Kategoria płci w języku polskim

Jacek Perlin, Agnieszka Mielczarek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2014.041

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie opinii, że w języku polskim obok gramatycznej kategorii rodzaju występuje także gramatyczna kategoria płci. Obie kategorie są zwykle powiązane ze sobą, jednak czasem tworzą opozycję. Kategoria rodzaju jest kategorią rzeczownika i przymiotnika, a kategoria płci zaimka osobowego, przede wszystkim pierwszej, w mniejszym stopniu drugiej, jeszcze rzadziej trzeciej osoby. Wykładniki rodzaju znajdują odzwierciedlenie w formach paradygmatycznych rzeczowników i przymiotników, natomiast wykładniki płci ujawniają się w czasownikach i orzecznikach, stanowiąc przykład morfemów nie na swoim miejscu.

 


Słowa kluczowe


rodzaj gramatyczny w języku polskim; kategoria płci w języku polskim

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BAŃCZEROWSKI J., POGONOWSKI J., ZGÓŁKA T., 1982, Wstęp do językoznawstwa, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

BURGOS ECHAGÜE J., 2012, Lingüísitca contrastive vasco española, Cuadernos Ce-rvantes, Época II.

KOZIARSKI M., KRYSIAK A.P., 2012, Rodzaj gramatyczny rzeczownika jako nośnik informacji pozagramatycznej I. Przegląd literatury dotyczącej rodzaju gramatycznego, Investigationes Linguisticae XXVI, s. 20–38, [on-line], http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/pdf/Koziarski-26.pdf, [7.10.2014].

KUCAŁA M., 1978, Rodzaj gramatyczny w historii polszczyzny, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

LASKOWSKI R., 1999, Rodzaj gramatyczny, w: R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, wyd. 3 poprawione, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 207–213.

ŁAZIŃSKI M., 2006, O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

MAŃCZAK W., 1956, Ile rodzajów jest w polskim?, Język Polski XXXVI, z. 2, s. 116–121.

MARKOWSKI A. (red.), 2012, Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa: Wy-dawnictwo Naukowe PWN.

NOWOSAD-BAKALARCZYK M., 2009, Płeć a rodzaj gramatyczny we współczesnej polszczyźnie, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

PYCIA P., 2011, Płeć a język, Katowice: Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome.

SALONI Z., 1976, Kategoria rodzaju we współczesnym języku polskim, w: R. La-skowski (red.), Kategorie gramatyczne grup imiennych w języku polskim, Wro-cław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 43–78.

SALONI Z., 1988, O tzw. formach nieosobowych męskoosobowych w polszczyźnie, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XLI, s. 155–166.

STEFAŃCZYK W. T., 2007, Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

URBAŃCZYK S. (red.), 1991, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław: Zakład Naro-dowy im. Ossolińskich.

ZARON Z., 2001, Jeszcze o kategorii rodzaju. Podstawy charakterystyki gramatycznej, w: W. Gruszczyński (red.), Nie bez znaczenia… Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu z okazji jubileuszu 15 000 dni pracy naukowej, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 329–341.

ZARON Z., 2004, Aspekty funkcjonalne polskiej kategorii rodzaju. Charakterystyka fleksyjna, Warszawa–Puńsk: Wydawnictwo Aušra.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism