A sierpień zawsze dojrzewa na drzewach. Ile jednostek języka reprezentuje kształt dojrzeć?

Dorota Kruk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2014.036

Abstrakt


We współczesnych słownikach języka polskiego czasownik dojrzeć jest opisywany  jako wyrażenie wieloznaczne. Autorka artykułu podejmuje dyskusję z tym podejściem, stawiając sobie za cel poprawne wyróżnienie jednostek języka, które reprezentuje kształt dojrzeć. Skupia się przede wszystkim na liczbie miejsc obligatoryjnych otwieranych przez czasownik oraz na ich ograniczeniach selekcyjnych. Jako wynik analizy proponuje wyróżnienie trzech jednostek języka o kształcie [ktoś]dojrzał do [czegoś], [ktoś] dojrzał, [coś] dojrzało. 


Słowa kluczowe


dojrzeć; dojrzeć do; jednostka leksykalna; czasownik; pozycja syntaktyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boryś W., 2010, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków: Wydawnictwo

Literackie.

Dubisz S. (red.), 2008, Uniwersalny słownik języka polskiego [USJP], Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe PWN.

Duraj-Nowosielska I., 2007, Robić coś i coś powodować. Opozycja agentywności

i kauzatywności w języku polskim, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu

Warszawskiego.

Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S., 1981, Gramatyka historyczna

języka polskiego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kruk D., 2013, Charakterystyka diachroniczno-synchroniczna rzeczownika mężczyzna,

Poradnik Językowy 9, s. 76–88.

Leibn iz G. W., 1975, Tablice definicji, w: E. Janus (red.), Słownik i semantyka, Wrocław–

Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 8–90.

Wierzbicka A., 2010, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin: Wydawnictwo

UMCS.

Zaron Z., 2011, Ktoś to znaczy kto? O językowym

statusie roślin, Poradnik Językowy

, s. 121–130.

Żmigrodzki P. (red.), 2007–2012, Wielki słownik języka polskiego [WSJP] [on-line], http://www.wsjp.pl.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism