Jednostki języka fundowane na kształcie góra

Anna Bulińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2014.039

Abstrakt


Artykuł dotyczy problemu rejestracji jednostek języka fundowanych na kształcie góra. Autor przyjmuje koncepcję jednostki języka zaproponowaną przez Andrzeja Bogusławskiego (por. Bogusławski 1976) i próbuje znaleźć jednostki języka z ciągiem góra. Rezultatem przeprowadzonych analiz jest wyodrębnienie kilku jednostek języka. Autor wyodrębnia trzy homonimiczne jednostki języka o postaci góra czegoś oraz jednostki o kształcie góra i góry.


Słowa kluczowe


jednostka języka; jednostka leksykalna; leksykografia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BOGUSŁAWSKI A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka, Poradnik Języko-wy 8, s. 356–364.

BOGUSŁAWSKI A., 1988, Preliminaria gramatyki operacyjnej, Polonica XIII, s. 163–223.

BOGUSŁAWSKI A., 1996, Jeszcze o delimitacji bilateralnych wielkości językowych, w: E. Rzetelska-Feleszko (red.), Symbolae slavisticae. Dedykowane Pani Profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, s. 47–55.

GROCHOWSKI M., 1992, O metodzie wyjaśniania struktury semantycznej nazw sub-stancji naturalnych, w: J. Siatkowski, B. Galster (red.), Z polskich studiów slawi-stycznych. Seria VIII. Językoznawstwo, Warszawa: Wydawnictwo Energeia, Ko-mitet Słowianofilstwa i Komitet Językoznawstwa PAN, s. 69–74.

GRZEGORCZYKOWA R., 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warsza-wa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

InSJP: Internetowy Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl, [dostęp: 28.02.2012].

ISJP: Bańko M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, t. I–II, Warszawa: Wy-dawnictwo Naukowe PWN.

PSWP: Zgółkowa H. (red.), 1994–2003, Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. I–L, Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.

SE: Brückner A., 1985, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa: Wiedza Powszechna.

SJPD: Doroszewski W. (red.), 1958–1969, Słownik języka polskiego, t. I–XI, Warsza-wa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

SWJP: Dunaj B. (red.), 1996, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Wilga.

USJP: Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. I–IV, Warsza-wa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism