Place of the elderly and diversity of their life situation in today’s society

Katarzyna Porzych, Anna Polak-Szabela, Kajetan Hadzik, Martyna Porzych, Kornelia Kędziora-Kornatowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/MBS.2015.016

Abstract


According to GUS data of December 2014, the share of the population aged 65 years and above in the total population of Poland in 2013 was 14.7% (every seventh citizen of the country). Forecasts for the upcoming years are as follows: in 2020 - 18.9%, in 2035 - 24.5% and in 2050 - 32.7%. The percentage of people aged 65 years and older is called aging of the population factor. Among these people, 35.81% are rural residents. In the cities, elderly population accounts for almost 16% of the whole population; in rural areas this number is significantly smaller and accounts for slightly more than 13% of the population. However, it is expected that due to growing migration, in a short time, most seniors will live in cities. As a result, the share of the elderly will exceed 30% in rural areas, while in the cities it will come close to 35%. The majority of the elderly are women (approx. 61%). This is due to the higher mortality of men - women now live five years longer on average. Forecasts indicate that in 30 years every third citizen of our country will belong to the group of older people [1, 2].


Keywords


life situation; elderly; society

Full Text:

PDF

References


- 1. GUS listopad 2014, Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski

w świetle prognozy na lata 2014-2050.

- 2. Stanisławski P.: Niewesołe życie staruszka. Integracja, 2002, 1, s.10-19.

- 3. Szatur-Jaworska B.: Sytuacja rodzinna i więzi rodzinne ludzi starych i osób na przedpolu starości. W: (red.) Więcek A., Błędowski P.: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2012, s. 419-448.

- 4. Grubasińska Z.: Domy pomocy społecznej w Polsce. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

- 5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Obserwatorium Integracji Społecznej. Opieka nad osobami niesamodzielnymi na przykładzie funkcjono-wania Domów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim. Białystok 2013/2014.

- 6. Susułowska M.: Psychologia starzenia się i starości. PWN, Warszawa 1989.

- 7. Olejniczak P.: Wsparcie społeczne i jego znaczenie dla osób starszych. Pielęgniarstwo i zdrowie publiczne. 2013: 3 (2) s. 183-188.

- 8. Orzechowska G.: Aktualne problemy gerontologii społecznej. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn 1999.

- 9. Tokaj A.: U progu starości. Wydawnictwo Eruditus, Poznań, 2000.

- 10. Rembowski J.: Psychologiczne problemy starzenia się człowieka. PWN, Warszawa – Poznań 1984.

- 11. Wierzba. A.: Starzenie się a problem utraty. Psychoterapia, 1998, 3, s. 21-29.

- 12. Pikuła N.: Senior w przestrzeni społecznej. Borgis, Warszawa 2013.

- 13. Węgrzyn K.: Miejsce ludzi starszych w zmieniającej się rodzinie – zarys problemu. Ann Med. Siles. 2002, s. 125-134.

- 14. Turner J., Helms D.: Rozwój człowieka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 1999.

- 15. Kaplan G.A., Shema S.J., Leite C.M.: Socjoeconomic determinants of psychological well-being: the role of income, income change, and income sources during the course of 29 years. Ann Epidemiol. 2008, 18, s. 531-537.

- 16. Zych A.A.: Człowiek wobec starości. Interart, Warszawa 1995.

- 17. GUS 2014, Emerytury i renty w 2014 roku.

- 18. Obraz typowego Polaka w starszym wieku. CEBOS, Warszawa 2010.


Partnerzy platformy czasopism