Jak Ferdinand de Saussure rozumiał przeciwstawienie „langue” i „parole”?

Bogdan Walczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2013.021

Abstrakt


Przedmiotem niniejszego artykułu jest interpretacja Saussure’owskich terminów „langue” i „parole”. „Cours de linguistique générale” Ferdinanda de Saussure’a, a także odpowiednie fragmenty historycznych kompendiów z zakresu językoznawstwa ogólnego, prowadzą autora do wniosku, że podczas gdy identyfikacja Saussure’owskiego „langue” jako systemu języka nie budzi poważnych zastrzeżeń, nie jest możliwe uzgodnienie Saussure’owskiego „parole” z nowoczesną koncepcją „tekstu”. Zdaniem autora najbardziej odpowiednim tłumaczeniem terminu „parole” będzie „użycie języka”, a od tego terminu można przejść do terminu „tekst”.


Słowa kluczowe


teoria języka; Ferdinand de Saussure; system językowy; tekst; langue; parole

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., 1976, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Coseriu E., 1952, Sistema, norma y habla, Montevideo: Universidad de la Republica, Facultad de Humanidades y Ciencias, Instituto de Filologia, Dept.de Lingüistica. Danka I., 1986, Języki anatolijskie, w: L. Bednarczuk (red.), Języki indoeuropejskie, t. 1, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 275–339.

Dobrzyńska T., 2001, Tekst, w: J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin: Wyd. UMCS, s. 293–314.

Gajda S., 2001, Gatunkowe wzorce wypowiedzi, w: J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin: Wyd. UMCS, s. 255–268.

Godel R., 1957, Les sources manuscrites de „Cours de linguistique générale de F. de Saussure”, Génève-Paris.

Heinz A., 1983, Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Mańczak W., 1996, Problemy językoznawstwa ogólnego, Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.

Migdał J., Walczak B., 2013, Czy Saussure’owska parole to tekst(y)?, w: U. Sokólska (red.), Tekst – akt mowy – gatunek wypowiedzi, Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, s. 13–21.

Milewski T., 1976, Językoznawstwo, wyd. VI, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Saussure F. de, 1961, Kurs językoznawstwa ogólnego, tłum. K. Kasprzyk, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Walczak B., 1998, Aperçu sur la culture de la langue en Pologne, w: A. Greule, F. Lebsanft (eds.), Europäische Sprachkultur und Sprachpflege, Tübingen: Gunter Narr Verlag, s. 153–167.

Walczak B., 2011, O społecznych zadaniach językoznawstwa polonistycznego, w: B. Pędzich, D. Zdunkiewicz-Jedynak (red.), Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (System – Teksty – Norma – Kodyfikacja), Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 33–41.

Walczak B., 2012, Aksjologia a językoznawstwo, w: M. Karwatowska, A. Siwiec (red.), Wartości i wartościowanie w badaniach nad językiem, Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie i Chełmskie Towarzystwo Naukowe, s. 20–29.

Walczak B., w druku, Est-ce la langue „tout ce que l’on dit et écrit”?

Weinsberg A., 1983, Językoznawstwo ogólne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Zdunkiewicz D., 2001, Akty mowy, w: J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin: Wyd. UMCS, s. 269–280.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism