Zur textlinguistischen Perspektive auf die „Text/Bild-Sorten”

Anna Kapuścińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2018.019

Abstrakt


O gatunkach tekstów-obrazów z perspektywy lingwistyki tekstu

Celem artykułu jest refleksja nad podstawami teoretycznymi i potencjalną przydatnością koncepcji gatunków tekstów-obrazów. Jako teksty-obrazy w artykule rozumiane są za Cieszkowskim (2014: 41) takie jednostki, które nie zaliczają się ani do tekstów, ani do obrazów, a jednocześnie wykazują zarówno tekstowość jak i obrazowość. Ogólna tendencja do strukturyzowania obszaru badawczego określonej dyscypliny wyraźnie widoczna jest m. in. w lingwistyce tekstu. Typologizacja, która odnosi się do tekstów językowych, bywa podstawą do prób podzielenia w podobny sposób również jednostek pozajęzykowych. Przykładem jest oparta na założeniach lingwistyki obrazu typologia gatunków obrazów Stöckla (por. Stöckl 2004: 139-141). Artykuł stanowi próbę krytycznego spojrzenia na problematykę gatunków tekstów-obrazów na wybranych przykładach tekstów-obrazów w mediach masowych. Spojrzenie to stoi w opozycji do korzystnego metodologicznie, ale i upraszczającego podejścia, w myśl którego teksty-obrazy to po prostu mniej typowe teksty. Jednocześnie, wobec ogromnej dynamiki tego obszaru badawczego autorka stawia pytanie, w jakim stopniu powstanie takiej typologii mogłoby być przydatne przy opisie testów-obrazów.


Słowa kluczowe


„teksty-obrazy“; media; symulacja; semiotyka

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism