Sprawy duszpasterskie oraz związane z religijnością i obrzędowością w siedemnastowiecznym Kazimierzu według relacji Stefana Ranatowicza CRL

Małgorzata Pęgier

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OiRwP.2017.09

Abstrakt


Artykuł prezentuje zagadnienia o charakterze duszpasterskim oraz opis obyczajów i obrzędów religijnych w zakonie kanoników regularnych laterańskich kongregacji Bożego Ciała na podkrakowskim Kazimierzu, a także dotyczących życia siedemnastowiecznego społeczeństwa. Stefan Ranatowicz (1617–1694) był zakonnikiem ze zgromadzenia kanoników regularnych i kronikarzem tejże kongregacji. Opisy zamieszczonych w tekście wydarzeń są barwne i obfitują w liczne szczegóły, nieomawiane w innych źródłach, stanowiąc cenny materiał do dalszych badań nad historią i kulturą siedemnastowiecznego Krakowa i Kazimierza.

 

The article deals with pastoral issues and presents customs and religious ceremonies in the Corpus Christi Monastery of the Order of Canons Regular of the Lateran at Kazimierz near Cracow, at the same time paintings the image of life of the seventeenth-century society. Stefan Ranatowicz (1617–1694) was a seventeenth-century canon and chronicler of his congregation. Descriptions of events presented in the text are vivid and rich in details – and since they are not discussed in other sources, they make a valuable material for further studies into the history and culture of seventeenth-century Cracow and Kazimierz.


Słowa kluczowe


historiografia klasztorna; kanonikat regularny; duszpasterstwo; obrzędowość; obyczajowość; kronikarstwo siedemnastowieczne; monastic historiography; regular canonry; ministry; religious rituals; customs; seventeenth-century chronicles

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, Kraków w wiekach XVI–XVIII, wyd. 2 popr. i uzup., Kraków 1994 (Dzieje Krakowa, t. 2)

J. A. Błachut, M. Bartynowski, W pięćsetną rocznicę założenia klasztoru Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie (1405–1905). Szkice dziejów opactwa XX. Kanoników Regularnych Laterańskich, Kraków 1905

F. Klein, Kraków za czasów szwedzkich (z kroniki ks. Kanoników Regularnych przy kościele Bożego Ciała na Kazimierzu), „Głos Narodu” 27 III 1914, nr 70; 28 III 1914, nr 71

K. Łatak, Ksiądz Stefan Ranatowicz CRL (1617–1694). Barokowy kronikarz i pisarz klasztorny, Kraków 2010

K. Łatak, Odsiecz Wiedeńska w relacji księdza Stefana Ranatowicza CRL, w: Sic erat in fatis. Studia i szkice historyczne dedykowane profesorowi Bogdanowi Rokowi, t. 1, red. E. Kościk i in., Toruń 2012, s. 227–238

J. Mitkowski, Wstęp, w: Stefana Ranatowicza opisanie inkursji Szwedów do Polski i do Krakowa (1655–1657), wyd. J. Mitkowski, Kraków 1958

Opisanie inkursyjej Szwedów do Polski, i do Krakowa, w: S. Ranatowicz, Casimiriae civitatis, urbi Cracoviensi confrontatae, origo. In eaque ecclesiarum erectiones et religiosorum fundationes, nec non series, vitae, res gestae praepositorum conventus Canonicorum Regularium Lateranensium s[ancti] Augustini ad Ecclesiam s[acratis]s[imi] Corporis Christi, [Kraków 1658–1693], BJ, sygn. 3742 III, k. 140–142

S. Ranatowicz, Casimiriae civitatis, urbi Cracoviensi confrontatae, origo. In eaque ecclesiarum erectiones et religiosorum fundationes, nec non series, vitae, res gestae praepositorum conventus Canonicorum Regularium Lateranensium s[ancti] Augustini ad Ecclesiam s[acratis]s[imi] Corporis Christi, [Kraków 1658–1693], BJ, sygn. 3742 III

S. Ranatowicz, Jasna pochodnia życia apostolskiego. Żywot świątobliwy Stanisława Kazimierczyka, Kraków 1660

W. Urban, Sprawa Malcherowej, w: idem, Dwa szkice z dziejów reformacji, Kielce 1991, s. 25–29, przyp. na s. 66–68 (przedruk w: idem, Et haec facienda, et illa non omittenda. Profesor Wacław Urban w swych dziełach wybranych, Warszawa 2012, s. 63–67)

A. Witkowska, J. Nastalska, Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne, t. 1: Słownik hagiografów polskich, t. 2: Bibliografia hagiografii staropolskiej, Lublin 2007

H. D. Wojtyska, Duchowość kanoników regularnych, „Saeculum Christianum”, 3, 1996, s. 125–130


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism