconą podstawom teoretycznym badań, zastosowanym procedurom i metodom oraz analizie i interpretacji wyników badań.

Metaanalizy badań edukacyjnych

Teksty drukowane w tym dziale powinny zawierać wyczerpujący, krytyczny przegląd wyników badań nad danym zagadnieniem wraz z zestawieniami statystycznymi stosowanych procedur oraz uzyskanych efektów (w ilu badaniach ustalono korelacje, w ilu brak korelacji, itd.). Artykuł metaanalityczny powinien dawać syntetyczny obraz danego zagadnienia zarówno od strony teoretycznej, jak i metodologicznej oraz powinien pozwolić zakreślić perspektywy dalszych badań.

Krótkie artykuły badawcze

Idea tego działu polega na prezentowaniu bardzo krótkich, syntetycznych rozwiązań konkretnych problemów empirycznych w oparciu o nowe dane lub dostępne dane w różnych bazach naukowych. Jeśli czytelnicy chcieliby poznać więcej szczegółów prezentowanego badania mogą  skontaktować się z autorami/kami.

Metody zbierania i analizy danych w badaniach edukacyjnych

Dział ten służy do upowszechnienia oryginalnych zweryfikowanych metod zarówno zbierania danych, jak i ich analizowania, w obrębie metodologii ilościowej i jakościowej. Mile widziane są także prezentacje metod adoptowanych.

Wyróżnione teksty młodych badaczy

Pierwszym zadaniem tego działu jest promowanie wyróżniających się pozytywnie projektów badań oraz raportów z badań, napisanych przez początkujących badaczy (przed doktoratem). Drugie zadanie tego działu ma charakter edukacyjny. Chcemy, aby poprzez otwartą i publiczną ocenę zgłaszanych tu tekstów propagować najlepsze reguły pracy badawczej pedagogów. Z tego powodu Autor wyróżnionego tekstu, będzie mógł go opublikować w tym dziale, jeśli wyrazi zgodę na zamieszczenie pod nim recenzji napisanej przez samodzielnego pracownika nauki ? doświadczonego badacza. Recenzja taka wraz z ocenianym tekstem będzie stanowiła źródło informacji zwrotnych, z których skorzysta nie tylko Autor, ale także inni badacze i czytelnicy.

Doniesienia z praktyki edukacyjnej

W dziale tym prezentujemy komunikaty o nowatorskich projektach funkcjonowania praktyki edukacyjnej, zwłaszcza prezentowane jako wyniki badań w działaniu lub badań diagnostycznych i oceniających.

„Przegląd Badań Edukacyjnych” wydaje również dodatek – Testy Pracowni Narzędzi Badawczych Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (KNP PAN), w którym publikowane są oryginalne narzędzia badawcze. Do tej pory ukazały się trzy takie dodatki:

1. Podręcznik do Testu Poczucia Skuteczności  (TPS) (Mariola Chomczyńska-Rubacha, Krzysztof Rubacha). Podręcznik prezentuje wyniki badań standaryzacyjnych, rekonstruujących proces budowania narzędzia oraz kolejne etapy jego empirycznej weryfikacji. Zawiera także informacje o warunkach, w jakich należy stosować TPS, by zapewnić badaniu wysoki poziom trafności wewnętrznej.

2. Podręcznik do Kwestionariusza Gotowości Przeciwstawiania Się (KGP) (Sławomir Pasikowski). KGP jest narzędziem przeznaczonym do badania indywidualnego oporu wobec społecznych oddziaływań, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu edukacji akademickiej. Podręcznik zawiera opis procesu walidacji i normalizacji, normy stenowe, arkusz kwestionariusza KGP, klucz oraz instrukcje stosowania, w tym dotyczące oceny rzetelności indywidualnego wyniku. Dodatkowo w podręczniku znajduje się przegląd istniejących instrumentów mierzących podobne właściwości indywidualne.

3. Stanisława Byra, Appraisal of Disability Primary and Secondary Scale – ADAPSS R. E. Dean I P. Kennedy’ego – polska adaptacja. Podręcznik Pracowni Narzędzi Badawczych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 25a, 2017)  Krzysztof Rubacha

Wydawcą "Przeglądu Badań Edukacyjnych" jest Wydawnictwo  Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

ISSN: 1895-4308

 

Działy

Oryginalne artykuły badawcze

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Metaanalizy badań pedagogicznych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Metaanalizy badań edukacyjnych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Metody zbierania i analizy danych w badaniach edukacyjnych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Wyróżnione teksty młodych badaczy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Doniesienia z praktyki edukacyjnej

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Informacje o autorach i afiliacjach tekstów

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Zasady przygotowania artykułów do druku

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Komunikaty i dyskusje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

List of reviewers of "Educational Studies Review"

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Informacje o odbytych i planowanych konferencjach naukowych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Pracownia Narzędzi Badawczych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Krótkie artykuły badawcze

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Procedura recenzowania:

1. Każdy nadesłany artykuł przechodzi w redakcji przez procedurę preselekcji.

2. Do recenzji zostają skierowane artykuły wyłonione w toku preselekcji.

3. Następnie redaktor naukowy podejmuje decyzję o wyborze recenzentów. Artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych, anonimowych recenzentów.

4.Recenzenci przygotowują ocenę w odniesieniu do każdego tekstu za pomocą formularza recenzji. Kryteria konstruowania oceny są następujące:

a) Zgodność z profilem czasopisma.

b) Wkład do wiedzy.

c) Wewnętrzna spójność tekstu.

d) Ugruntowanie teoretyczne.

e) Metodologiczna poprawność.

f) Uwzględnienie literatury przedmiotu.

g) Formalna i redakcyjna poprawność (stylistyczna, gramatyczna, edycyjna).

h) Ocena zgodności abstraktu z wymogami redakcyjnymi

(abstrakt powinien zawierać: w przypadku artykułu badawczego - problem/pytanie badawcze, metody zbierania i analizy danych, wskazanie próby badawczej, główne wyniki, wnioski; w przypadku innych artykułów - cel/pytanie postawione w artykule, kontekst przedstawionego w artykule zagadnienia (określony w sposób zwięzły), główne wnioski.

5. Każdy recenzent/ka przedstawia uwagi krytyczne i formułuje końcową rekomendację. Możliwe rekomendacje to:

a/    przyjąć do druku w obecnej postaci,

b/    przyjąć do druku pod warunkiem naniesienia poprawek

c/    nie przyjąć.

6. Po otrzymaniu recenzji sekretarze redakcji informują autorów/ki o uwagach recenzentów.

7. Ostateczną decyzję co do publikacji danego artykułu podejmuje redaktor naukowy po zapoznaniu się z recenzjami.

8. Alfabetyczna lista recenzentów/ek jest publikowana raz w roku w drugim numerze czasopisma.

Obowiązki recenzentów – zob. Zasady etyki publikacji

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Redaktor Naukowy

Redaktorzy naukowi:

prof. dr hab. Krzysztof Rubacha- redaktor naukowy, Uniwerystet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

dr hab. Violetta Kopińska - zastępczyni redaktora naukowego, Uniwerystet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

 

Nota biograficzna założycielki i redaktor naukowej czasopisma w latach 2005-2017

Prof. dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha (18.07.1957 - 06.02.2017)

W 2005 roku opracowała koncepcję czasopisma "Przegląd Badań Edukacyjnych",  została jego założycielką oraz redaktorką naukową. Zredagowała dwadzieścia trzy numery czasopisma.

Prowadziła badania empiryczne w zakresie gender studies, edukacji moralnej, edukacji seksualnej, rozwoju tożsamości płciowej, dyskryminacji w edukacji, przekazów dotyczących płci w podręcznikach szkolnych, socjologii edukacji oraz kształcenia nauczycieli. Jest autorką licznych książek poświęconych perspektywie gender w edukacji: „Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne” (Lublin 2002); „Płeć i szkoła. Od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju” (Warszawa 2011); „Rodzicielstwo. Miedzy wiedzą a intuicją” (Kraków 1999); „Podróż w nieznane. O miłości seksie i rodzinie” (Warszawa 1997); „Płeć kulturowa nauczycieli. Funkcjonowanie w roli zawodowej” (Kraków 2007). Jest też redaktorką naukową cyklu wydawniczego dotyczącego płci kulturowej i edukacji: „Płeć i rodzaj w edukacji” (2005); „Role płciowe. Kultura i edukacja” (2006); „Role płciowe. Rozwój i socjalizacja” (2006); „Teoretyczne perspektywy badań nad edukacją rodzajową” (2007) – wszystkie wydane przez Wydawnictwo WSHE w Łodzi. Ponadto napisała kilkadziesiąt i była współautorką kilku artykułów, m.in.: „Ukryte przekazy w podręcznikach edukacji seksualnej” („Forum Oświatowe” 2/2000); „Wstępna edukacja nauczycieli w perspektywie feministycznej” („Kultura i Edukacja” 2/2010); „Standardy rozwojowe edukacji seksualnej” („Studia Edukacyjne” 12/2010); „Dyskryminacja w szkole ze względu na płeć w perspektywie krytycznej socjologii edukacji” („Kultura i Edukacja” 1/2011); „Równość rodzajowa w edukacji jako konstrukt teoretyczny i praktyka oświatowa” („Kultura i Edukacja” 4/2012);„Gender Schemas and Stress-Coping Styles” ( „The New Educational Review” 3/2012);  Educational strategies of teachers with various senses of efficacy („The New Educational Review” 1/2013);  Ethical orientations and sex in teachers with varied educational strategies („The New Educational Review” 3/2013); Psychosocial and organizational aspects of didactic achievement: sex, school-type, and self-esteem („The New Educational Review” 3/2014); The values underlying teachers` and employers` expectations (Kultura i Edukacja 5/2013).

Była nauczycielką akademicką w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a od 2006 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie pełniła także funkcję kierowniczki Katedry Pedagogiki Szkolnej. Stopień doktora uzyskała w 1989 roku w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na podstawie rozprawy pt. „Efektywność metod aktywizujących w procesie rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli”. Habilitowała się w 2002 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej rozprawa habilitacyjna nosiła tytuł „Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne”. W 2012 roku otrzymała nominację profesorską, a od 2015 roku objęła stanowisko profesora zwyczajnego.

Była promotorką prac doktorskich i recenzentką w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Aktywność i twórczość naukowa lokuje Ją wśród czołowych polskich pedagożek zajmujących się problematyką gender w edukacji, ukrytym programem w szkole, edukacją antydyskryminacyjną i równościową.

 

Komitet Redakcyjny

Rada redakcyjna:

prof. dr hab. Krzysztof Rubacha, Uniwerystet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska -redaktor naukowy, redaktor statystyczny

Pierwsza redaktor naukowa czasopisma w latach 2005-2017: prof. dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha

dr hab. Violetta Kopińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska - zastępczyni redaktora naukowego

dr Magdalena Cuprjak, Uniwerystet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska - sekretarz redakcji; e-mail : mcuprjak@umk.pl

dr Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Uniwerystet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska - sekretarz redakcji; e-mail: mfopka-kowalczyk@umk.pl

dr hab. Krzysztof Gajdka, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Polska – redaktor językowy - język polski

dr Anna Graszek-Tańska, Uniwerystet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska - redaktor językowy - język rosyjski

dr Katarzyna Rogalska-Chodecka, Uniwerystet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska – redaktor językowy - język angielski

 

Rada Naukowa

Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Rubacha, Uniwerystet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Zastepczyni redaktora naukowego: dr hab. Violetta Kopińska, Uniwerystet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

 

prof. Jan Danek, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Słowacja

prof. dr Zbigniew Formella, Università Pontificia Salesiana, Roma, Włochy

prof. dr hab. Dorota B. Gołębniak, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, Polska

dr Halyna Katolyk,  Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów, Ukraina

prof. Roald Larsen, UiT University of Tromsø, Norwegia

prof. dr Tadeusz Lewicki, Università Pontificia Salesiana, Roma, Włochy

prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

prof. dr hab. Roman Schulz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

dr Valentina Shvets, National Academy of Pedagogical Sciences, Kyiv, Ukraina

dr Sabina Siebert, University of Glasgow, Szkocja

dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Słowacja

dr hab. Teresa Sołtysiak, prof.  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska

prof. dr Zoroslav Spevak, Assoc. Prof., University u Novom Sadu, Serbia

prof. dr hab. Marzenna Zaorska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska

 

Zasady etyki publikacji

Zasady Etyki Publikacji

 

Zasady etyczne odnoszące się do publikacji w „Przeglądzie Badań Edukacyjnych”*

Redakcja "Przeglądu Badań Edukacyjnych" dba o utrzymanie standardów etycznych w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie kroki przeciwko zaniedbaniom i uchybieniom w tym zakresie.

Do obowiązków Redakcji należą:

Decyzje o publikacji

Przy podejmowaniu decyzji o publikacji Redakcja ma obowiązek uwzględniać aktualnie obowiązujące regulacje prawne, w tym przepisy dotyczące prawa autorskiego.

 

Zakaz dyskryminacji

W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji Redakcja przestrzega prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Poufność/ujawnienie i konflikt interesów
Członkowie zespołu redakcyjnego nie mogą ujawniać informacji dotyczących złożonego do publikacji artykułu (w tym również treści recenzji) osobom trzecim (tzn. osobom, które nie są zaangażowane w proces publikacji). Redakcja nie ujawnia danych o autorach recenzentom ani danych o recenzentach autorom. Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych (jeżeli Redakcja posiada wiedzę w tym zakresie).

Członkowie Redakcji nie mogą w swoich publikacjach/wystąpieniach powoływać się, cytować lub w jakikolwiek inny sposób odnosić do treści artykułów, które nie zostały jeszcze opublikowane bez zgody ich autorów/ek.

Do obowiązków recenzentów/ek należą:

Decyzje redakcyjne
Recenzent/ka wspiera Redakcję w podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji artykułu.

Terminy
Recenzent/ka ma obowiązek zadeklarować, czy wykona pracę w wyznaczonym terminie. Jeżeli uzna, że sporządzenie recenzji w tym terminie nie jest możliwe, powinien/nna poinformować o tym Redakcję.

Standardy obiektywności
Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami. Uwagi konstruowane przez recenzentów powinny mieć charakter konstruktywny i merytoryczny.

Poufność/ujawnienie i konflikt interesów
Wszystkie recenzowane prace są poufne. Nie można ich pokazywać ani rozmawiać na ich temat z innymi osobami, niż członkowie Redakcji. Wszelkie wątpliwości, uwagi krytyczne i polemiczne należy sformułować w recenzji. Treść recenzji należy również traktować jako dokument poufny. Informacje pozyskane w wyniku recenzji nie mogą być wykorzystywane do uzyskania korzyści osobistych.

Anonimowość
Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo, a Redakcja nie udostępnia danych autorów/ek recenzentom/kom.

Potwierdzenie źródeł
Recenzent/ka powinien/na poinformować Redakcję o każdym podejrzeniu naruszenia praw autorskich w recenzowanym tekście oraz zwracać uwagę na braki lub błędy w przypisach.

Do obowiązków autorów/ek należą:

Właściwe oznaczenie autorstwa pracy/ujawnienie źródeł finansowania/ konflikt interesów
Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które w znaczący sposób wpływały na treść artykułu. Pozostałe osoby zaangażowane w pracę nad artykułem powinny być wymienione w przypisie jako osoby współpracujące, np. wykonawcy badań terenowych.

Do obowiązków autorów/ek należy ujawnienie wszelkich źródeł finansowania projektów w swojej pracy, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (afiliacja i/lub stosowny odnośnik) oraz wszelkich istotnych konfliktów interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.

Redakcja uznaje, że ghostwriting/guest autorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

 

Z „guest authorship” mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora/ki jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a jego/jej nazwisko figuruje w nagłówku artykułu.


Autor/ka składa oświadczenie, którego celem jest zapobieganie praktykom ghostwriting/guest autorship.

Dostęp do danych i utrzymanie danych
Autorzy i autorki mogą zostać poproszeni o dostarczenie danych nieprzetworzonych dotyczących pracy złożonej do publikacji.

Publikacje wielokrotne, konkurencyjne
Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone.

Zasadnicze błędy w opublikowanych pracach
W przypadku, gdy autor/ka odkryje istotny błąd lub nieścisłość w swojej pracy, powinien jak najszybciej powiadomić o tym Redakcję. Również Redakcja dowiedziawszy się o istotnych błędach od osób trzecich, podejmuje niezbędne kroki w celu stosownej korekty.

Oryginalność i plagiat/potwierdzenie źródeł
Autorzy/ki przekazują do redakcji wyłącznie oryginalne prace. Obowiązani są przy tym ujawniać źródła, które miały wpływ na powstanie artykułu złożonego do publikacji, poprzez zastosowanie przypisów i cytatów. Autorzy/ki powinni upewnić się, że nazwiska autorów/ek cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób oznaczone. Autorzy/ki nie mogą powoływać się na informacje uzyskane prywatnie, bez wyraźnej zgody pochodzącej z danych źródeł. Nie mogą też wykorzystywać bez zgody odpowiednich organów informacji poufnych.

Redakcja ma obowiązek dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

* Opracowano na podstawie: COPE's Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors, www.publicationethics.org. dostęp: 2014-12-29

 

Lista recenzentów/ek

Lista recenzentów/ek Przeglądu Badań Edukacyjnych

Lista recenzentów/ek Przeglądu Badań Edukacyjnych w 2018 roku:

 

Dr hab. Sławomir Banaszak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

Prof. dr hab. Piotr Błajet, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

Dr hab. Ewa Bochno, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, Polska

Dr hab. Andrzej Gofron, prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, Polska

 Dr hab. Mariusz Granosik, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, Polska

Dr hab. Iwona Lidia Janicka, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, Polska

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Slezská univerzita, Opava, Česká Republika

Dr hab. Marzanna Bogumiła Kielar, prof. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Warszawa, Polska

Dr hab. Grażyna Kosiba, prof. Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Kraków, Polska

Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska

Dr hab. Małgorzata Michel, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Dr hab. Beata Nowak, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska

Dr hab. Inetta Nowosad, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, Polska

Dr hab. Dorota Pankowska, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

Prof. dr hab. Ewa Przybylska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska

Dr hab. Anna Sajdak-Burska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Prof. Sabina Siebert, University of Glasgow, Glasgow, United Kingdom

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Slovensko

Dr hab. Renata Szczepanik, prof. Uniwersytetu Łódzki, Łódź, Polska

Dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka, prof. Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin, Polska

Prof. dr hab. Andrzej Jan Twardowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

Dr hab. Danuta Urbaniak-Zając, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, Polska

Dr hab. Edyta Zierkiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska

Lista recenzentów/ek Przeglądu Badań Edukacyjnych w 2017 roku:

prof. dr hab. Piotr Błajet, UMK, Polska
dr hab. Stanisława Byra, UMCS, Polska
prof. dr hab. Stanisław Juszczyk, UŚ, Polska
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, SU, Czechy
dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK, Polska
dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK, Polska
prof. dr hab. Katarzyna Krasoń, UŚ, Polska
prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński, UMK, Polska
prof. dr hab. Roman Leppert, UKW, Polska
prof. dr hab. Wiesława Limont, UMK, Polska
prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, PhD., Czechy
dr hab. Beata Nowak, prof. AJD, Polska
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM, Polska
dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS, Polska
prof. dr hab. Jacek Piekarski, UŁ, Polska
dr hab. Beata Przyborowska, prof. UMK, Polska
prof. dr hab. Ewa Przybylska, SGGW, Polska
doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD, UCM, Słowacja
dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
dr hab. Wioletta Tuszyńska – Bogucka, prof. WSEI, Polska
dr hab. Danuta Urbaniak-Zając, prof. UŁ, Polska

Lista recenzentów/ek Przeglądu Badań Edukacyjnych w 2016 roku:

Prof. dr hab. Piotr Błajet, UMK, Polska
Prof. dr hab. Jacek Błeszyński, UMK, Polska
Dr hab. Sławomir Czachowski, UMK, Polska
Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, USz, Polska
Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska, KSW, Polska
Dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ, Polska
Dr hab. Ewa Jarosz, UŚ, Polska
Prof. Vitalyj Kantor, Petersburg, Rosja
Dr hab. Marzanna Kielar, prof. ChAT, Polska
Prof. dr hab. Hanna Komorowska, SWPS UHS, Polska
Dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK, Polska
Prof. dr hab. Katarzyna Krasoń, UŚ, Polska
Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski, USz, Polska
Dr hab. Ewa Maria Kulesza, prof. APS, Polska
Prof. dr hab. Roman Leppert, UKW, Polska
Prof. dr hab. Wiesława Limont, UMK, Polska
Prof. Mikołaj Małofiejew, Akademia Nauk w Moskwie, Rosja
Prof. dr hab. Zbyszko Melosik, UAM, Polska
Prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski, UMK, Polska
Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM, Polska
Prof. dr hab. Stanisław Palka, UJ, Polska
Dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS, Polska
Dr  hab. Jan Papież, prof. UG, Polska
Prof. PhD. Erich Petlak, CSc., UKF, Słowacja
Prof. dr hab. Jacek Piekarski, UŁ, Polska
Prof. dr hab. Beata Przyborowska, UMK, Polska
Prof. dr hab. Ewa Przybylska, UMK, Polska
Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha, UMK, Polska
Dr hab. Sławomira Sadowska, prof. UG, Polska
Prof. dr. hab. Małgorzata Sekułowicz, DSW, Polska
Doc. Mgr Mariana Sirotova, PhD, UCM, Trnava, Słowacja
Doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., UCM, Słowacja
Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK, Polska
Dr hab. Dorota Turska, prof. UMCS, Polska
Dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka, prof. WSEiI, Polska
Dr hab. Danuta Urbaniak-Zając,  prof. UŁ, Polska
Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska, UW, Polska
Dr hab. Bożena Wójtowicz, UP KEN, Polska
Prof. dr hab. Marzenna Zaorska, UWM, Polska
Dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK, Polska


Lista recenzentów/ek Przeglądu Badań Edukacyjnych w 2015 roku:

Dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ
Dr hab. Krystyna Baranowicz, prof. UŁ
Dr hab. Urszula Bartnikowska
Dr hab. Józef Binnebesel, prof. UMK
Dr hab. Piotr Błajet, prof. UMK
Dr hab. Jacek J. Błeszyński, prof. UMK
Prof. dr hab. Ryszard Borowicz, UMK
Prof. dr hab. Janusz Gęsicki
Dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, prof. UAM
Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska
Dr hab. Ewa Jarosz
dr Jaroslaw Janio, Santa Ana College, USA
Prof. dr hab. Janusz Kirenko
Prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
Prof. dr hab. Marek Konopczyński, prof. PWSNS
Dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK
Dr hab. Kazimierz Kotlarski
Dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK
Dr hab. Ewa Maria Kulesza, prof. APS
Dr hab. Roman Leppert, prof. UKW
Prof. dr hab. Zbyszko Melosik
Dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, prof. DSW
Dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS
Prof. dr hab. Jacek Piekarski
Dr hab. Beata Przyborowska, prof. UMK
Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Prof. dr hab. Roman Schulz
Prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki
dr Mariana Sirotova, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Słowacja)
Prof. dr hab. Ewa Syrek
Dr hab. Hanna Solarczyk – Szwec, prof. UMK
Dr hab. Krzysztof J. Szmidt, prof. UŁ
Prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz
Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
Dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka, prof. UMCS
Prof. dr hab. Marzenna Zaorska, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski
Dr hab. Jolanta Zwiernik, prof. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW


Lista recenzentów/ek Przeglądu Badań Edukacyjnych w 2014 roku:

dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK, Polska
dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK, Polska
dr hab. Ewa Maria Kulesza, prof. APS, Polska
dr hab. Roman Leppert, prof. UKW, Polska
dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS, Polska
prof. dr hab. Krzysztof Rubacha, UMK, Polska
dr Maria Sirotova, UCM, Trnava, Słowacja
dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK, Polska
prof. dr hab. Ewa Syrek, UŚ, Polska
dr hab. Krzysztof J. Szmidt, prof. UŁ, Polska
dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka, prof. UMCS, Polska
prof. dr hab. Marzenna Zaorska UWM, Polska
dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW, Polska

 
Lista recenzentów/ek Przeglądu Badań Edukacyjnych w 2013 roku:

 
Dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ
Dr hab. Krystyna Baranowicz, prof. UŁ
Dr hab. Urszula Bartnikowska
Dr hab. Józef Binnebesel, prof. UMK
Dr hab. Piotr Błajet, prof. UMK
Dr hab. Jacek J. Błeszyński, prof. UMK
Prof. dr hab. Ryszard Borowicz, UMK
Prof. dr hab. Janusz Gęsicki
Dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, prof. UAM
Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska
Dr hab. Ewa Jarosz
dr Jaroslaw Janio, Santa Ana College, USA
Prof. dr hab. Janusz Kirenko
Prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
Prof. dr hab. Marek Konopczyński, prof. PWSNS
Dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK
Dr hab. Kazimierz Kotlarski
Dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK
Dr hab. Roman Leppert, prof. UKW
Prof. dr hab. Zbyszko Melosik
Dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, prof. DSW
Dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS
Prof. dr hab. Jacek Piekarski
Dr hab. Beata Przyborowska, prof. UMK
Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Prof. dr hab. Roman Schulz
Prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki
Prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz
Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
Dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka, prof. UMCS

 

Indeksowanie

Czasopismo „Przegląd Badań Edukacyjnych” jest indeksowane w The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), w Directory of Open Access Journals (DOAJ), na Liście Regensburskiej oraz bazie Index Copernicus International

 

Informacja o niepobieraniu opłat za zgłaszanie i publikację artykułów

Redakcja "Przeglądu Badań Edukacyjnych" informuje, że nie pobiera opłat za składanie artykułu i prace redakcyjne nad tekstem oraz za publikację w czasopiśmie.Partnerzy platformy czasopism