THE PROPERTY MARKET IN POLAND AS AN AREA OF INVESTMENT ACTIVITY OF FOREIGNERS

Dorota Sobol

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2011.014

Abstract


The aim of this paper is to identify and evaluate the activities of foreign entities in the Polish real estate market. The first part discusses the procedure and the legal requirements placed on foreigners, In turn, the second part presented the scale and structure of civil law real estate transactions involving foreigners. The author used the data from the annual reports on the realization of the act of 24 March 1920  on real estate acquisition by foreigners prepared by the Ministry of Interior and Administration. The subject of the analysis were the such indices as: the number of  permits and total area of the acquired property (including: property type,  investor's country of origin and their legal status) in the years 2004-2009. There is also shown the share of foreigners in the sale of real estate transactions in Poland in the years 2006-2008.

Keywords


the property market; investment; foreigners

Full Text:

PDF (Polish)

References


Encyklopedia prawna (1999), Kalina-Prasznic U. (red.), Wyd. C. H. Beck, Warszawa.

Hartwich F. (2004), Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Wyd. C.H. BECK, Warszawa.

Hartwich F. (2010), Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Wyd. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.

Nosek W. (2006), Nieruchomości – zarys ogólny problematyki, [w:] Kisilowska H. (red.), Nieruchomość – zagadnienia prawne, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa.

Możdżeń-Marcinkowski M. (2006), Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Wyd. Zakamycze, Kraków.

Surowiec S. (2003), Gospodarowanie nieruchomościami będącymi w Zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.

Skoczylas J. J. (2005), Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców. Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa.

Szafrański D. (2000), Nabywanie nieruchomości położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez cudzoziemców, [w:] C. Herma (red.), Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców – aspekty prawne i negocjacyjne, Wyd. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.

Sztyk R. (1996), Nowe zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, Rejent Nr 7 – 8.

Zarębski M. (2002), Bariery i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie regionu konińskiego). Wyd. UMK, Toruń.

Zdyb M. (2000), Prawo działalności gospodarczej – komentarz, Wyd. Zakamycze, Kraków.

Raporty

European Attractiveness Survey, Ernst & Young, 2010.

Sprawozdanie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2009 r. ustawy z dnia 24. marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Warszawa, marzec 2010.

Sprawozdanie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2008 r. ustawy z dnia 24. marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Warszawa, marzec 2009.

Sprawozdanie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2007 r. ustawy z dnia 24. marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Warszawa, marzec 2008.

Sprawozdanie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2006 r. ustawy z dnia 24. marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Warszawa, marzec 2007.

Sprawozdanie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2005 r. ustawy z dnia 24. marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Warszawa, marzec 2006.

Sprawozdanie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2004 r. ustawy z dnia 24. marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Warszawa, marzec 2005.

Akty prawne

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276).
p-ISSN 2083-1277
e-ISSN 2353-1827

Partnerzy platformy czasopism