O pragmatyzmie językowym w Szwajcarii w kontekście języka angielskiego: perspektywa makro-socjolingwistyczna

Agnieszka Stępkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2013.016

Abstrakt


Podejmując się analizy społecznej i językowej na poziomie makro, zamierzam zgłębić problem dotyczący postaw i wyborów językowych występujących na styku społeczeństwa i języka. Można przyjąć, że zagadnienia związane z zachowaniami językowymi, tj. postawami i reakcjami Szwajcarów wobec języka angielskiego, są wystarczająco rozwinięte, by móc poddać je szczegółowemu badaniu. Przyjmując takie założenie, przeprowadziłam badanie na reprezentatywnej próbie 400 respondentów – mieszkańców niemieckojęzycznego kantonu Zurych. Celem tego badania było ustalenie zakresu roli języka angielskiego w Szwajcarii. W badaniu przyjęłam perspektywę makro-socjolingwistyczną z wielojęzycznością w tle.

 


Słowa kluczowe


socjologia języka; postawy językowe; pragmatyzm językowy; Szwajcaria

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AGHEYISI R., FISHMAN J. A., 1970, Language attitude studies: A brief survey of met-hodological approaches, Anthropological Linguistics 12 (5), s. 137–157.

BOURDIEU P., 1991, Language and symbolic power, Cambridge: Polity Press.

CAMARTIN I., 1983, Mehrsprachigkeit mit Vorteilen, Der Staatsbürger 5, s. 18–22.

CATHOMAS B., 1981, Die Einstellungen der Rätoromanen zum Schwyzertütsch, Bulle-tin CILA 33, s. 105–117.

COOPER R. L., SECKBACH F., 1977, Economic incentives for the learning of a language of wider communication: A case study, w: J. A. Fishman, R. L. Cooper, A. W. Conrad (red.), The spread of English: The sociology of English as an addi-tional language, Rowley: Newbury House, s. 212–219.

COULMAS F. (red.), 1997, The handbook of sociolinguistics, Oxford: Blackwell.

DÜRMÜLLER U., 1986, The status of English in multilingual Switzerland, Bulletin CILA 44, s. 7–38.

DÜRMÜLLER U., 1989, Attitudes towards English as a possible lingua franca in Swit-zerland, York Papers in Linguistics 14, s. 3–17.

DÜRMÜLLER U., 1992, The changing status of English in Switzerland, w: U. Ammon, M. Hellinger (red.), Status change of languages, Berlin–New York: Mouton de Gruyter, s. 355–370.

DÜRMÜLLER U., 1994, Multilingual talk or English only? The Swiss experience, So-ciolinguistica 8, s. 44–64.

DÜRMÜLLER U., 2002, English in Switzerland: From foreign language to lingua franca, w: D. Allerton, P. Skandera, C. Tschichold (red.), Perspectives on English as a world language, Basel: Schwabe, s. 115–123.

FARAH I., 1997, Ethnography of communication, w: N. H. Hornberger, D. Corson (red.), Research methods in language and education. Encyclopedia of language and education, t. 8, Boston: Kluwer Academic Press, s. 125–133.

FASOLD R., 1984, The sociolinguistics of society, Oxford: Blackwell.

FISHMAN J. A., 1972a, Domains and the relationship between micro- and ma-cro-sociolinguistics, w: J. Gumperz, D. Hymes (red.) Directions in sociolinguistics: Ethnography of communication, New York: Holt, Rinehart and Winston, s. 435–453.

FISHMAN J. A., 1972b, The sociology of language: An interdisciplinary social science approach to language in society, Rowley: Newbury.

FISHMAN J. A., 1997, The sociology of language, w: N. Coupland, A. Jaworski (red.), Sociolinguistics: A reader and coursebook, London: Macmillan Press, s. 25–30.

GAL S., 2007, Multilingualism, w: C. Llamas, L. Mullany, P. Stockwell (red.), The Routledge companion to sociolinguistics, London–New York: Routledge, s. 149–156.

GARDNER R. CH., 1985, Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation, London: Edward Arnold.

GARDNER R. CH., LAMBERT W. E., 1972, Attitudes and motivation in second language learning, Rowley: Newbury House Publishers.

GARRETT P., 2007, Language attitudes, w: C. Llamas, L. Mullany, P. Stockwell (red.), The Routledge companion to sociolinguistics, London–New York: Routledge, s. 116–121.

GARRETT P., COUPLAND N., WILLIAMS A., 2006, Investigating language attitudes: Social meanings of dialect, ethnicity and performance, Cardiff: University of Wa-les Press.

GRADDOL D., 2001, The future of English as a European language, The European English Messenger 10 (2), s. 47–55.

GRADDOL D., 2006, English next: Why global English may mean the end of ‘English as a foreign language’, London: British Council.

GRIN F., 2001, English as economic value: Facts and fallacies, World Englishes 20, s. 65–78.

HERMAN S., 1970, Explorations in the social psychology of language choice, w: J. A. Fishman (red.), Readings in the sociology of language, Paris: Mouton, s. 492–511.

KIRKPATRICK A., 2006, Which model of English: Native speaker, nativized or lingua franca?, w: M. Saraceni, R. Rubdy (red.), English in the world: Global rules, global

roles, London: Continuum Press, s. 71–83.

KRISTIANSEN T., 2011, Attitudes, ideology and awareness, w: R. Wodak, B. Johnstone, P. Kerswill (red.), The SAGE handbook of sociolinguistics, Los Angeles–London: SAGE Publications Ltd., s. 265–278.

MCGROARTY M., 1996, Language attitudes, motivation, and standards, w: S. L. McKay, N. H. Hornberger (red.), Sociolinguistics and language teaching, Cambridge: Cambridge University Press, s. 3–46.

NELDE P. H., 1989, Ecological aspects of language contact or how to investigate linguistic minorities, Journal of Multilingual and Multicultural Development 10 (1), s. 73–86.

PAULSTON CH. B. (red.), 1988, International handbook of bilingualism and bilingual education, New York: Greenwood Press.

PRCIC T., 2003, Is English still a foreign language?, The European English Messenger 12 (2), s. 35–37.

SEIDLHOFER B., 2004, Research perspectives on teaching English as a lingua franca, Annual Review of Applied Linguistics 24, s. 209–239.

SPOLSKY B., 2004, Language policy, Cambridge: Cambridge University Press.

WARDHAUGH R., 2002, An introduction to sociolinguistics (Wyd. 4), Oxford: Blackwell.

WILLIAMS F., 1974, The identification of linguistic attitudes, International Journal of the Sociology of Language 3, s. 21–32.

ZABROCKI L., 1972, Z teorii socjolingwistyki, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 30, s. 17–25.

ZUENGLER J., 1989, Identity and interlanguage development and use, Applied Linguistics 10 (1), s. 80–96.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism