Opatrzność i wróg. O Janie Zawickim i jego tragedii Jeftes

Jarosław Bedyniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OiRwP.2011.03

Abstrakt


Providence and the Enemy. About Jan Zawicki and his Tragedy Jeftes

The article is devoted to the tragedy Jeftes by Jan Zawicki, which is the translation of the drama Jephthtes, sive votum written in Latin by the Scottish humanist, George Buchanan. Jan Zawicki was a poet living at the end of XVI c. He was a student of the Cracow Academy and was expelled for many offences recorded in the Acta rectoraria ab anno 1580 ad annum 1618. The author also wrote the cycle of songs known as Charites słowieńskie. The tragedy Jeftes by Jan Zawicki shows parallels and connections in the areas of Theme and topic, with another Polish drama, entitled Jefte, which was staged in the presence of bishop Baranowski in Pułtusk on the 23rd of August, 1599. The article shows features of the style of the author of the Polish translation and describes issues related to the philosophical and theological tissue of this translation.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abramowska Janina, Ład i Fortuna. O tragedii renesansowej w Polsce, Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich, Wrocław 1974 („Studia Staropolskie”, t. XL).

Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. III: Ab anno 1551 ad annum 1606, editionem curavit A. Chmiel, Academia Litterarum Cracoviensis, Cracoviae 1904

Barycz Henryk, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce Odrodzenia, b. wyd., Kraków 1935.

Estreicher Karol, Bibliografia polska, t. XXXIV, z. 2, Wydaw. UJ, Kraków 2000.

Grabowiecki Sebastian, Rymy duchowne, wyd. K. Mrówcewicz, IBL, Warszawa 1996.

Gruszecki Stefan, Miński Stanisław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXI/1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976, s. 320–322.

Hahn Wiktor, Literatura dramatyczna w Polsce XVI wieku, Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej, Lwów 1906.

Hanusiewicz-Lavallee Mirosława, Tragedia rozumu i pobożności. „Jephthes Buchanana-Zawickiego, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 2008, LII, s. 27–50.

Kaczmarek Marian, Bitwa pod Byczyną w literaturze polskiej, w: Bitwa pod Byczyną w 1588 roku. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Byczynie w 400-lecie zwycięstwa Jana Zamoyskiego nad Maksymilianem Habsburgiem, red. M. Lis, WOINTE, Opole 1990, s. 77–93.

Karpiński Adam, Renesans, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Kitowicz Jędrzej, Opis obyczajów za panowania Augusta III, oprac. R. Pollak, wyd. 3 przejrzane, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970.

Kochanowski Jan, Psałterz Dawidów, oprac. J. Ziomek, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1960.

Kochanowski Jan, Treny, oprac. J. Pelc, wyd. 15 zmien., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986.

Lasocińska Estera, „Cnota sama z mądrością jest naszym żywotem”. Stoickie pojęcie cnoty w poezji polskiej XVII wieku, IBL PAN Warszawa 2003 („Studia Staropolskie. Series „Nova”, t. VI).

Leksykon postaci biblijnych. Ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz sztukach plastycznych, red. M. Baian, współprac. U. Kraut, I. Lenz, przeł. J. Zychowicz, "Znak", Kraków 1995.

Łempicki Stanisław, Mecenat wielkiego kanclerza. Studia o Janie Zamoyskim, wybór i wstęp S. Grzybowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980.

Łempicki Stanisław, Medyceusz polski XVI w. (Rzecz o mecenacie Jana Zamoyskiego), b. wyd., Zamość 1929.

Łempicki Stanisław, Renesans i humanizm w Polsce. Materiały do studiów, wstęp K. Budzyk, "Czytelnik", Warszawa 1952.

Niebelska Barbara, Cudowność, paralogizm i koncept, w: Koncept w kulturze staropolskiej, red. L. Ślęk, A. Karpiński, W. Pawlak, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2005, s. 29–45.

Nowak-Dłużewski Juliusz, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Zygmunt III, "PAX", Warszawa 1971.

Paprocki Bartosz, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. J. Turowski, Wydaw. Biblioteki Polskiej, Kraków 1858–1860.

Pelc Janusz, Jan Kochanowski w tradycjach literatury polskiej (od XVI do połowy XVIII w.), Wydaw. IBL: "Pro Cultura Litteraria, Warszawa 1965.

Pikor Wojciech, Jefte – paradygmat niespełnionego władcy (Sdz 10, 6–12, 7), „Roczniki Teologiczne”, 2006, LIII, z. 1, s. 35–57.

Poetyka okresu renesansu. Antologia, wybór, wstęp i oprac. E. Sarnowska-Temeriusz, przypisy J. Mańkowski, E. Sarnowska-Temeriusz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982.

Ryszka-Kurczab Magdalena, Literackie i pozaliterackie konteksty szesnastowiecznej tragedii „Jephthes” George’a Buchanana / Jana Zawickiego, „Terminus” VII (2008), z. 1–2, s. 175-189.

Sokolski Jacek, Bogini. Pojęcie. Demon. Fortuna w dziełach autorów staropolskich, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.

Staropolska poezja ziemiańska. Antologia, oprac. J. S. Gruchała, S. Grzeszczuk, PIW, Warszawa 1988 („Biblioteka Poezji i Prozy”).

Staropolski dramat biblijny, t. V: Dramaty biblijne XVI wieku, TNKUL, Lublin 2000.

Studia teologiczne, t. III: Obraz Boga w Psałterzu, red. ks. A. Eckmann, ks. S. Łach, ks. A. Tronina, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1982.

Szarzyński Sęp Mikołaj, Poezje zebrane, wyd. R. Grześkowiak, A. Karpiński, współpr. K. Mrowcewicz, IBL, Warszawa 2001.

Weintraub Wiktor, Rzecz czarnoleska, Wydaw. Literackie, Kraków 1977.

Weintraub Wiktor, O poezji religijnej Jana Kochanowskiego, w: Polska liryka religijna, red. S. Sawicki, P. Nowaczyński, Wydawn. Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1983, s. 56–57.

Wroczyński Ryszard, Dzieje oświaty polskiej do roku 1795, PWN, Warszawa 1996, t. I


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism