Oszczędności w Mazowieckich gospodarstwach domowych po przystąpieniu do UE

Tomasz Zalega

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2012.010

Abstract


Artykuł dotyczy istotnego dla gospodarki zagadnienia oszczędności mazowieckich gospodarstw domowych dotkniętych problemem bezrobocia po wejściu Polski do UE. Omówiono w nim kluczowe makroekonomiczne teorie ekonomiczne poruszające problem oszczędzania. Artykuł zawiera również, w oparciu o badania własne, analizę dynamiki i główne kierunki zmian struktury konsumpcji oraz najważniejszych motywów oszczędzania w gospodarstwach domowych z osobą bezrobotną z obszaru Mazowsza.

Keywords


oszczędności; oszczędzanie; rozporządzalne dochody; gospodarstwa domowe z osobą bezrobotną

Full Text:

PDF (Polish)

References


Ando A., Modigliani F. (1963), The Life – Cycle Hypothesis of Saving: Aggregate Implication and Tests, „American Economic Review”. t. 53.

Carroll Ch. (1997), The Buffer-Stock Theory of Saving and the Life Cycle/Permanent Income Hypothesis, “Quarterly Journal of Economics”, 112 (1).

Friedman M. (1957), A Theory of Consumption Function, Princeton University Press, Princeton.

Furnham A., Argyle M. (1998), The Psychology of Money, London, Routledge.

Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, “Econometrica”, Vol. 47, No. 2.

Kahneman D., Tversky A. (1984), Choices, Values and Frames, “American Psychologist”, Vol. 39, No. 4.

Katona G. (1968), Consumer Behavior. Theory and Findings on Expectations and Aspirations, “The American Economic Review”, No 2.

Katona G. (1975), Psychological Economics, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam-London-New York.

Kimbal M. (1990), Precautionary Saving in the Small and the Large, “Econometrica”, Vol. 58, No. 1.

Keynes J.M. (2003), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.

Leland H. (1968), Saving and Uncertainty: The Precautionary Demand for Saving, “Quarterly Journal of Economics”, Vol. 82, No. 3.

Liberda B. (2000), Oszczędzanie w gospodarce polskiej: teorie i fakty, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.

Lunt P., Livingstone S. (1995), Psychological, social and economic determinants of saving: Comparing recurrent and total savings, “Journal of Economic Psychology”, No. 12.

Modigliani F., (1986) Life Cycle, Individual Thrift and the Wealth of Nations, “The American Economic Review”, Vol. 76, No. 3.

Thaler R.M., Shefrin H.M. (1981), An Economic Theory of Self-Control, „Journal of Policy Economy” 1981, Vol. 89,No. 2.

Thaler R.H. (1986), The Psychology of Economics Conference Handbook, “Journal of Business”, Vol. 59, No. 4, Part 2.

Thaler R.M., Shefrin H.M. (1988), The Behavioral Life-Cycle Hypothesis, “Economics Inquiry”, Vol. 26, No. 4.

Tversky A., Kahneman D. (1992), Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty, “Journal of Risk and Uncertainty”, Vol. 5, No. 4.

Veblen T. (1971), Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa.

Zalega T. (2007), Konsumpcja – podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.

Zalega T. (2008), Konsumpcja gospodarstw domowych o niepewnych dochodach, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Zalega T. (20011), Mikroekonomia współczesna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.

Zalega T. (2012), Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele, PWE, Warszawa.
p-ISSN 2083-1277
e-ISSN 2353-1827

Partnerzy platformy czasopism