Przyczynek do sprawy narodowości Marcina Siennika

Zbigniew Bela

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OiRwP.2016.05

Abstrakt


Celem artykułu jest wzbogacenie wiedzy o niemieckich korzeniach Marcina Siennika poprzez, między innymi, opis jego protestanckich wierzeń, które wpłynęły na sposób, w jaki na polski przetłumaczone zostały fragmenty Sekretów Aleksego z Piemontu, w oryginale napisanych po włosku. Artykuł prezentuje też poglądy i poczynania Sebastiana Śleszkowskiego, wydawcy drugiego wydania polskiego tłumaczenia Sekretów (Kraków, 1620).

The aim of the article is to supplement the knowledge of the German origin of Marcin Siennik by, among many other things, the information concerning his Protestant denomination, which influenced the way in which some fragments of the originally Italian The Secrects of the Reverend Maister Alexis of Piemont (Venice, 1555) were translated into Polish, and at the same time to present the views and doings of Sebastian Śleszkowski, the publisher of the second edition of the Polish translation of The Secrets (Kraków, 1620).


Słowa kluczowe


Marcin Siennik; tajemnice; sekrety; narodowość; protestant; katolik; Sebastian Śleszkowski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


F. Bentkowski, Historia literatury polskiej, Warszawa–Wilno 1814

A. Brückner, Dzieje literatury polskiej w zarysie, Warszawa 1903

A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1985

K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 28, Kraków 1939

S. Falimirz, O ziołach i o mocy ich, Kraków 1534

F. Giedroyć, Źródła biograficzno-bibliograficzne do dziejów medycyny w dawnej Polsce, Warszawa 1911

B. Górnicki, Zarys piśmiennictwa pediatrycznego do roku 1600, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, 18, 1939–1945

M. Karpluk, Kulturowo-antroponimiczne elementy w staropolskich nazwach ziół, w: V Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. Poznań, 3–5 września 1985. Księga referatów, red. K. Zierhoffer, Poznań 1988 (Filologia Polska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 34)

S. Kośmiński, Słownik lekarzów polskich, Warszawa 1883

F. Przyłubski, Opowieść o Lindem i jego Słowniku, Warszawa 1955 Pseudo-Albert Wielki, De secretis mulierum, Amsterdam 1669

Pseudo-Albert Wielki, Von den Geheimnissen derer Weiber: wie auch von den Tugenden derer Kreüter, Steine und Thiere, und den Wunderwercken der Welt, Nürnberg 1707

Pseudo-Albert Wielki, The Booke of Secrets – of the Vertues of Herbes, Stones, and certain Beastes. Also a Booke of the same author of the marvaylous thinges of the world, and of certaine effects caused of certaine Beastes, London 1570

R. Rembieliński, B. Kuźnicka, Historia farmacji, Warszawa 1972

Secreti dell reverendo donn Alessio Piemontese, Venetia 1555

M. Siennik, Herbarz, to iest ziół tutecznych, postronnych i zamorskich opisanie, Kraków 1568

M. Siennik, Lekarstwa doświadczone, które zebrał uczony lekarz P. Jana Pileckiego, Kraków 1564

M. Siennik, Nauka iako brzemienne panie sprawiać się mają nosząc płód, iako się też ku rodzeniu i przy rodzeniu rządzić. Też nauka pomocnicza ktemu iako po tym dziatki chować i choroby ich leczyć, Kraków 1568

M. Siennik, Nauka rządzenia ciał człowieczych, tudzież sprawa używności ich, a iako się człowiek szkodliwym żądzom cielesnym sprzeciwić a bronić ma dla zdrowia, Kraków 1564

M. Siennik (tłum.), Alexego Pedemontana księgi siedmioro Taiemnic [– –] Przedmowa do czytelnika, w: idem, Herbarz, to iest ziół tutecznych, postronnych i zamorskich opisanie, Kraków 1568

M. Siennik (tłum.), Historia wdzięczna a szlachetna o pięknej Meluzynie, Kraków 1569

M. Siennik (tłum.), Judicium abo rozsądek doskonały z gwiazdarskiej nauki, Kraków 1572

M. Siennik (tłum.), Koncilium Trydentskiego wyroki i ustawy dla ludu pospolitego, Kraków 1565

M. Siennik (tłum.), Sposób a porządek słusznego modlenia według nauki starych nauczycielów świętych, Kraków 1566

H. Spiczyński, O ziołach tutecznych, postronnych i zamorskich i o mocy ich [– –], Kraków 1542

J. Szostak, Lekoznastwo i aptekarstwo na podstawie analizy szesnastowiecznych zielników Stefana Falimirza, Hieronima Spiczyńskiego i Marcina Siennika, t. 1–2, Wrocław 1975, mps pracy doktorskiej, Muzeum Farmacji UJ

S. Śleszkowski, Alexego Pedemontana Medyka i Philosopha Tajemnice, Kraków 1620

S. Śleszkowski, Dostateczna genealogia żydowska, a zatym i przedniejsze ustawy talmudu żydowskiego [– –] o niewypowiedzianych złościach i niezliczonych zbrodniach żydowskich [– –] prawda nieomylna [– –], Kraków 1622

S. Śleszkowski, Jasne dowody o doktorach żydowskich, że nie tylko duszę, ale i ciało w niebezpieczeństwo zginienia wiecznego wdają, którzy żydów, tatarów i innych niewiernych przeciwko zakazaniu Kościoła Świętego Powszechnego za lekarzów używają [– –], Kraków 1623

S. Śleszkowski, Odkrycie zdrad, złośliwych ceremonij, tajemnych rad, praktyk szkodliwych rzeczypospolitej i straszliwych zamysłów żydowskich [– –], Braniewo 1621

S. Śleszkowski, O ustrzeżeniu i leczeniu morowego powietrza, Kalisz 1623

S. Śleszkowski, Praxis phlebotomiae, Kraków 1615

S. Śleszkowski, Tetras operum medicorum, Kraków 1618

J. Wecker (tłum.), Kunst Buch. Dess Wolerfaren Herren Alexii Pedemontani von mancherley nutzlichen unnd bewerten Secreten oder Künsten jetz neuwlich auss Welscher unnd Lateinischer sprach in Teutsch gebracht durch Doctor Hans Jacob Wecker Stattartzet zł Colmar, Basel 1569

J. Wonnecke, Hortus Sanitatis, Moguncja 1491

J. Wujek, Biblia, Kraków 1599


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism