Louvain Edition of the Vulgate and the New Testament in the Translation by Jakub Wujek from 1593 Study of Matthew 16:13–20

Paulina Nicko­-Stępień

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OiRwP.2017.SI.07

Abstrakt


The article is devoted to the influence of the Louvain edition of the Vulgate on the workshop of Jakub Wujek, one of the most famous sixteenth-century translators of the Bible. This relationship is shown based on the example of the pericope concerning the promise of the primacy of St. Peter from Matthew 16:13‒20. Until now, studies of the method of the Jesuit from Wągrowiec have availed themselves at random of various editions of the Vulgate (different from those used by the translator, including even modern translations), leading to erroneous conclusions about his workshop. The article comprises the exact editions on which Wujek based his work. This method enabled the discovery that the marginal notes added to the text by the translator were not compiled by him, but transcribed from the Louvain edition of the Vulgate.

Słowa kluczowe


Jakub Wujek; Bible translations; Louvain edition of the Vulgate; Protestant Reformation; primacy of St. Peter; Gospel according to Matthew

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Biblia Sacra Hebraice, Chaldaice, Graece et Latine. Philippi II Reg. Cathol. Pietate Et Studio Ad Sacrosanctae Ecclesiae Usum, vol. 1–8 (Antverpiae, 1569–1572)

Biblia sacra: Quid in hac ediotione a Theologis Louaniensibus praesitum sit, paolo post indicator (Antverpiae: K. Plantinus, 1574)

Biblia to iest Księgi Starego y Nowego Testamentu według Łacińskiego przekładu starego, w kośćiele powszechnym przyiętego, na Polski ięzyk z nowu z pilnośćią przełożone. Z dokładaniem textu Żydowskiego y Greckiego, y z wykładem Katholickim, trudnieyszych mieysc, do obrony Wiary świętej i powszechney przeciw kacerztwom tych czasów należących. Przez D. Jakuba Wuyka z Wągrowca Theologa Societatis Iesu. W Krakowie, Roku Pańskiego M.D.XCIX, ed. I. Kwilecka, H. Rothe (Padeborn, München and Wien, 2010; Biblia Slavica. Polnische Bibeln, V/1–2)

Bieńkowska D., “Jak Jakub Wujek Pismo Święte na język polski przekładał (O warsztacie tłumacza i technice przez niego stosowanej),” Bobolanum 9 (1998)

Bieńkowska D., “Rola glos marginalnych w przekładzie Biblii J. Wujka,” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 23 (1990)

Bieńkowska D., Styl językowy przekładu Nowego Testamentu Jakuba Wujka (na materiale czterech Ewangelii) (Łódź, 1992)

Czerniatowicz J., Niektóre problemy naukowe grecystyki w pracach biblistów polskich XVI i XVII wieku. Teksty greckie a polskie przekłady (Wrocław, 1969; Monografie w Dziejów Nauki i Techniki, vol. 53)

Kossowska M., Biblia w języku polskim, vol. 1 (Poznań, 1968)

Kuźmina D., Jakub Wujek (1541–1597). Pisarz, tłumacz i misjonarz (Warszawa, 2004)

Langkammer H., “Przekład Biblii Wujka na tle zmagań i potrzeb religijno-teologicznych ówczesnego Kościoła w Polsce,” Bobolanum 9 (1998)

Moszyński L. “Stworzenie świata (Gn 1,1–31) w przekładzie Wujka z Wulgaty (1599) i Budnego z hebrajskiego (1572),” in: Jan Jakub Wujek. Tłumacz Biblii na język polski. W czterechsetną rocznicę wydania Nowego Testamentu 1593–1993. Księga referatów wygłoszonych na konferencji 26 kwietnia 1993 (Łódź, 1994)

Nowy Testament Pana naszego IESVSA CHRISTVSA. Z nowu z Laćińskiego y z Gręckiego na Polskie wiernie a szczyrze przełożony: y Argumentami abo Summariuszami każdych Kśiąg / y Rozdźiałow / y Annotacyami po brzegach obiaśniony. Przydane są Nauki y Przestrogi mało nie za każdym Rozdźiałem: Porownanie Ewangelistow SS. Dźieie y drogi rozmaite Piotra y Pawła S. y Regestr rzeczy głownieyszych na końcu. Przez D. Iakvba Wvyka, Theologa Societatis Iesv. Z dozwoleniem Starszych. Pod rozsądek Kośćioła S. Powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże (Kraków, 1593)

Pietkiewicz R., W poszukiwaniu “szczyrego” Słowa Bożego. Recepcja zachodnioeuropejskiej hebraistyki w studiach chrześcijańskich w Rzeczypospolitej dobry renesansu (Wrocław, 2011; Rozprawy naukowe PWT, vol. 86)

Sawicki S., “Biblia Wujka w kulturze polskiej,” Studia Gnieźnieńskie 1 (1975)

Siatkowska E., “Samodzielność przekładu Nowego Testamentu przez Jakuba Wujka, Jana Blahoslava i Michała Frencla,” in: Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa, vol. 1, ed. M. Kamińska, E. Małek (Łódź, 1992)

Sobczykowa J., Myśl o języku w komentarzu biblijnym ks. Jakuba Wujka (Katowice, 2001)

Voste G., “La volgata al Concilio di Trento,” Biblica 27 (1946)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism