Social media jako sieci obiegu przekazów medialnych

Jakub Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/NM.2012.001

Abstrakt


Artykuł dotyczy zmian sposobów organizacji i rozpowszechniania treści medialnych na początku XXI wieku, wywołanych rozwojem i upowszechnieniem tzw. social media (mediów społecznościowych, takich jak serwisy społecznościowe, blogi czy zbiorowości skupione wokół treści – content communities). Pierwsza część tekstu zawiera analizę problemów terminologicznych, związanych z poszczególnymi typami mediów w XXI wieku (klasyczna dychotomia media tradycyjne/ /nowe; pojęcie mediów głównonurtowych; granice desygnatu terminu social media). Kolejne części artykułu zawierają rozważania dotyczące kierunków i charakteru przesunięć w obiegu przekazów medialnych oraz ewentualnych zmian w statusie owych przekazów (problem wiarygodności treści zapośredniczonych przez social media). Ostatni fragment tekstu to rozważania na temat skutków oddziaływania algorytmów regulujących działanie mediów społecznościowych.


Słowa kluczowe


przekazy medialne; serwisy społecznościowe; social media; wiarygodność przekazów medialnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antony Mary Grace, Thomas Ryan J. 2010. ‘This is citizen journalism at its fi nest’: YouTube and the public sphere in the Oscar Grant shooting incident. „New Media & Society” vol. 12, no. 8, s. 1280–1296.

Benkler Yochai. 2008. Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Carpenter Serena. 2010. A study of content diversity in online citizen journalism and online newspaper articles. „New Media & Society” vol. 12, no. 7, s. 1065–1084. van Dijk Jan. 2010. Społeczne aspekty nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Drożdż Michał. 2010. Mediatyzacja życia – media masowe wobec procesów konwergencji. [W:] M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner (red.). Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków: Wydawnictwo NOMOS.

Kaplan Andreas M., Haenlein Michael. 2010. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. „Business Horizons” 53, s. 59–68.

Kapralska Łucja. 2010. O komunikacyjnych i integracyjnych funkcjach serwisów społecznościowych. [W:] M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner (red.). Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków: Wydawnictwo NOMOS.

Krzysztofek Kazimierz. 2007. Wprowadzenie. WEBski świat: mądrość tłumów sieciowych czy zbiorowe nieuctwo? [W:] A. Keen. Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Levinson Paul. 2010. Nowe nowe media. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Lister Martin, Dovey Jon, Giddings Seth, Grant Iain, Kelly Kieran. 2009. Nowe media. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Manovich Lev. 2006. Język nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

McQuail Denis. 2007. Teoria komunikowania masowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mersch Dieter. 2010. Teorie mediów. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Mitchelstein Eugenia, Boczkowski Pablo J. 2010. Online news conspumtion research: An assessment of past work and an agenda for the future. „New Media & Society” vol. 12, no. 7, s. 1085–1102.

Nowak Jakub. 2010. Nowy medialny ekosystem: zmiany wzorców obiegu przekazów w globalnym systemie medialnym wywołane rozwojem nowych mediów. [W:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.). Współczesne media – wolne media. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Pleszczyński Jan. 2010. Prawda i wiarygodność przekazu i komunikacji medialnej. [W:] M. Karwatowska, A. Siwiec (red.). Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku. Lublin: PWSZ w Chełmie.

Źródła internetowe

Berners-Lee Tim. 2010. Long Live the Web: A Call for Continued Open Standards and Neutrality. „Scientific American” 12. http://www.scientifi camerican.com/article.cfm?id=long-live-the-web, 21.04.2011.

Bowman Shayne, Willis Chris. 2003. We Media. How audiences are shaping the future of news and information. The Media Center at The American Press Institute. http://www.hypergene.net/wemedia/weblog.php, 21.04.2011.

boyd danah m., Ellison Nicole B. 2007. Social network sites: Defi nition, history, and scholarship. „Journal of Computer-Mediated Communication” 13 (1). http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html, 21.04.2011.

Filiciak Mirosław, Danielewicz Michał, Halawa Mateusz, Mazurek Paweł, Nowotny Agata. 2010. Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS. http://www.mim.swps.pl/, 21.04.2011.

Gillmor Dan. 2004. We the Media. Grassroots Journalism by the People, for the People. Sebastopol: O’Reilly Media. http://oreilly.com/catalog/wemedia/book/index.csp, 21.04.2011.

Hammond Tony, Hannay Timo, Lund Ben, Scott Joanna. 2005. Social Bookmarking Tools (I). A General Review. „D-Lib Magazine” vol. 11, no. 4. http://www.dlib.org/dlib/april05/hammond/04hammond.html, 21.04.2011.

Manovich Lev. 2008. Software takes command. http://lab.softwarestudies.com/ 2008/11/softbook.html, 21.04.2011.

MediaNews. 2011. Filmweb ma ponad 7 milionów użytkowników. http://www.medianews. com.pl/internet/10-internet/162-fi lmweb-ma-ponad-7-milionowuytkownikow, 21.04.2011.

Shirky Clay. 2002. Broadcast Institutions, Community Values. http://www.shirky. com/writings/broadcast_and_community.html, 21.04.2011.

Stelter Brian. 2008. Finding Political News Online, the Young Pass It On. „The New York Times” 27.03.2008. http://www.nytimes.com/2008/03/27/us/politics/ 27voters.html?_r=1&oref=slogin, 21.04.2011.

Sweetser Kaye. 2010. Credibility in Political Viral Video. http://mediaconvergence. org/blog/?p=876, 21.04.2011.

Wellman Barry. 2004. Connecting Community: On- and Off -line. „Contexts” 4, s. 22–28. http://homes.chass.utoronto.ca/~wellman/publications/, 21.04.2011.


Partnerzy platformy czasopism