„Grzeczny dysydent”? O pracy Dariusza M. Bryćko, The Irenic Calvinism of Daniel Kałaj (d. 1681). A Study in the History and Theology of the Polish‑Lithuanian Reformation

Maciej Ptaszyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OiRwP.2014.08

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akta Synodów Różnowierczych, wyd. M. Sipayłło, Warszawa 1972, Wydawnictwo UW, t. 2.

Bartel Oskar, Jan Łaski, Warszawa 1999, Neriton.

Bidlo Jaroslav, Jednota bratrska v prvnim vyhnanství, t. 2 [1561 1573], Praha 1903, Bursik and Kohout.

Bryćko Dariusz M., Polski kalwinizm i irenizm w drugiej połowie XVII w. Współczesne wydanie i omowienie dzieła Daniela Kałaja pt. „Przyjacielska rozmowa ministra ewangelickiego z księdzem katolickim”, [w:] Reformacja w dawnej Rzeczypospolitej i jej europejskie konteksty, wyd. Piotr Wilczek i in., Warszawa 2010, Sub Lupa, s. 142 144.

Bryćko Dariusz M., The Irenic Calvinism of Daniel Kałaj (d. 1681). A Study in the History and Theology of the Polish Lithuanian Reformation, Gottingen 2012, Vandenhoeck & Ruprecht, Refo500 Academic Studies, 4.

Darowski Roman, Szczepanowice nad Dunajcem. Dzieje wsi katolickiej i gminy kalwińskiej, Kraków 1993, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Instytut Kultury Religijnej.

Die Synoden der Kirche Augsburgischer Konfession in Grospolen im 16., 17. Und 18. Jahrhundert, hrsg. von Gottfried Smend, „Jahrbuch des Theologischen Seminars der Unierten Evangelischen Kirche in Polen”, 2, Posen 1930, s. 138-170.

Filozofia i myśl społeczna XVII wieku, cz. 2, oprac. Z. Ogonowski, Warszawa 1979, PWN.

Gmiterek Henryk, Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej. Połowa XVI połowa XVII wieku, Lublin 1987, UMCS.

Halecki Oskar, Zgoda sandomierska 1570 r.: jej geneza i znaczenie w dziejach reformacyi polskiej za Zygmunta Augusta, Warszawa 1915, Gebethner i Wolff.

Koch Ernst, Die Theologie der Confessio Helvetica Posterior, Neukirchen Vluyn 1968, Neukirchener Verlag des Erziehungsvereins.

Konfesja Sandomierska, kom. Krystyna Długosz Kurczabowa, Warszawa 1995, Wydawnictwo Naukowe Semper.

Kościelak Sławomir, Katolicy w protestanckim Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku, Gdańsk 2012, Wydawnictwo UG.

Lehmann Jerzy, Konfesja sandomierska na tle innych wyznań, Warszawa 1937.

Müller Michael G., Zweite Reformation und städtische Autonomie im KöniglichenPreusen: Danzig, Elbing und Thorn in der Epoche der Konfessionalisierung (1557 1660), Berlin 1997, Akademie Verlag.

Petkūnas Darius, Holy Communion Rites in the Polish and Lithuanian Reformed Agendas of the 16th and Early 17th Centuries, Klaipėda 2007, Klaipėdos Universitetas.

Petkūnas Darius, The Consensus of Sandomierz: An Early Attempt to Create a Unified Protestant Church in 16th Century Poland and Lithuania, „Concordia Theological Quarterly”, 73, 2009, s. 317 346.

Ptaszyński Maciej, Szlichtyng Jonasz, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 48, cz. 3, z. 198, Warszawa-Kraków 2012-2013, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, s. 398 403.

Raitt Jill, Metonymy and Relation in the Eucharistic Theology of Theodore Beza and its Reception in the Seventeenth Century, [w:] Theodore de Beze, Reformateur et Homme de Lettres, ed. Irene Backus, Paris 2006, Presses Universitaires de Frances, s. 295 307.

Reformierte Bekenntnisschriften, Bd. 3, T. 1, hrsg. von A. Mühling, P. Opitz, Neukirchen 2012, Neukirchener Theologie.

Tazbir Janusz, Kałaj Daniel, PSB, t. 11, Wrocław 1964-1965, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 503.

Tworek Stanisław, Kontakty alumnów kalwińskich prowincji małopolskiej z ośrodkami zagranicznymi do połowy XVIII wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska”, Sectio F, 20, 1965, s. 75 93.

Tworek Stanisław, Materiały do dziejów kalwinizmu w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, XIV, 1969, s. 199 215.

Tworek Stanisław, Szkolnictwo kalwińskie w Małopolsce i jego związki z innymi ośrodkami w kraju i za granicą w XVI XVII w., Lublin 1966, UMCS.

Wajsblum Marek, Ex regestro arianismi: szkice z dziejow upadku protestantyzmu w Małopolsce, „Reformacja w Polsce”, IX X, 1937 1939, s. 89 408.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism