Kryzys gospodarczy a sytuacja na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2011

Mariusz Zieliński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2012.009

Abstract


Artykuł analizuje wpływ warunków koniunkturalnych na rynek pracy. Podstawowym celem artykułu jest określenie głównych trendów na rynku pracy w Polsce i innych wybranych krajach Unii Europejskiej. Problem badawczy został sformułowany następująco: kryzys gospodarczy w poważny sposób wpływa na zmiany w poziomie i strukturze zatrudnienia i bezrobocia. Część teoretyczna artykułu przedstawia charakterystykę zmian na rynku pracy, z punktu widzenia makroekonomicznego oraz z perspektywy personalnych strategii przedsiębiorstw, zachodzące w czasie kryzysu gospodarczego. Część praktyczna artykułu jest oparta na metodzie analizy statystycznej. Analiza statystyczne dotyczy zmian w: poziomie i strukturze zatrudnienia (zwłaszcza poziomu pracujących w niepełnym wymiarze, czasowo, samozatrudnionych) oraz poziomie i strukturze bezrobocia (zwłaszcza poziomu bezrobocia długookresowego i bezrobocia osób młodych). Dane statystyczne wskazują, że kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej spowodował: spadek poziomu zatrudnienia, wzrost poziomu bezrobocia, poważne zmiany w strukturze zatrudnienia i bardzo małe zmiany w strukturze bezrobocia.


Keywords


rynek pracy; zatrudnienie; bezrobocie; kryzys gospodarczy; Unia Europejska

Full Text:

PDF (Polish)

References


Górska J. (2001), Planowanie sukcesji pracowników na wewnętrznym rynku pracy, [w:] K. Makowski (red.), Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, Poltext, Warszawa.

Kabaj M. (2001), Badanie bezrobocia długotrwałego, Raport IPiSS, z. 21, Warszawa.

Kalinowski M. (2004), Zwalnianie pracowników, [w:] W. Golnau (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu, Warszawa.

Kwiatkowski E., Kucharski L. (2009), Bezrobocie długookresowe w Polsce w latach 1995-2007, [w:] M. Ratajczak (red.), Polska transformacja- między teorią a praktyką, „Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu”, nr 118.

Lipka A. (2000), Strategie personalne firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.

Makowski K. (2001), Restrukturyzacja zatrudnienia, [w:] K. Makowski (red.), Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, Poltext, Warszawa.

Maksim M. (2001), Grupy celowe na rynku pracy w Polsce, „Rynek Pracy”, nr 2.

Orczyk J. (2004), Zmiany zakresu pojęcia „praca” a zatrudnienie, [w:] Z. Wiśniewski, A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł. (2002), Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych, Poltext, Warszawa.

Smith R., (1985) „What’s the Point. I’m no Use to Anybody”, The Psychological Consequences of Unemployment, “British Medical Journal”, Vol. 291.

Wiśniewski Z. (1999), Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, UMK, Toruń.

Zieliński M. (2008), Wpływ państwa na rynek pracy i decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorstw,. Politechnika Śląska, Gliwice.
p-ISSN 2083-1277
e-ISSN 2353-1827

Partnerzy platformy czasopism